VESTEGNENS SØLVTØJ

Fisk & Fri - - SØLVTØJ - Af Tue Blaxekja­er

KØGE BUGT er fra nord til syd spa­ek­ket med la­ek­kert ky­stør­red­vand. Og selvom stør­ste­delen af plad­ser­ne ik­ke lig­ner klas­si­ske havør­red­hots­pots, er her go­de fisk at hen­te året rundt. Bå­d­fi­sker­ne har vidst det la­en­ge og har fan­get enor­me havør­re­der her gen­nem ti­der­ne, så lad os star­te i nord på en per­le­ra­ek­ke af sto­r­ør­red­plad­ser.

AVEDØRE HOLME er den nord­lig­ste plads og et af de få om­rå­der i Køge Bugt, hvor gum­misko, stang og blink er alt hvad der skal til for at fan­ge fisk. Fi­ske­ri­et fo­re­går fra stensa­et­nin­gen, som stra­ek­ker sig fra Brønd­by Havn op til Ave­dø­re­va­er­ket. Nor­malt kon­cen­tre­rer jeg mit fi­ske­ri fra Brønd­by Havn og ud til den før­ste vind­møl­le som lig­ger godt 200 me­ter ef­ter det før­ste sto­re kna­ek. Plad­sen fi­sker godt he­le året, men en kraf­tig vind fra syd og øst kan gø­re sit for at luk­ke plad­sen, da bøl­ger­ne un­der dis­se for­hold sprøjter ind over ste­ne­ne og gør fa­erds­el på dem til en yderst ha­s­ar­de­ret af­fa­e­re.

Jeg har her på en kort af­ten­tur sidst på for­å­ret fan­get ik­ke min­dre end 5 for­skel­li­ge ar­ter for­delt på havørred, abor­re, torsk, hor­n­fisk og rim­te her. Da man fi­sker di­rek­te ud­over to-tre me­ter vand, kan det på da­ge med fra­lands­vind og helt fladt vand va­e­re en god idé at fi­ske med blink og gen­nem­lø­be­re, som kan fi­skes dybt. En 26 grams Born­hol­mer­pil i na­tur­li­ge far­ver er en af mi­ne fa­vo­rit­ter på den­ne plads.

En op­lagt men of­te over­set me­to­de til fi­ske­ri ef­ter havørred, er fi­ske­ri med flåd og orm, hvil­ket Ave­dø­re­hol­me er som skabt til. Når jeg fi­sker med flåd ved Avedøre Holme be­nyt­ter jeg mig af et gli­den­de se­tup, så jeg nemt kan ju­ste­re dyb­den jeg fi­sker i. I stil­le

Køge Bugt er blandt småbå­ds­fi­ske­re kendt for si­ne man­ge og til ti­der sto­re havør­re­der. Når det ga­el­der kyst­fi­ske­ri er sto­re de­le af bug­ten for man­ges ved­kom­men­de ret ukendt, men det skal der la­ves om på. Fisk & Fri’s Tue Blaxekja­er de­ler her ud af spots samt tips og tri­cks til bug­tens ky­stør­re­der, som der er mas­ser af.

vejr fi­sker jeg dybt hvil­ket vil si­ge ca. ½ me­ter over bun­den. Er der me­re gang i van­det el­ler ob­ser­ve­rer jeg ja­gen­de ør­re­der i over­fla­den, så fi­sker jeg or­men en me­ter un­der mit flåd. I maj og ju­ni må­ned, når bug­ten ko­ger af hor­n­fisk, kan man med for­del ud­skif­te or­men med en sil­de­strim­mel.

BRØND­BY STRAND bli­ver af na­e­sten al­le set på som va­e­ren­de ren ba­de­strand, og er der­for fuld­sta­en­dig over­set som fi­ske­plads. Men he­le stra­ek­ket mel­lem Val­lens­ba­ek og Brønd­by Havn by­der, så­fremt det ud­for­skes, på bå­de dy­be ba­de­kar og rev. Om­rå­det fi­sker godt bå­de for­år og ef­ter­år. Her kan fi­skes i al­le vin­dret­nin­ger, så la­en­ge vin­den ik­ke er for kraf­tig. Er der kraf­tig vind fra syd el­ler øst luk­ker plad­sen dog grun­det skidt i van­det.

