Måt­te ik­ke le­ge med de an­dre børn

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Oli­ver for­stod først ik­ke helt, hvad sko­le­in­spek­tø­ren men­te, da han kald­te ham op på kon­to­ret og for­tal­te, at han ik­ke la­en­ge­re måt­te va­e­re i den lil­le sko­le­gård, hvor han ple­je­de at spil­le fod­bold med si­ne klas­se­kam­me­ra­ter fra tred­je klas­se.

For­in­den hav­de hans far, rockeren Bri­an Sand­berg, gjort en und­ta­gel­se un­der ban­de­kri­gen mel­lem Hells An­gels og Blå­gårds­ban­den i 2008 og kørt sin søn i sko­le i sin Mer­ce­des – es­kor­te­ret af hårdt­pum­pe­de og sva­ert­be­va­eb­ne­de livvag­ter fra AK81 i bi­ler for­an og bag­ved, for­di han var et ef­ter­trag­tet mål for fjen­der­ne fra Nør­re­bro.

I na­e­ste frik­var­ter løb Oli­ver ned i den lil­le sko­le­gård, som han ple­je­de, men blev stop­pet af gård­vag­ten, der send­te ham over til de sto­re børn.

– Bag­ef­ter fandt jeg ud af, at man­ge af fora­el­dre­ne hav­de kla­get, for­di de var ban­ge for, at jeg skul­le kom­me op at slås med de­res børn, og min far så vil­le kom­me ef­ter dem, si­ger han.

SKOLEN MEN­TE

til­sy­ne­la­den­de, at det var min­dre sand­syn­ligt, at Oli­ver vil­le ry­ge i slags­mål med dem, der var stør­re og sta­er­ke­re end ham selv.

– Jeg var jo ba­re lil­le der, og jeg kun­ne hel­ler ik­ke spør­ge så me­get. Men jeg kan hu­ske, at jeg blev me­get ked af det. Jeg hav­de jo ik­ke no­get at gø­re med hans ban­de­liv, si­ger Oli­ver Lou­ai, der forta­el­ler sin hi­sto­rie i bo­gen ’Søn af Sand­berg’, der ud­kom­mer på ons­dag.

Uden for skolen er han vok­set op med le­ge­kam­me­ra­ter, der holdt de­res bør­ne­fød­sels­da­ge i Hells An­gels’ ro­ck­er­borg på yd­re Nør­re­bro. Barn­doms­ven­ner, der iføl­ge Oli­ver for man­ges ved­kom­men­de selv er ro­ck­e­re, kri­mi­nel­le, i fa­engsel el­ler dø­de i dag – pra­e­cis som de­res fa­ed­re.

Han har va­e­ret til nytårs­fest i Ban­di­dospra­esi­den­ten Mi­cha­el Ro­sen­volds strand­vejsvil­la, han er ble­vet var­tet op af ro­ck­er-sup­por­te­re på ud­lands­tu­re og har få­et sit va­e­rel­se møb­le­ret af Ste­in Bag­ger og frue.

Men skyg­gen fra en far, der før­te sig frem som be­ryg­tet ro­ck­er i bå­de Hells An­gels, Ban­di­dos – og i me­di­er­ne – har he­le ti­den lig­get over den nu 19-åri­ge Oli­ver.

Al­le­re­de som fi­re­årig be­søg­te han sin far i fa­engs­let før­ste gang, og si­den har han haft ondt i ma­ven fle­re gan­ge, når han så ham bag fa­engs­lets mu­re.

HAN HAR OP­LE­VET

at bli­ve fy­ret fra et job, ef­ter at le­del­sen op­da­ge­de, hvem hans far var. Han har ma­er­ket di­stan­cen fra sin før­ste – og hidtil ene­ste – ka­e­re­stes ’klas­sisk dan­ske ker­ne­fa­mi­lie’, der ik­ke veks­le­de man­ge ord med ham.

Og al­le­re­de som 13-årig drop­pe­de han Sand­berg-ef­ter­nav­net og tog sin mors ef­ter­navn, Lou­ai, for­di der er for man­ge ne­ga­ti­ve ting ved det navn.

– Folk har for­dom­me. Folk har al­tid set mig som Bri­an Sand­bergs søn. Ik­ke ba­re Oli­ver Lou­ai. Det har ir­ri­te­ret mig rig­tig man­ge gan­ge.

Og sid­ste år end­te han så der, hvor han, iføl­ge al­le folks for­dom­me, hø­rer til. Bag trem­mer.

Han blev an­holdt og sig­tet for grov vold ved at nik­ke en skal­le og smadre en fla­ske i ho­ve­d­et på en an­den på en nat­klub i Kø­ben­havn, hvor han fejre­de, at han hav­de over­stå­et si­ne ek­sa­me­ner.

