HAV­FI­SKE­RI FRA HOBIE

Fisk & Fri - - KAJAKFISKERI - Af David Ni­el­sen

KAJAKKEN VUGGER BLIDT på van­d­over­fla­den, og jeg sid­der med en fø­lel­se af, at der hvert øje­blik kan duk­ke et is­b­jerg frem af tå­gen. Men lo­ka­li­te­ten er Lan­geland, og kli­ma­for­an­drin­ger­ne er hel­dig­vis ik­ke så frem­skred­ne, at det­te vil kun­ne la­de sig gø­re. Men her er tyst, og der er højt til him­len, nøj­ag­tigt som der vil­le va­e­re hvis man be­fandt sig i en ka­jak på en grøn­land­sk fjord.

Jeg kig­ger in­tenst på stang­spid-

Når man na­ev­ner or­det ka­jak, ser man­ge nok et bil­le­de af den en­som­me grøn­land­ske fan­ger, der sej­ler blandt sto­re is­b­jer­ge. Men – en lyst­fi­sker er vel og­så en slags »fan­ger« og i en Hobie ka­jak kan man og­så kom­me til havs, ha­ve højt til lof­tet og få sto­re fi­ske­op­le­vel­ser.

“MAN KAN HUR­TIGT KOM­ME VIDT OM­KRING OG FÅ AFFISKET EN MAS­SE FOR­SKEL­LI­GE PLAD­SER”.

sen og ma­er­ker så det kon­stan­te tra­ek, da to­bi­sen på mit ta­kel bli­ver in­ha­le­ret på bun­den, 12 me­ter un­der ka­jak­kens køl. Mod­hug, fight og så bry­der en flot pig­hvar van­d­over­fla­den. Det kun­ne li­ge­så godt ha­ve va­e­ret en hav­kat, rød­fisk el­ler uvak, hvis jeg hav­de be­fun­det mig højt mod Nord, for Hobie Kajakken er et fan­ta­stisk far­tøj at dyr­ke hav­fi­ske­ri fra!

KAJAKKEN HAR ME­RE END 1000 år på ba­gen som far­tøj og jag­tred­skab, og stam­mer fra inu­it­ter­ne, fol­kesla­ge­ne fra de ark­ti­ske eg­ne som Grøn­land, Ca­na­da, Ala­ska med fle­re. Tra­di­tio­nelt set er ka­jak­ker lan­ge og slan­ke samt be­reg­net til én per­son, men der har gen­nem al­le ti­der va­e­ret for­skel­li­ge ud­form­nin­ger af dis­se bå­de, da de blev til­pas­set de far­van­de de skul­le be­nyt­tes på, samt på hvil­ket byt­te der skul­le ja­ges.

Nu om da­ge, er kajakken ud­bredt til he­le klo­den, og frem­stil­les pri­ma­ert af kul­fi­ber, glas­fi­ber el­ler pla­stik. De mo­der­ne ty­per af ka­jak­ker ta­el­ler bl.a. hav-, tur- og kapka­jak­ker. Dis­se ty­per har for­skel­li­ge kon­struk­tio­ner, da ka­jak­ker til kon­kur­ren­ce­sejlads, skal kun­ne yde en god fart, mens ka­jak­ker til tur­sejlads, skal va­e­re me­re sta­bi­le og ik­ke be­hø­ver at kun­ne sky­de sam­me fart. Hav­ka­jak­ken er sø­dyg­tig og er de­sig­net til at kun­ne kla­re for­hol­de­ne på for­holds­vis åbent far­vand. RONING I HAVKAJAK er ble­vet en po­pu­la­er sport her­hjem­me, og fi­ske­ri fra den­ne ka­jak­ty­pe får fle­re og fle­re til­ha­en­ge­re. Kajakken er let at trans­por­te­re og kan hånd­te­res af én per­son, når den skal søsa­et­tes.

Ho­ved­par­ten af de lyst­fi­ske­re, der har ka­stet sig over ka­jak­fi­ske­ri­et, bru­ger den i jag­ten på havør­re­der. For­de­le­ne er åben­ly­se: Man kan hur­tigt kom­me vidt om­kring og få affisket en mas­se for­skel­li­ge plad­ser. Man­ge af dis­se plad­ser er of­te sva­ert til­ga­en­ge­li­ge for kyst­fi­ske­ren. Som kyst­fi­sker op­le­ver man tit, at fi­ske­ne ja­ger li­ge uden for ka­ste­hold, men som ka­jak­fi­sker sej­ler man ba­re ud, hvor fi­ske­ne er.

