Lang­va­rig rej­se

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Da dan­ske ge­o­lo­ger i 1931 fandt fos­silet af en fir­be­net fisk, Ich­t­hy­os­te­ga, på Grøn­land, blev det en ver­dens­sen­sa­tion og en vig­tig brik i den po­li­ti­ske magt­kamp om ret­ten til Øst­grøn­land.

– En­keltsa­gen om fi­sken har ik­ke di­rek­te be­tyd­ning, men den vi­ser, at Dan­mark får re­sul­ta­ter, som kom­mer det in­ter­na­tio­na­le sam­fund til go­de. Man­ge eu­ro­pa­ei­ske vi­den­skabs­ma­end delt­og på dan­ske eks­pe­di­tio­ner, og det var unikt at få ud­dan­net for­ske­re på Grøn­land. Det var man­ge lan­de gla­de for, og det var med til at be­vi­se, at det var bed­re for det in­ter­na­tio­na­le sam­fund, at Dan­mark hav­de ret­ten til Øst­grøn­land, forta­el­ler vi­den­skabs­hi­sto­ri­ker på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Chri­stop­her Ries til vi­den­skab.dk. Nu kan fos­silet langt om la­en­ge ses på Zoo­lo­gisk Mu­se­um i Dan­mark ef­ter i godt tre­kvart år­hund­re­de at ha­ve op­holdt sig i ud­lan­det og va­e­re ble­vet un­der­søgt i Sve­ri­ge og i Cam­brid­ge. Se og hør hi­sto­ri­en på http://vi­den­skab.dk/kul­tur-sam­fund/ver­dens­be­romt-storm-p-fos­sil­ven­der-hjem-til-dan­mark, hvor man bl.a. kan se nog­le Storm P-teg­nin­ger af en fir­be­net fisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.