Oli­ver Lou­ai er ik­ke i tvivl om, at fo­kus blev ret­tet så hur­tigt mod ham, for­di no­gen sag­de til po­li­ti­et, at det var Bri­an Sand­bergs søn, der hav­de gjort det.

Han var sta­dig godt fuld, da han blev smidt i de­ten­tio­nen, der iføl­ge Oli­ver lug­te­de af ’mug­gen røv og ren­gø­rings­mid­ler’. Han blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør og va­re­ta­egts­fa­engs­let i seks da­ge.

– Ta­enk­te du, at du nu vil­le en­de som kriminel li­ge­som din far?

– Al­drig, fak­tisk. jeg ta­enk­te ik­ke så me­get de­r­in­de. Jeg ta­enk­te ba­re på at kom­me ud. Jeg ta­enk­te, at jeg ga­ran­te­ret kom til at sid­de der en må­ned, for­di de vid­ste, hvem min far var, si­ger Oli­ver.

HAN BLEV DOG

løsladt ef­ter seks da­ge med et kram fra en af de kvin­de­li­ge fa­engsels­be­tjen­te, der sag­de, at han ik­ke skul­le kom­me til­ba­ge.

Han blev ef­ter­føl­gen­de til­talt for at ha­ve ka­stet en fla­ske i ho­ve­d­et på en og for at ha­ve slå­et en an­den. Men i ret­ten blev han pu­re fri­kendt. Blandt an­det på grund af vi­deo­over­våg­ning og vid­ner.

Så hans straf­fe­at­test er sta­dig ren.

– Har fa­engs­let va­e­ret en af­skra­ek­ken­de op­le­vel­se?

– Jeg har al­tid godt vidst, at jeg ik­ke vil­le i fa­engsel. Jeg vil ger­ne ha­ve fa­mi­lie og børn, og jeg ved, hvor hårdt det ram­mer dem. Seks-syv da­ge er ik­ke lang tid, men nu ved jeg, at jeg al­drig skal til­ba­ge, si­ger han og tak­ker sin mor for, at han har holdt sig på den rig­ti­ge si­de af loven.

– Min mor er og­så to­talt an­ti-kri­mi­na­li­tet. Og det er og­så en af år­sa­ger­ne til, at mi­ne fora­el­dre gik fra hin­an­den. Hun gad ik­ke det liv.

Da Oli­ver var 12 år, blev hans far idømt 11 år og ti må­ne­ders fa­engsel for to drabs­for­søg og for at ha­ve be­or­dret et drabs­for­søg.

Det gik Oli­ver så me­get på, at han be­gynd­te at kom­me for sent i sko­le, hal­te­de med lek­tier­ne og mis­se­de fod­bold­tra­e­nin­gen.

BRI­AN SAND­BERG

end­te dog med at bli­ve fri­kendt for drabs­for­søg, men dømt for at be­or­dre et køl­le­over­fald.

Sam­ti­dig for­lod han Hells An­gels og be­dy­re­de i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det, at han for­lod ro­ck­er­li­vet på grund af sin søn, for­di det hav­de haft man­ge om­kost­nin­ger for ham.

14 da­ge se­ne­re var han dog med­lem af Ban­di­dos og ha­ev­de­de, at det var HA, der hav­de tvun­get ham til at del­ta­ge i in­ter­viewet.

– Jeg sy­nes, det er ufint, at han bru­ger dig i no­get, der er løgn. Skul­le han ik­ke ha­ve gjort det, han sag­de – sat dig for­re­st?

– Han ved godt, at jeg sy­nes, at han al­drig skul­le ha­ve va­e­ret ro­ck­er. Men det er lidt spild af tid at snak­ke om, hvad han kun­ne ha­ve gjort. Men han skul­le ha­ve ta­enkt på sin fa­mi­lie før, si­ger Oli­ver.

– Fø­ler du, at han har svig­tet?

– Det er sva­ert, for­di han har al­tid va­e­ret der. Det hav­de va­e­ret no­get an­det, hvis han ba­re hav­de va­e­ret i fa­engsel og ro­ck­er og al­drig va­e­ret der for mig. Men han kun­ne ha­ve gjort det me­get nem­me­re ved ik­ke at va­e­re ro­ck­er. Så kun­ne vi ha­ve haft et an­det liv sam­men, og jeg hav­de ik­ke skul­let ka­em­pe med så man­ge ting.

Bo­gen ud­kom­mer 3. ok­to­ber på for­la­get Pe­op­le’s Press. Den ko­ster 199,95 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.