Mit liv var sat på pau­se. Der var rig­tig man­ge ting, jeg ik­ke la­en­ge­re kun­ne

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

kar. Her­ef­ter star­tes hjer­tet, og hjer­te­pum­pen kan fjer­nes. Det sam­me kan As­b­jørns eget hjer­te, der, si­den han fik sin Heart Ma­te (det me­ka­ni­ske hjer­te, red.), har sid­det pas­sivt i hans bryst og ven­tet på at bli­ve skif­tet ud.

EF­TER TRANSPLANTATIONEN

er As­b­jørns fy­si­ske for­må­en fuld­sta­en­dig for­an­dret i for­hold til pe­ri­o­den, hvor han skul­le ta­ge hen­syn til et me­ka­nisk hjer­te.

– Jeg kan jo stort set det sam­me som al­le an­dre, si­ger han.

As­b­jørn kan lø­be, svøm­me, ro­de med knal­ler­ter og selv kø­re dem igen – alt sam­men ting, han nød at gø­re, før han blev syg. Han har selv star­tet en Fa­ce­book-si­de ved navn ’Di­sco Ro­tan­te Ra­ga­zzi’, hvor han de­ler sin in­ter­es­se for scoo­te­re med he­le 164.000 føl­ge­re.

Nu er pla­nen, at As­b­jørn skal fa­er­dig­gø­re 9. klas­se, mens han ved si­den af skolen har eget va­er­k­sted sam­men med sin far. Dog er det ik­ke ma­ski­ner­ne, men der­i­mod bi­o­lo­gi og dy­re­liv, der tra­ek­ker i ham, når han fo­re­stil­ler sig sit job i frem­ti­den.

– Jeg drøm­mer om en dag at bli­ve zoo­log el­ler hav­bi­o­log, forta­el­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.