Dan­sen mel­lem Fre­de­rik­sen og Thu­le­sen Da­hl

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Da jeg hør­te Met­te Fre­de­rik­sen og isa­er Hen­rik Sass Lar­sen på S-kon­gres­sen ta­le om Dansk Fol­ke­par­ti, fik man­ge da ind­tryk af, at S og DF er på vej til re­ge­ring sam­men. Er det re­a­li­stisk, for der er lang vej fra ’stu­e­ren bli­ver I al­drig’ til at sid­de i re­ge­ring sam­men?

Sass Lar­sen men­te, S og DF har me­re til­fa­el­les end S og de ra­di­ka­le – tror du, al­le so­ci­al­de­mo­kra­ter me­ner det sam­me, for S og R har trods alt sam­ar­bej­det i man­ge år. Jeg er spa­endt på, om vi skal se Met­te og Tul­le stå sam­men for­an Ama­li­en­borg som nye mi­ni­stre. Hvad me­ner du?

Ven­lig hil­sen Esben Karls­son, Kø­ge

Ka­e­re Esben

Nej, du kom­mer med ga­ran­ti ik­ke til at se S og DF i sam­me re­ge­ring ef­ter det kom­men­de valg. Om det sker på et tids­punkt om nog­le år kan in­gen vi­de. End­nu har vi jo ik­ke set, hvor­dan et sam­ar­bej­de mel­lem de to par­ti­er vil ud­vik­le sig, hvis det ene af par­ti­er­ne er i re­ge­ring og det an­det uden­for. I dag er beg­ge uden for re­ge­rings­ansvar.

Hvis Met­te Fre­de­rik­sen bli­ver stats­mi­ni­ster, for­di DF lover at støt­te hen­de i for­hold til de ra­di­ka­le, vil DF få en me­get vig­tig ind­fly­del­se på en S-re­ge­ring. Hvor­dan det vil gå har vi ik­ke set end­nu. Og det vil va­e­re af­gø­ren­de for, om de på et tids­punkt kan gå i re­ge­ring sam­men. Med blåt fler­tal må vi reg­ne med, Thu­le­sen Da­hl vil ha­ve Al­le skal spa­re, al­le fy­rer folk, al­le må fin­de på nyt. Kun i so­ci­a­list-re­den Danmarks Ra­dio kan man til­la­de sig at bru­ge fle­re da­ge på fa­el­les sorg­mø­der på grund af de for­nuf­ti­ge be­spa­rel­ser, som den al­ta­e­den­de ko­los nu en­de­lig bli­ver på­lagt af po­li­ti­ker­ne. Tak isa­er Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre for det. Men jeg til­hø­rer vel et min­dre­tal … Hvor­dan skal DR’s kor­re­spon­den­ter nu få ri­de­he­sten over At­lan­ten? Skal de nu selv be­ta­le? Hvad med al­le de­res bonu­s­ord­nin­ger og fi­a­sko-se­ri­er til man­ge mil­li­o­ner? Ja, det er vir­ke­lig en tra­ge­die.

Jeg kan kna­ek­ke mig i sta­en­ger mig over hen­de den tårn­hø­je Ma­rie Rør­bye Rønn og al­le DR’s røvs­lik­ke­re, ik­ke mindst so­ci­al­de­mo­kra­ten Mo­gens Jen­sen. Får han pen­ge af DR for at slik­ke dem?

Ef­ter min me­ning skul­le DR ska­e­res med 50 pro­cent, og Rør­bye Rønn fy­res med et spark, men sker det?

Ven­lig hil­sen

Ro­bert Frandsen,

Kø­ben­havn S DF i re­ge­ring. I den si­tu­a­tion vil DF ar­bej­de for, at S bli­ver ind­dra­get i et ta­et sam­ar­bej­de. Jeg tviv­ler på, om det er sa­er­lig re­a­li­stisk. Men og­så her vil sam­ar­bej­det mel­lem S og DF bli­ve tryk­te­stet.

De ra­di­ka­le har selv valgt ene­gan­gen. Selv ef­ter 100 års sam­ar­bej­de skal man jo lyt­te til hin­an­den. R er bedst til at lyt­te til sig selv.

S har nu tabt fi­re fol­ke­tings­valg på ud­la­en­din­ge og vil ik­ke ta­be en gang me­re for at ta­ek­kes det lil­le ra­di­ka­le par­ti. Det er der­for, brud­det er kom­met.

Hvis R hav­de op­ført sig me­re i stil med SF, EL og AL, hav­de pro­ble­mer­ne mel­lem S og R va­e­ret min­dre. De an­dre er prag­ma­ti­ke­re. R li­der af stor­heds­v­an­vid. R har fra gam­mel tid en tro på, at al­le an­dre skal ret­te sig ef­ter dem, mens de ik­ke vil fin­de sig i no­get. Jeg tror, den tid er slut.

Ven­lig hil­sen Hans Ka­e­re Ro­bert

Du er i hvert fald in­gen blød mand, Ro­bert. Selv­føl­ge­lig får Mo­gens Jen­sen ik­ke pen­ge af DR. Han har som po­li­ti­ker lov at si­ge sin me­ning.