Ef­ter­som sto­re de­le af stra­ek­ket be­står af ren sand­bund, fi­sker jeg mest med to­bi­si­mi­te­ren­de gen­nem­lø­be­re så som Born­hol­mer­pi­len el­ler OLR’S to­biswob­ler. Af flu­er fo­re­tra­ek­ker jeg min­dre to­bis­flu­er el­ler tungt be­la­ste­de re­je­flu­er.

ISHØJ HAVN by­der ud­over et fan­ta­stisk havør­red­fi­ske­ri og­så på mu­lig­he­den for at fan­ge nog­le af lan­dets stør­ste brakvandsa­bor­rer. Fi­ske­ri­et i hav­nen fo­re­går pri­ma­ert i den in­der­ste del af hav­nen, hvor St. Vej­le Å har sit ud­løb (se kor­tet over hav­nen). Ud­over den in­der­ste del af hav­nen kan der og­så fi­skes på stra­ek­ket mel­lem Ishøj og Val­lens­ba­ek Havn. Der er frit fi­ske­ri i hav­nen, hvil­ket vil si­ge, at der kun skal ind­lø­ses dag­kort, så­fremt man øn­sker at fi­ske i sel­ve St. Vej­le Å.

Jeg har i hav­nen fan­get abor­rer op til 1900 gram og fle­re havør­re­der over fem ki­lo. Fi­ske­ri­et ef­ter havørred og abor­re er bedst fra ok­to­ber til marts. Der er i øje­blik­ket in­gen fred­nings­zo­ner i hav­nen, men man skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at al­le far­ve­de havør­re­der er fre­det fra 16. novem­ber til og med 15. ja­nu­ar.

“EN OP­LAGT MEN OF­TE OVER­SET ME­TO­DE TIL FI­SKE­RI EF­TER HAVØRRED, ER FI­SKE­RI MED FLÅD OG ORM, HVIL­KET AVEDØRE HOLME ER SOM SKABT TIL”.

Øn­sker man at fi­ske styk­ket mel­lem de to hav­ne kan man med for­del par­ke­re på P-plad­sen for en­den af Sand­vej­en. Hvis man vil fi­ske i kar­ret, som den in­der­ste del af hav­nen kal­des i dag­lig ta­le, kan man par­ke­re på par­ke­rings­plad­sen ved Tang­l­op­pen.

I de kol­de må­ne­der an­be­fa­ler jeg min­dre gen­nem­lø­be­re som kan fi­skes rig­tig lang­somt. Per-

son­ligt har jeg haft et godt fi­ske­ri med Snur­re­bas­sen fra no. 0 til 3 med kob­ber på den ene si­de. På flu­esi­den går man i hav­nen al­drig galt i by­en med en kob­ber­bas­se for en­den af for­fan­get.

GREVE STRAND. Selvom jeg bo­e­de tre mi­nut­ters gang fra stran­den og dag­ligt gik bar­ne­vogns­tu­re langs van­det, an­så jeg ik­ke stran­den som va­e­ren­de en fi­ske­plads, idet bun­den mest af alt min­den­de om en til­san­det ør­ken. Men un­der en af de dag­li­ge gå­tu­re med bar­ne­vogn og ka­e­re­ste så jeg ud af øjen­kro­gen en fisk sprin­ge fri af van­det. Da­gen ef­ter hav­de jeg pak­ket et par wa­ders un­der bar­ne­vog­nen, og så snart vi ram­te stran­den, var jeg i van­det for at se na­er­me­re på for­hol­de­ne, som fak­tisk så loven­de ud. Al­le­re­de sam­me af­ten var jeg, at fin­de på stran­den med stang og wa­ders. Den­ne før­ste tur i det se­ne for­år gav ik­ke min­dre end to havør­re­der, som beg­ge var på den go­de si­de af den hal­ve me­ter. Ef­ter­føl­gen­de er det ble­vet til man­ge kor­te af­ten – og mor­gen­tu­re til stran­den bag Jy­ske Bank på Hun­di­ge Strand­vej – og de har va­e­ret gi­vet godt ud.

