Van­dremus­lin­gen spre­des i Dan­mark

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

I lø­bet af de se­ne­ste 175 år er den lil­le ze­bra­stri­be­de van­dremus­ling duk­ket op i fle­re dan­ske fersk­vands­sy­ste­mer, og i en ra­ek­ke sø­er fin­des den i stort an­tal. Van­dremus­lin­gen har va­e­ret kendt fra Fu­re­sø­en på Sja­el­land si­den 1846, og det er for­modent­lig her­fra, den har spredt sig til an­dre sø­er.

Van­dremus­lin­gen be­skri­ves som in­va­siv i en ra­ek­ke af de sø­er, hvor den fin­des, på grund af de ne­ga­ti­ve ef­fek­ter den har på de hjem­me­hø­ren­de ar­ter, når den bli­ver me­get tal­rig. Der er dog og­så po­si­ti­ve sider ved mus­lin­gens til­ste­de­va­e­rel­se, bl.a. er den god til at ren­se vand. La­es me­re på vi­den­skab.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.