Og i øv­rigt til­hø­rer du ik­ke et min­dre­tal, men fler­tal­let. Over halv­de­len af Fol­ke­tin­gets med­lem­mer har på­lagt DR at spa­re de 20 pro­cent, og DF vil­le ger­ne spa­re 25. Så du er langt­fra ale­ne.

Om man så er enig i spa­re­kra­vet el­ler ej, er et rent po­li­tisk spørgs­mål. I hvert fald tvin­ges DR nu til at ta­en­ke i nye ba­ner og ik­ke ba­re he­le ti­den byg­ge oven i det ek­si­ste­ren­de. Det er synd for de man­ge me­d­ar­bej­de­re, der ry­ger ud, og he­le den del af pro­ces­sen – ori­en­te­ring af me­d­ar­bej­de­re og ind­dra­gel­se har DR-le­del­sen selv­føl­ge­lig som for­ven­tet hånd­te­ret elen­digt.

Jeg for­ven­ter ik­ke, at Ma­ria Rør­bye Rønn bli­ver spar­ket ud li­ge med det sam­me. Hun har gjort det, hun fik be­sked på af po­li­ti­ker­ne, om end ef­ter nok brok. Om hen­des kon­trakt bli­ver for­la­en­get er en an­den sag.

Kom nu i bed­re hu­mør, mand.

Ven­lig hil­sen Hans

Her vil sam­ar­bej­det mel­lem S og DF bli­ve tryk­te­stet

Met­te Fre­de­rik­sen tal­te om at va­e­re stats­mi­ni­ster for bør­ne­ne. Skal en stats­mi­ni­ster ik­ke va­e­re stats­mi­ni­ster for he­le be­folk­nin­gen – og­så os ae­l­dre og ik­ke ba­re bør­ne­mi­ni­ster? Jeg sy­nes, hun tal­te alt for la­en­ge om børn og alt for lidt om dem, der har byg­get lan­det. Jeg har in­tet imod børn, for jeg har selv tre og fi­re bør­ne­børn, men Met­te Fre­de­rik­sen må da og­så va­e­re no­get for os an­dre. Jeg stem­mer ik­ke på en po­li­ti­ker, der kun vil va­e­re bør­ne­stats­mi­ni­ster.

Hel­ga Fri­e­de­ri­ch­sen, Kø­ben­havn K Ka­e­re Hel­ga

Met­te Fre­de­rik­sens ta­le in­de­holdt me­get an­det end bør­ne­ne, men det er ty­de­ligt, at hun har sat dem i cen­trum. Det tror jeg, po­li­tisk set, er klogt. Hun ram­mer jo der­med al­le dan­ske fa­mi­li­er – og hun adres­se­rer isa­er de børn og un­ge, som har det sva­ert i sva­ge fa­mi­li­er, rin­ge ud­dan­nel­se og pa­u­v­re frem­tids­ud­sig­ter.

Men Met­te Fre­de­rik­sen tal­te jo og­så om man­ge an­dre grup­per i sam­fun­det, og de ae­l­dre (blandt an­det neds­lid­te) hav­de hun og­så med.

For­skel­li­ge stats­mi­ni­stre vil ger­ne ta­ge pa­tent på for­skel­li­ge grup­per – er­hvervs­li­vet, de un­ge, de fat­ti­ge el­ler an­dre. Ud­tryk­ket ’bør­ne­nes stats­mi­ni­ster’ var selv­føl­ge­lig smart fun­det på, men jeg er sten­sik­ker på, at hvis Met­te Fre­de­rik­sens bli­ver stats­mi­ni­ster, ra­ek­ker am­bi­tio­ner­ne la­en­ge­re end til bør­ne­ne.

Ven­lig hil­sen Hans Ef­ter uger med ka­em­pe re­k­la­me-pla­ka­ter om alt det go­de, Løk­ke har gjort for Dan­mark, en til­tra­engt og po­pu­la­er re­vi­sion af fol­ke­sko­len, en stor­stilet psy­ki­a­tri­plan, en om­kal­fa­tring af ord­fø­rer­poster­ne i Ven­stre og fort­sat bor­ger­krig i rød blok, hol­der du så sta­dig fast i for­å­ret? Jeg sy­nes, det lug­ter af et vin­ter­valg.

Man­ge hils­ner Jør­gen Poul­sen, Kø­ben­havn S

Ka­e­re Jør­gen

Jeg hol­der fast. Valg el­ler valg­ud­skri­vel­se kvar­tal na­e­ste år. Der er fle­re grun­de:

1 Løk­ke er sta­dig bag­ud i me­nings­må­lin­ger­ne. Hvor­for ud­skri­ve valg, hvis han står til at ta­be.

2 Løk­ke vil ha­ve sin sy­ge­hus­plan på plads. Det sker først ef­ter nytår.

3 Han vil hol­de sin nytårs­ta­le.

4 Han vil sid­de så la­en­ge som mu­ligt.

Kon­klu­sion: Kun en ting kan aen­dre på det­te – at V får vir­ke­lig frem­gang i me­nings­må­lin­ger­ne.

Ven­lig hil­sen Hans i lø­bet af før­ste

Løk­ke er sta­dig bag­ud i me­nings­må­lin­ger­ne. Hvor­for ud­skri­ve valg, hvis han står til at ta­be

FO­TO: NILS MEILVANG/ RITZAU SCAN­PIX FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.