Med en ka­jak kan man og­så sej­le ind på me­get lavt vand og så at si­ge na­er­mest lyd­løst sni­ge sig stil­le ind på sky fisk. En tra­di­tio­nel ka­jak har dog den ulem­pe, at den skal navi­ge­res ved hja­elp af ha­en­der og ar­me, og det­te gør det sva­ert sam­ti­digt at fi­ske ak­tivt, med min­dre man tra­ek­ker blink ef­ter kajakken. Med en Hobie pe­dal­ka­jak kom­mer man ud over det­te pro­blem. Den­ne ka­jak, som er en »sit-on-top« ka­jak, dri­ves frem af et pe­dal­sy­stem, som får to fin­ner un­der bå­den til at be­va­e­ge sig. Pe­da­ler­ne be­tje­nes, li­ge­som på en cy­kel, af dine ben, og da man har langt fle­re kra­ef­ter i ben end i ar­me, kom­mer man dels hur­ti­ge­re frem og kan sam­ti­digt kom­me me­get la­en­ge­re. En ka­jak er nor­malt et usta­bilt far­tøj, der kra­e­ver no­gen øvel­se at la­e­re at sej­le, men Ho­bi­en er me­get sta­bil, og er der­for ide­el for uer­far­ne ka­jak­fi­ske­re.

I EN HOBIE KA­JAK kan man fi­ske på sam­me må­de, som fra en havkajak, men i Ho­bi­en har man ha­en­der­ne fri og kan fi­ske ak­tivt og sam­ti­digt ha­ve frem­drift. Sam­men­holdt med en småbåd, har den­ne ka­jak­ty­pe en hel åben­lys for­del, når der fi­skes ef­ter flad­fisk ved in­gen el­ler me­get svag strøm. En båd vil na­er­mest lig­ge stil­le un­der dis­se for­hold, og da flad­fi­ske­ne godt kan li­de en agn i be­va­e­gel­se, vil fi­ske­ri­et sja­el­dent va­e­re sa­er­ligt godt. Men i Ho­bi­en, kan man tram­pe sig stil­le og ro­ligt frem, og der­ved fi­ske på sam­me må­de, som hvis der hav­de va­e­ret lidt strøm. Den­ne be­va­e­gel­se kan gø­re for­skel­len mel­lem fi­a­sko og suc­ces, og der­ved ska­be go­de fi­ske­re­sul­ta­ter.

Det sam­me gør sig ga­el­den­de ved fi­ske­ri ef­ter torsk. Er der in­gen drift, er det som re­gel sva­ert at fan­ge fi­ske­ne. I godt vejr kan man ta­ge sig en for­holds­vis lang »cy­kel­tur« til havs, og fi­ske ef­ter ar­ter, som man nor­malt ik­ke for­bin­der med kajakfiskeri her­hjem­me. På YouTu­be kan man fin­de man­ge vi­deo­er med ka­jak­fi­ske­re, der fan­ger alt fra sejl­fisk, ha­jer og an­dre ekso­ti­ske ar­ter fra al­le kro­ge af ver­den.

Her­hjem­me kan man dyr­ke pir­ke­fi­ske­ri ef­ter torsk, sej og lub­be og ka­ste- el­ler flå­d­fi­ske­ri ef­ter ma­k­rel­ler. Med et sim­pelt me­de­ta­kel ag­net med børste­o­rm er skrub­ber, isin­ger og røds­pa­et­ter mu­li­ge fangster, for ik­ke at glem­me torsk, hvil­ling, knur­ha­ne, fja­esing, berg­gylt og man­ge an­dre ar­ter. Med sil­destyk­ker el­ler to­bi­ser på et gli­de­ta­kel, er pig­hvar og slet­hvar mu­li­ge fangster.

Ud for den jy­ske ve­st­kyst er hav­bar­sen et op­lagt byt­te, og på Born­holm kan man jag­te stor­lak­sen fra sin Hobie ka­jak. Far­van­de­ne om­kring Dan­mark er al­le op­lag­te fi­ske­plad­ser til hav­fi­ske­ri fra ka­jak, det vig­tig­ste er go­de vej­r­for­hold og skarp fo­kus på sik­ker­get he­den. Sørg for at ha­ve den ret­te be­kla­ed­ning på, så du kan hol­de var­men i van­det, hvis uhel­det skul­le va­e­re ude – dvs en tør­dragt i den kol­de tid. En op­pu­ste­lig red­nings­vest er et must, og en mo­bil­te­le­fon el­ler en hånd­holdt VHF ra­dio, op­be­va­ret i en vand­ta­et po­se er og­så ob­liga­to­risk. Va­er al­tid mindst to af­sted sam­men og me- ger­ne fle­re. Ved tu­re la­en­ge­re til havs er det helt per­fekt, hvis man kan al­li­e­re sig med nog­le småbå­ds­fi­ske­re, så man har en »red­nings­båd« li­ge ved hån­den, hvis der skul­le op­stå en kri­tisk si­tu­a­tion.

