TIDSLINJE FOR PO­LI­TI­AK­TION

Ekstra Bladet - - NEWS - JULIE TER­MAN­SEN

Fre­dag 14.00 spa­er­res al tra­fik på Sto­re­ba­elts­bro­en og Øre­sunds­bro­ens ef­ter an­mod­ning fra po­li­ti­et.. Det­te på­vir­ker og­så tog­tra­fik­ken. Al­le fa­er­ge­af­gan­ge fra Sja­el­land er og­så indstil­let.

15.10 op­ly­ser po­li­ti­et til Ek­stra Bla­det, at Øre­sunds­bro­en igen er åben for tra­fik. Ef­ter et styk­ke tid li­ver og­så Sto­re­ba­elts­bro­en åb­net. Po­li­ti­et un­der­sø­ger dog de fle­ste bi­ler, in­den de får lov til at pas­se­re be­ta­lings­an­la­eg­get. Ak­tio­nen dan­ner mas­siv kø.

15.31 op­ly­ser po­li­ti­et, at de le­der ef­ter en sort svensk in­dre­gi­stre­ret Vol­vo V90, hvor der for­ment­lig be­fin­der sig tre per­so­ner, som sa­et­tes i for­bin­del­se med al­vor­lig kri­mi­na­li­tet. Bi­len er en stjå­let ud­lej­nings­bil.

15.31: Po­li­ti­et op­for­drer vid­ner, som ob­ser­ve­rer bi­len, til straks at kon­tak­te po­li­ti­et på 112.

17.00 op­ly­ser po­li­ti­et til Ek­stra Bla­det, at po­li­ti­ak­tio­nen nu spre­der sig over he­le lan­det. Der er ta­le om en sa­er­lig ’Man­hunt’-ope­ra­tion.

17.24 er al­le trans­port­for­bin­del­ser igen åb­ne. Po­li­ti­et kon­trol­le­rer dog sta­dig bi­ler.

19.00 hol­der po­li­ti­et pres­se­mø­de i Kø­ben­havn. Chef­po­li­tin­spek­tør Jør­gen Ber­gen Skov op­ly­ser, at po­li­ti­et me­ner at ha­ve stop­pet den ef­ter­ly­ste sor­te Vol­vo. Me­re vil han ik­ke forta­el­le.

19.47 er po­li­ti samt kri­mi­nal­tek­ni­ke­re talsta­er­kt til ste­de i lands­by­en Espe på Fyn, hvor de har af­spa­er­ret en gård på Ly­din­ge Møl­le­vej.

21.29: Po­li­ti­et er sta­digt mas­sivt til ste­de i Espe, men op­ly­ser, at der in­gen grund er til, at man som bor­ger skal fø­le sig ut­ryg.

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger, er fle­re taxa­sel­ska­ber på Fyn ble­vet op­for­dret af po­li­ti­et til ik­ke at mod­ta­ge mista­en­ke­li­ge pas­sa­ge­rer.

Lør­dag 11.24 er po­li­ti­et sta­dig til ste­de i Espe, de har dog in­gen kom­men­ta­rer om fre­da­gens ak­tion.

13.45 af­hol­der po­li­ti­et pres­se­mø­de. Her mel­der chef­po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Ber­gen Skov ud, at po­li­ti-ak­tio­nen blev sat i va­erk, for­di PET hav­de ’tro­va­er­di­ge in­for­ma­tio­ner’ om en trus­sel mod spe­ci­fik­ke per­so­ner. Per­so­ner­ne i den ef­ter­ly­ste bil stak af fra po­li­ti­et. De vi­ste sig dog se­ne­re ik­ke at ha­ve no­get med trus­len at gø­re. jt@eb.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.