Fi­ske­ri­et fo­re­går i ba­de­kar­ret mel­lem an­den og tred­je rev­le, hvor dyb­den de fle­ste ste­der lig­ger på 2-2,5 me­ter. Langt de fle­ste af de ør­re­der, jeg har fan­get her, har hug­get på kan­ten mel­lem 3. rev­le og ba­de­ka­ret. Det vir­ker som om, at fi­ske­ne står på det dy­be vand i ba­de­kar­ret og ven­ter på at to­bis og an­dre små­fisk svøm­mer fra rev­len og ind over det dy­be vand i ba­de­kar­ret. Et godt tri­ck på den­ne plads er, at ka­ste skråt ud, så ens blink lan­der et par me­ter in­de over 3. rev­le. År­sa­gen til det­te er, at man ved at ka­ste skråt på ky­sten op­når, at blin­ket er la­en­ge­re tid i den »hot­te« zo­ne på gra­en­sen mel­lem rev­len og ba­de­kar­ret.

Fi­ske­ri­et er bedst i en svag på­lands­vind el­ler kraf­tig ve­sten­vind som her kom­mer skråt ind bag­fra, hvil­ket gi­ver bøl­ger på langs med ky­sten.

PLAD­SEN VED MOSEDE FORT er kendt af de fle­ste som fi­sker i Køge Bugt. Den­ne plads er da og­så den nord­lig­ste i Køge Bugt som af ud­se­en­de lig­ner en »rig­tig« havør­red­plads. Fi­ske­ri­et fo­re­går fra høf­den ne­den­for for­tet og sy­d­over. På stil­le da­ge med fra­lands­vind skal fi­sken nor­malt hen­tes langt ude, men på da­ge med bøl­ger er det ik­ke unor­malt, at fan­ge fi­ske­ne over re­vet li­ge, in­den bøl­ger­ne kna­ek­ker.

På sydsi­den af re­vet er der et stort kile­for­met om­rå­de med sand som er om­kran­set af mørk bund. En hur­tigt fi­sket to­bi­si­mi­ta­tion hen over san­det er nog­le gan­ge nøg­len til suc­ces. På flu­esi­den har jeg fan­get havør­re­der på kob­ber­bas­sen samt di­ver­se re­je­flu­er og tungt be­la­ste­de re­je­flu­er. I ju­ni har jeg un­der af­ten­fi­ske­ri med flu­e­stan­gen ud­over havørred fan­get abor­re på op til et ki­lo. Til det­te fi­ske­ri bru­ger jeg et lang­somt syn­ken­de sky­de­ho- ved og en tungt be­la­stet re­je­flue el­ler kob­ber­bas­se.

REV­LEN VED ØLSEMAGLE ka­ster hvert år fle­re go­de fisk af sig. Min bed­ste fisk fra den­ne plads er en blank over­sprin­ger på 4,5 kg for­delt på kun 64 cm. Plad­sen fi­sker godt bå­de for­år og ef­ter­år og ram­mer man da­gen er det ik­ke unor­malt af fan­ge 5-10 fisk på et par ti­mer.