HOBIE KAJAKKEN er for­sy­net med et ror­sy­stem, pe­da­ler og et pol­stret sa­e­de med ryg­la­en, så man sid­der be­ha­ge­ligt. Der er go­de mui lig­he­der for at påmontere stangholdere, ekkolod og små kortplottere, så man får de sam­me for­de­le for­hold til at fin­de fi­ske­plad­ser­ne, som man har i en småbåd. Fi­ske­gre­jet er det sam­me som ved småbå­ds­fi­ske­ri, men man kan dog ik­ke ha­ve så me­get med i en ka­jak, og sam­ti­digt skal man ha­ve or­den i sa­ger­ne og ta­en­ke over, hvor­dan man or­ga­ni­se­rer si­ne ting, så man hur­tigt og let kan kom­me til dem. For­holds­vi­se kor­te fi­ske­sta­en­ger kan og­så va­e­re me­get han­dy til fi­ske­ri fra en ka­jak.

ZEEVISSPORT VZW er en bel­gisk fi­ske­sam­men­slut­ning, der be­står af bå­de bel­gi­ske og hol­land­ske lyst­fi­ske­re. Sam­men­slut­nin­gen kan i år fejre 10 års ju­bila­e­um og på de ti år er man gå­et fra to til over 700 med­lem­mer. Her er det ka­jak­fi­ske­ri­et, der er det pri­ma­e­re, og an­tal­let af med­lem­mer vi­ser hvor po­pu­la­ert fi­ske­ri fra ka­jak er ble­vet i Hol­land og Bel­gi­en. Si­den 2006 har sam­men­slut­nin­gen sam­ar­bej­det med di­stri­butø­ren Mark van Di­jk Ya­ch­ting for at prom­ove­re fi­ske­ri­et fra Hobie Ka­jak. Hvert år ar­ran­ge­rer de fle­re »Try out days«, hvor in­ter­es­se­re­de kan prø­ve at sej­le og fi­ske fra en Hobie.

Sam­men­slut­nin­gen er fo­re­gangs­ma­end og var de før­ste til at ar­ran­ge­res Ka­jak­fi­ske­kon­kur­ren­cer i Eu­ro­pa. Der af­hol­des man­ge fi­ske­kon­kur­ren­cer i Hol­land og Bel­gi­en hvert år – og nu la­ver de og­så events uden­for de­res lo­ka­l­om­rå­de.

I TA­ET TÅGE par­ke­rer jeg for­an det sto­re som­mer­hus i ud­kan­ten af Lo­hals. Vi er i star­ten af ok­to­ber, og den bel­gi­ske fi­ske­sam­men­slut­ning har valgt at hen­la­eg­ge de­res »1. In­ter­na­tio­nal Hobie Kay­ak Fis­hing Com­pe­ti­tion« til Lan­geland. Tolv mand har ta­get tu­ren fra Hol­land og Bel­gi­en for at del­ta­ge i det­te fem da­ges ar­ran­ge­ment. Jeg er ble­vet in­vi­te­ret med til at over­va­e­re kon­kur­ren­cen i »The Sa­fe­ty Bo­at«, som sej­les af min fi­ske­kam­me­rat Leo­nard Muys.

Start­tids­punk­tet er ble­vet ryk­ket på grund af tå­gen, så der er god tid til at ny­de mor­gen­ma­den. Mel­lem kaf­fe og rundstyk­ker får jeg en snak med de til­rej­sen­de lyst­fi­ske­re om de­res er­fa­rin­ger med ka­jak­fi­ske­ri­et og in­den la­en­ge har vi va­e­ret på en ver­bal jor­d­om­rej­se. Der er fle­re hardco­re

“DER ER GO­DE MU­LIG­HE­DER FOR AT PÅMONTERE STANGHOLDERE, EKKOLOD OG SMÅ KORTPLOTTERE”.

ka­jak­fi­ske­re i grup­pen, og jeg hø­rer be­ret­nin­ger om me­ga mal­ler fra Spa­ni­en, der tra­ek­ker ka­jak­ker­ne vidt om­kring, og ekso­ti­ske fisk fra det sal­te vand om­kring Me­xi­co.

