Jeg hav­de helt glemt, hvor­dan det er at ma­er­ke sit hjer­te slå

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Der er in­gen ga­ran­ti­er i for­bin­del­se med or­gan­do­na­tion. Li­ge­som det he­le skal gå enormt sta­er­kt, og al­le be­slut­nin­ger ta­ges i en fart, kan man ri­si­ke­re at bli­ve sendt hjem med sin go­de, gam­le pum­pe i sid­ste øje­blik.

– Selv­om man bli­ver kaldt ind, er man ik­ke ga­ran­te­ret et hjer­te. Hvis de fin­der en fejl på det do­nor­hjer­te, de har få­et ind, kan det he­le bli­ve af­lyst, forta­el­ler As­b­jørn om den sur­re­a­li­sti­ske op­le­vel­se i ven­te­va­e­rel­set.

As­b­jørns for­hold til sit eget hjer­te be­gynd­te at bli­ve kom­pli­ce­ret i ef­ter­å­ret 2014. Han var ung og sta­erk, men op­le­ve­de at bli­ve for­pu­stet af selv de mind­ste ting. Da la­e­ger­ne scan­ne­de ham, op­da­ge­de de, at hans hjer­te var over dob­belt så stort, som det bur­de va­e­re.

PUMPEN, DER SKUL­LE

hol­de ham i gang, måt­te ik­ke ud­sa­et­tes for rystel­ser el­ler vand. Han kun­ne ek­sem­pel­vis ik­ke le­ge med fa­mi­li­ens hund af frygt for, at led­nin­ger­ne vil­le bli­ve re­vet ud af bat­te­ri­er­ne. Og hans højtel­ske­de hob­by, scoo­te­re, måt­te han hol­de en lang pau­se fra.

En hjer­te­trans­plan­ta­tion fo­re­går på den må­de, at pa­tien­ten, der skal mod­ta­ge hjer­tet, bli­ver lagt i narko­se, så snart ved­kom­men­de an­kom­mer til Rigs­ho­spi­ta­let. Do­nor­hjer­tet kan kom­me fra he­le lan­det, så mens det­te frag­tes til Kø­ben­havn, vil man of­te al­le­re­de på­be­gyn­de ope­ra­tio­nen.

Når do­nor­hjer­tet an­kom­mer, ind­sys det af en hjer­tekirurg. Det­te fo­re­går ved at for­bin­de do­nor­hjer­tets pulsår­er og ve­ner til pa­tien­tens eg­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.