Plad­sen er bå­de nem at kom­me til – samt at fi­ske. Der par­ke­res for en­den af Rev­len som lø­ber i for­la­en­gel­se af Øl­se­mag­le­vej, hvor den kryd­ser Kø­ben­havns­vej. Rev-

len er en mest til spin­ne­fi­ske­ri, da der skal lan­ge kast til for at nå ud til de mør­ke om­rå­der. Igen er det langt­ka­sten­de blink, som skal bru­ges og fi­sker man rev­len i en god på­lands­vind er en 32 grams Born­hol­mer­pil of­te det, der skal til for at nå ud til fi­ske­ne og sam­ti­dig va­e­re i stand til, at hol­de kon­tak­ten til gen­nem­lø­be­ren. På rev­len er det op­sø­gen­de fi­ske­ri, som gi­ver ge­vinst. Når fi­ske­ne er fun­det kan man med for­del bli­ve stå­en­de, hvor man er, idet der som of­test er fle­re fisk i sam­me om­rå­de. STRANDSKOVEN er den før­ste plads syd for Køge. Sel­ve plad­sen be­står af et stort san­det om­rå­de med spredt ve­ge­ta­tion. Umid­del­bart vir­ker plad­sen ik­ke vi­de­re til­tra­ek­ken­de, og man kan da ha­ve sin tvivl, om der over­ho­ve­det er fisk på stra­ek­ket. Min før­ste fem­ki­los Køge Bugt havørred blev fan­get ved Strandskoven på en af de før­ste tu­re, jeg var på plad­sen. Fi­sken blev fan­get i det tid­li­ge for­år på en lil­le rød og sort put & ta­ke flue med gum­mi­ben, der blev fi­sket som op­ha­en­ger. Jeg hav­de in­den jeg fan­ge­de fi­sken set ind­til fle­re ør­re­der ja­ge ta­et på over­fla­den, men jeg fik ik­ke så me­get som et ene­ste hug. I ren des­pe­ra­tion blev samt­li­ge lom­mer i va­dejak­ken gen­nem­ro­det for, at se om jeg ik­ke kun­ne fin­de flue og li­ne, så jeg kun­ne mon­te­re en op­ha­en­ger. Jeg fandt hel­dig­vis den før­om­tal­te put­flue og en rul­le ny­lon­li­ne på 0,20 mm – og jeg hav­de ik­ke fi­sket med op­ha­en­ge­ren for­an blin­ket i me­re end 10 mi­nut­ter, før hug­get faldt over en halv me­ter vand ik­ke langt fra mig. Fi­sken kvitterede ved at sprin­ge helt fri af van­det, og der kun­ne jeg ud­over størrelsen på fi­sken se mit blink frit i luf­ten.

Jeg har bedst er­fa­ring med den­ne plads i det tid­li­ge for­år el­ler i ef­ter­å­ret, når havør­re­den tra­ek­ker mod åer­ne for at gy­de. Da plad­sen lig­ger med Tryg­ge­va­el­de Å og Veds­køl­le Å på den ene si­de og Køge Å på den an­den, er der om ef­ter­å­ret rig­tig god chan­ce for at ram­me en af bug­tens grove gy­de­van­dren­de havør­re­der. På plad­sen skal man dog va­e­re op­ma­er­k­som på fred­nings­ba­el­tet fra Veds­køl­le Å. Sel­ve ad­gan­gen til plad­sen er nem, idet der er par­ke­rings­plad­ser i den ene si­de af Strand­vej­en.

Ef­ter­som plad­sen er me­get lavvan­det, vil jeg an­be­fa­le fi­ske­ri med højt­gå­en­de agn i na­tur­li­ge far­ver. Er man til bom­bar­da og flue er plad­sen og­så sa­er­de­les vel­eg­net til det­te.

Plad­sen fi­sker bedst i en mo­de­rat på­lands­vind el­ler hård si­de­vind. Idet sto­re de­le af plad­sen be­står af ren sand­bund, kan det of­te be­ta­le sig at ka­ste til de få om­rå­der med mørk bund, som der trods alt er nog­le styk­ker af.

KYSTVEJEN syd for Køge kan be­teg­nes som et langt stra­ek fra Bå­d­klub­ben Ege og ud til na­tur­hav­nen ved Strø­by Lil­le. Fle­re ste­der på det­te stra­ek er ba­de­kar­ret mel­lem kyst og rev­le så dybt, at det er umu­ligt at va­de gen­nem det. Ba­de­kar­ret er på de dy­be ste­der samt ved rev­le­gen­nem­brud ab­so­lut va­erd at bru­ge tid på. Her kan flu­e­stan­gen vir­ke­lig vi­se sit va­erd.

