Som en hvir­vel­vind gen­nem van­det

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Bil­de Spe­ci­al fra Pal­le’s Pir­ke er helt klart en af de mest spa­en­den­de nyhe­der in­den for hav­fi­ske­ri i man­ge, man­ge år. Pir­ken, der er de­sig­net af en af lan­dets su­ve­ra­ent skrap­pe­ste småbå­ds­fi­ske­re – Ni­els Bil­de – har va­e­ret hem­me­lig­holdt i ty­ve år, mens Ni­els har kra­net ufat­te­li­ge ma­eng­der af sto­re fisk på dem… Pir­ken be­står af et cy­lin­drisk styk­ke rust­frit stål med spids i den ene en­de og sno­ning i den an­den en­de. Sno­nin­gen får pir­ken til at ro­te­re på sin vej ned igen­nem vand­søj­len, hvor­ved den spe­e­der sin ha­stig­hed op, så den når bun­den hur­ti­ge­re. Når pir­ken be­gyn­der at ro­te­re, ska­bes der hvirv­ler og der­med støj, som er med til at lok­ke fi­ske­ne til om­rå­det og hug­ge. Pri­sen lig­ger fra 53 kro­ner for 300 grams ud­ga­ven til 59 kro­ner for 500 grams ud­ga­ven. Hør me­re om pir­ken på te­le­fon 46 19 23 28 el­ler www.pal­lex.dk

Bil­de Spe­ci­al, der som no­get helt spe­ci­elt er na­er­mest umu­lig at få til at ha­eg­te op på li­nen, bli­ver frem­stil­let med be­la­eg­nin­ger af krom og el­po­le­ret sy­re­fast rust­fri stål – samt le­ve­res med topkva­li­tets rust­frie sprin­grin­ge og svirv­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.