Gen­ma­ni­p­u­le­ret monster­laks er lan­det

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Nu har de ame­ri­kan­ske fø­de­va­re­myn­dig­he­der Food and Drug Ad­mi­ni­stra­tion god­kendt en gen­ma­ni­p­u­le­ret laks til men­ne­ske­fø­de. Be­grun­del­sen er, at de ik­ke kan se no­gen for­skel på kø­det i de to fisk. Den gen­ma­ni­p­u­le­re­de laks er kon­stru­e­ret i et la­bo­ra­to­ri­um af det mul­ti­na­tio­na­le fir­ma Aqua­bo­un­ty Te­ch­no­lo­gies.

For at gø­re Aquaad­van­ta­ge lak­sen til en su­per­fisk har fir­ma­et lånt Dnastum­per hos an­dre fisk. Me­re pra­e­cist har man brugt et va­ekst­gen fra Chin­ook-lak­sen og et ak­ti­ve­rings­gen fra den af­lan­ge fisk åle­kvab­ben. De nye ge­ner får Aquaad­van­ta­ge-lak­sen til at vok­se til fuld salgs­stør­rel­se på mel­lem 16 og 18 må­ne­der. Det er dob­belt så hur­tigt som at­lan­ti­ske laks vok­ser sig sto­re i na­tu­ren.

En af be­tin­gel­ser­ne for god­ken­del­sen af fi­sken er, at den kun må dyr­kes i dam­brug langt in­de i land, så ri­si­ko­en for, at en af su­per­fi­ske­ne slip­per ud i na­tu­ren, mind­skes så me­get som mu­ligt.

De før­ste ek­sem­pla­rer af fi­ske­ne bli­ver fre­mav­let på et an­la­eg i Pa­na­mas bjer­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.