Ved at bru­ge tid på at un­der­sø­ge plad­sen, kan man fin­de ste­der, hvor det er mu­ligt at kom­me gen­nem ba­de­kar­ret og ud på rev­len. I det tid­li­ge for­år med en mo­de­rat på­lands­vind kan flu­e­fi­ske­ri fra rev­len og ind i ba­de­kar­ret til ti­der gi­ve godt med fisk.

En kraf­tig ve­sten­vind el­ler 6-7 m/s fra øst er min fortruk­ne vin­dret­ning til plad­sen, når jeg fi­sker med spin. Snur­re­bas­sen no. 3 el­ler 4 i na­tur­li­ge far­ver el­ler en Born­hol­mer­pil er mi­ne fo­re­truk­ne gen­nem­lø­be­re. Jeg fi­sker for det me­ste på langs med kan­ten mel­lem mørk og lys bund, idet havør­re­den of­te tra­ek­ker rundt på den­ne i sin sø­gen ef­ter fø­de. Li­ge­le­des kon­cen­tre­rer jeg me­get af mit fi­ske­ri i de om­rå­der hvor der er rev­le­gen­nem­brud, el­ler hvor der er mar­kan­te aen­drin­ger i bund­for­hol­de­ne. Ved at bru­ge Goog­le Maps er det nemt at se, hvor bun­den aen­drer ka­rak­ter.

Ud­over de na­evn­te fi­ske­plad­ser er der mel­lem Ishøj og Køge rig­tig me­get spa­en­den­de og uop­dyr­ket strand som kun ven­ter på at bli­ve ud­for­sket. Der er fle­re stra­ek som min­der ut­ro­lig me­get om mit spot ved Greve Strand. Jeg er sik­ker på, at så­fremt man gi­ver en el­lers ke­de­lig ba­de­strand med et dybt ba­de­kar mel­lem an­den og tred­je rev­le et par for­søg med stan­gen i lø­bet af for­å­ret, ja så skal der nok kom­me fisk på land.

“FI­SKEN KVITTEREDE VED AT SPRIN­GE HELT FRI AF VAN­DET, OG DER KUN­NE JEG UD­OVER STØRRELSEN PÅ FI­SKEN – SE MIT BLINK FRIT I LUF­TEN”. “ET GODT TRI­CK PÅ DEN­NE PLADS ER, AT KA­STE SKRÅT UD SÅ ENS BLINK LAN­DER ET PAR ME­TER IN­DE OVER 3. REV­LE”.

Stå­l­blank havørred fra den nord­li­ge del af Køge Bugt. Fi­sken faldt for en 16 grams blå Born­hol­mer­pil fi­sket på et re­lea­se

ta­kel.

På da­ge med god på­lands­vind kan havør­re­den nor­malt fin­des

helt kyst­na­ert.

Havørred fra Avedøre, hvis sid­ste

må­l­tid blev en flå­d­fi­sket orm.

To lyst­fi­ske­re på spot­tet ved Avedøre Holme, hvor stensa­et­nin­gen kna­ek­ker 90 gra­der.

Fisk & Fri’s An­dreas Ag­ger­lund med en min­dre havørred fan­get på en dag med på­lands­vind.

I Ishøj Havn er der mas­ser af fi­ske­mu­lig­he­der ef­ter fle­re for­skel­li­ge ar­ter. Ud­over fan­ta­stisk havør­red­fi­ske­ri by­der hav­nens bas­si­ner og­så på et for­nemt fi­ske­ri ef­ter bl.a. abor­re.

På stil­le da­ge vi­ser fly­de­rin­gen vir­ke­lig sin va­er­di for flu­e­fi­ske­ren.

God havørred li­ge in­den den

ge­nud­sa­et­tes.

Den­ne havørred kun­ne ik­ke stå for en for­søl­vet snur­re­bas­se. Fi­sken er fan­get i Ishøj Havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.