LIDT OP AF FORMIDDAGEN er der ble­vet bed­re sigt, og Hobie ka­jak­ker­ne bli­ver sø­sat fra Bo­tof­te Strand. Kort tid ef­ter er de fle­ste sej­let et godt styk­ke ud i Lan­gelands­ba­el­tet. Over­fla­den lig­ger som et spejl, så der­for kan de sej­le langt ud. Al­le mand er ud­sty­ret med wal­kie-tal­ki­es, så man dels kan op­da­te­re hin­an­den med fangster, men og­så til­kal­de hja­elp, hvis man skul­le få brug for det.

Det er im­po­ne­ren­de at se de små fi­ske­ma­ski­ner ud­sty­ret med elek­tro­nik, stangholdere og an­det grej, sky­de en god fart gen­nem van­det. Leo­nard og jeg be­nyt­ter chan­sen for at ba­de nog­le orm, men vi har in­gen af­drift og der­for er der langt mel­lem hug­ge­ne. Dren­ge­ne i ka­jak­ker­ne, har ik­ke sam­me pro­blem, da de nemt selv sør­ger for den nød­ven­di­ge frem­drift, og der­for sko­v­ler de fisk in­den­bords. Da fang­sten ef­ter før­ste dag på van­det gø­res op, kan vi kon­sta­te­re, at der er ble­vet fan­get rig­tigt man­ge flad­fisk og med en del flot­te ek­sem­pla­rer imel­lem. Der er ble­vet fan­get en god po­r­tion af for­skel­li­ge ar­ter og bed­ste mand har fan­get ni for­skel­li­ge ar­ter.

NA­E­STE DAG FORT­SA­ET­TER på sam­me må­de, og her skil­ler den dyg­ti­ge fi­sker, Frank Koop sig end­nu en­gang ud. Det er Frank, der fan­ge­de ni for­skel­li­ge ar­ter da­gen før og her på an­den da­gen har han suc­ces med hvar­rer­ne. Han fan­ger ot­te pig­hvar fra sin ka­jak, in­den det bla­e­ser op, og kon­kur­ren­cen må bla­e­ses af for i dag. På tred­je­da­gen bla­e­ser det en halv pe­li­kan fra øst, men det er mu­ligt at la­ve no­get havør­red­fi­ske­ri på Vest si­den af Lan­geland. Fle­re af del­ta­ger­ne fan­ger fi­ne sølvblan­ke havør­re­der og da­gens top­sco­rer er igen-igen Frank med tre havør­re­der. De to sid­ste da­ge af kon­kur­ren­cen bla­e­ser va­ek, men ar­ran­gø­rer­ne og del­ta­ger­ne er ove­nud be­gej­stret, og de lover at ven­de til­ba­ge til Lan­geland med de­res ka­jak­ker i 2016. Så hold øje med ar­ran­ge­men­tet, for ar­ran­gø­rer­ne vil me­get ger­ne ha­ve del­ta­ge­re fra an­dre lan­de med, og ik­ke mindst fra Dan­mark.

Jo – der er mas­ser af fi­ne mu­lig­he­der for hav­fi­ske­ri fra ka­jak i Dan­mark – det er sik­kert.

Når vej­r­for­hol­de­ne er til det, er fi­ske­ri fra en Hobie Ka­jak en in­tens og fan­ta­stisk op­le­vel­se.

Vo­res hjem­li­ge fi­ske­ri ef­ter flad­fisk, er som skabt til

kajakfiskeri!

Ka­jak­tra­ef. Lan­geland var i ef­ter­å­ret ud­gangs­punkt for en uges in­ter­na­tio­nal Hobie Ka­jak fi­ske­kon­kur­ren­ce. Even­tet bli­ver gen­ta­get i år. Se me­re på

www.zeevissport.com

Sto­re fisk fra et lil­le far­tøj – fra en Hobie Ka­jak kan man dyr­ke alt fra let hav­fi­ske­ri til det mest ek­stre­me ef­ter ha­ve­nes gi­gan­ter. På youtu­be.com kan man fin­de spa­en­den­de klip fra he­le ver­den, hvor ka­jak­fi­ske­re får de­res sag for med spa­en­den­de fisk.

En Hobie Ka­jak kan ud­sty­res med alt ta­en­ke­ligt elek­tro­nisk ud­styr og bli­ve en top­tu­net lil­le fi­ske­ma­ski­ne.

Frank Koop fra Bel­gi­en er en hardco­re Hobie Ka­jak fi­sker, der jag­ter alt fra mal­ler i Spa­ni­en, sejl­fisk i Me­xi­co til pig­hvar i

Dan­mark, fra sin ka­jak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.