Søtun­ge kva­e­ler grin­de­hva­ler

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Nor­malt er det de små fisk, der skal fryg­te de stør­re va­e­se­ner i van­det, men i to til­fa­el­de har det ef­ter al sand­syn­lig­hed va­e­ret de små fisk af ar­ten søtun­ge, som har ta­get li­vet af to lang­fin­ne­de grin­de­hva­ler, skri­ver New Sci­en­tist... Hva­lar­ten bli­ver ty­pisk om­kring tre til seks me­ter lang og ve­jer mak­si­malt 3000 ki­lo, og der­med er grin­de­hva­len 1000 gan­ge stør­re end søtun­gen, der til­hø­rer fi­ske­grup­pen flad­fisk. Uhel­det er op­stå­et, for­di grin­de­hva­ler­ne lidt us­a­ed­van­ligt har for­søgt at spi­se søtun­ger­ne, som na­tur­lig­vis har ka­em­pet for at unds­lip­pe. Und­vi­gel­ses­ma­nøv­ren har re­sul­te­ret i, at søtun­ger­ne er ble­vet fan­get i hva­ler­nes bla­e­se­hul og der­med ef­fek­tivt har luk­ket for hva­ler­nes ån­de­d­ra­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.