HJEMMEHJAELPERVOGN MED KOMPRESSOR OG BAZOOKA-UDSTØDNING

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

- Skul­le vi ik­ke la­de en hjem­me­hja­el­per te­ste bi­len og hø­re vur­de­rin­gen?

Spørgs­må­let sva­e­ver i luf­ten på re­dak­tio­nen, ef­ter at vi har mod­ta­get den lil­le ra­ket af en Toy­o­ta Ya­ris GRMN med stram sports­op­sa­et­ning og 212 he­ste­kra­ef­ter. Kon­tra­sten kun­ne na­e­sten ik­ke va­e­re stør­re.

Toy­o­ta Ya­ris, der nor­malt er en for­nuf­tig lil­le bil med øko­no­mi­ske hy­brid­mo­to­rer, er nem­lig ble­vet en tro­fast sli­der hos hjem­meplej­en i man­ge kom­mu­ner lan­det over.

Der­for vil­le det for­ment­lig gi­ve en ek­stra di­men­sion at la­de hjem­me­hja­el­per­ne kom­mer brø­len­de gen­nem ga­der­ne på vej mod da­gens dont til bas­sen fra GRMN-ud­ga­vens bazooka-løb af en cen­ter­ud­stød­ning. Bå­de for hjem­me­hja­el­per­ne og for te­sten.

Fin­tu­net hos Lo­tus

Det blev dog ved tan­ken, for op­le­vel­sen med Ya­ris GRMN, der be­lø­ber sig til den net­te sum af 457.000 kro­ner – el­ler me­re end to og en halv gan­ge pri­sen for en ba­sis Ya­ris Hy­brid – ta­ler for sig selv.

Lad os li­ge ta­ge et kig på den tre­dørs Ya­ris GRMN, som med et sur­f­bra­et af en bags­poi­ler, lav fri­høj­de, sto­re 17 tom­mer BBS-fa­el­ge med bre­de da­ek og sor­te og rø­de far­ver fra Toy­o­tas mo­tor­sport­s­af­de­ling, Ga­zoo Ra­cing, er in­spi­re­ret af ral­ly­bi­len WRC.

Den kom­pak­te mi­nik­las­se­ra­cer kan da hel­ler ik­ke lø­be fra, at det er en bil ud over det sa­ed­van­li­ge. Do­nor­bi­len har va­e­ret en tur for­bi in­ge­ni­ø­rer­ne fra Ga­zoo Ra­cing, som blandt an­det står bag Toy­o­tas Le Mans-sejr i år.

De har ta­get godt fat i test­cen­tret ved den be­røm­te Nür­bur­gring med den kra­e­ven­de Nord­s­chlei­fe, hvil­ket og­så for­kla­rer nav­net GRMN, der står for 'Ga­zoo Ra­cing Mei­sters of Nür­bur­gring'.

Hjer­tet er en fi­re­cy­lin­dret, 1,8 li­ters mo­tor med kompressor, der er fin­tu­net sam­men med mo­tor­sport­s­eks­per­ter fra Lo­tus i Eng­land. Det har re­sul­te­ret i en lil­le hid­sig­prop, der kla­rer 0-100 km/t. på 6,4 se­kun­der. Bi­len til­ba­gela­eg­ger 400 me­ter – en så­kaldt quar­ter­mi­le – på 14,2 se­kun­der.

Re­sul­ta­tet er en bil, der på al­le må­der er et kom­pro­mis­løst valg. Her er hver­ken adap­tiv un­der­vogn el­ler elek­tro­ni­ske kø­re­pro­gram­mer, som du sta­dig kan fin­de i man­ge an­dre bi­ler, der har få­et et skud va­ekst­hor­mon un­der mo­tor­hjel­men.

Toy­o­ta Ya­ris GRMN er klart en sport­s­lig sag, som fø­ler sig mest hjem­me på en ba­ne, mens den til dag­ligt brug er en hård ny­ser. Til gen­ga­eld le­ve­rer den ufor­fal­ske­de ur­kra­ef­ter. Vra­e­len­de mo­tor

Vi hop­per om­bord i bi­len, der har en fri­høj­de, som er 24 mm la­ve­re end en nor­mal Ya­ris. Bag det tyk­ke sport­sla­e­der­rat sid­der du i et bjør­ne­greb i de dy­be og skå­l­for­me­de Toy­o­ta Bos­ho­ku ra­cer­sa­e­der.

De pro­fes­sio­nel­le 'pe­trol­he­ads' har og­så mon­te­ret en for­sta­er­ket og sa­en­ket un­der­vogn med sport­s­stød­da­em­pe­re og fjed­re, mens bi­len har få­et den sto­re tur med Ga­zoo-sty­ling. Det om­fat­ter blandt an­det spoi­le­re og dif­fu­se­re samt en ka­bi­ne med alu­mi­ni­ums­de­tal­jer.

Tryk let på spe­e­de­ren, og re­sul­ta­tet kom­mer promp­te fra kom­pres­soren. Den le­ve­rer tra­ek­kraft uden tø­ven fra den vra­e­len­de ma­ski­ne, der yder et mo­ment på 250 Nm ved 5000 om­drej­nin­ger. Vej­gre­bet er di­rek­te, hvor vi med små vrik på rat­tet føl­ger sving, som var der lagt velcro ud på as­fal­ten.

Som de fle­ste an­dre sport­s­li­ge GTI-bi­ler er Ya­ris GRMN ik­ke en bil, du så­dan ba­re li­ge kan bru­ge til hver­dag. Un­der­vog­nen er hård og sen­der små­hul­ler di­rek­te op i rygsøj­len som ma­skin­pi­stolsal­ver, mens du skal le­ve med kon­stant mo­tor- og vind­støj.

Un­der­vogn og sty­re­tøj ud­sen­der des­u­den små fi­ne re­so­nan­ser, som er an­stren­gen­de i la­eng­den. Men det er der på sin vis ik­ke no­get galt i, for det er en del af bi­lens ra­cer-DNA.

Det er et friskt ini­ti­a­tiv fra Toy­o­ta at sen­de en mo­del som Ya­ris GRMN på mar­ke­det, og der er me­re på vej. An­gi­ve­ligt vil vi og­så se den kom­men­de sport­s­vogn Supra i en ra­ek­ke ver­sio­ner med fin­ger­af­tryk fra fol­ke­ne i Ga­zoo-af­de­lin­gen.

Det bli­ver ik­ke ke­de­ligt, og det for­hin­drer ik­ke de go­de folk fra hjem­meplej­en i må­ske at drøm­me om lidt stjer­nedrys fra sport­s­ver­de­nen.

Toy­o­ta Ya­ris GRMN er klart en sport­s­lig sag, som fø­ler sig mest hjem­me på en ba­ne

Tryk let på spe­e­de­ren, og re­sul­ta­tet kom­mer promp­te fra kom­pres­soren

Kon­klu­sion

Ya­ris GRMN er en brutal ra­cer, du skal vil­le. Pri­sen og den be­sked­ne pro­duk­tion på 600 ek­sem­pla­rer sa­et­ter si­ne helt na­tur­li­ge be­gra­ens­nin­ger. Den er sjov, men og­så klart kom­pro­mis­løs.

FO­TO: JENS OVERGAARD

Toy­o­ta Ya­ris GRMN kan ken­des på de sto­re spoi­le­re og de rød-hvi­de far­ver fra ma­er­kets mo­tor­sport­s­af­de­ling, Ga­zoo Ra­cing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.