Stil­hed før stormen

Fisk & Fri - - INDHOLD - Vi ses der­u­de – Jens Bur­sell

Lyst­fi­sker­ne vandt hel­dig­vis det før­ste slag om åer­ne ved at få sendt for­sla­get om at ta­ge de små vand­løb ud af vand­løbs­pla­ner­ne til ta­el­ling. Men – det er en stak­ket frist. Det skal nu re­vur­de­res, hvil­ke vand­løb der ta­ges med, og ud­fal­det af­ha­en­ger af hvil­ke ret­nings­linjer, der vil bliv bli­ve gi­vet for det­te.

Man kan med ret­te stil­le spørgs­må­let, hvor­vidt re­ge­rin­gens nye til­tag over­ho­ve­det vil ha­ve en øko­no­misk ef­fekt: Sr-re­ge­rings va­ekst-team an­be­fa­le­de klogt nok i 2013 at »en fa­el­les og do­ku­men­ter­bar forta­el­ling om ba­e­re­dyg­tig­hed og res­sour­ce­ef­fek­ti­vi­tet skal styr­ke sam­men­ha­engs­kraf­ten i fø­de­va­re­sek­to­ren og un­der­støt­te virk­som­he­der­nes mar­keds­fø­ring internationalt«. På sigt kun­ne den­ne stra­te­gi me­get vel va­e­re det, som skal til for at få land­bru­get på ret køl uden at na­tur, mil­jø og sam­fund skal be­ta­le for det. Men det kom­mer til at gå fløjten nu: Skal man mar­keds­fø­re sig som en grøn land­brugs­na­tion, får man et tro­va­er­dig­heds­pro­blem, hvis man som re­ge­rin­gen over­tra­e­der Eu-di­rek­ti­ver­ne og pr. de­fi­ni­tion går ef­ter den la­ve­ste fa­el­les­na­ev­ner i stort set samt­li­ge na­tur­be­skyt­tel­ses- og mil­jøspørgs­mål.

Kam­pen er blot be­gyndt. Den helt sto­re fa­re lig­ger i, at re­ge­rin­gen har vars­let aen­drin­ger i Vand­løbs­lo­ven og § 3 i Na­tur­be­skyt­tel­ses­lo­ven, hvil­ket i prak­sis kan fø­re til, at al­le vand­løb i prak­sis er uden ef­fek­tiv be­skyt­tel­se. Net­op det­te de­bat­te­res på Bor­gen i dis­se uger.

»Land­brugs­mi­ni­ster« Eva Kjer Han­sen har godt nok net­op meldt ud på al­tin­get.dk, at hun er usik­ker på, om der er be­hov for at aen­dre Vand­løbs­lo­ven. – Det be­ro­li­ger os ik­ke, kom­men­te­rer Ver­ner W. Han­sen, for­mand i DSF, der vars­ler en of­fen­siv i den­ne sag. – Kri­gen er langt fra vun­det: An­tal­let af ki­lo­me­ter vand­løb i vand­pla­ner­ne skal ik­ke blot bi­be­hol­des – de skal øges. Hvis vand­løbs­lo­ven skal aen­dres – så skal det va­e­re til na­tu­ren og mil­jø­ets for­del. La­es me­re om den ak­tu­el­le si­tu­a­tion på si­de 70-72.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.