Ef­fek­tiv dufts­pred­ning

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Swim­fe­e­ders er en vel­kendt tek­nik til at fodre og ska­be duftspor, der kan lok­ke fi­ske­ne til. Scent Bla­zer er med sin gen­nem­løbs­kon­struk­tion og mu­lig­hed for at fi­ske den som agn et frisk nyt pust i den­ne gen­re. Fe­e­de­ren kan fi­skes gli­den­de på li­nen som at­trak­tor for­an ag­nen til bund­fi­ske­ri el­ler over ag­nen til flå­d­fi­ske­ri. Den kan dog og­så bru­ges som en top at­trak­tiv spin­ne agn med duft. Fyl­der du den ek­sem­pel­vis med fi­ske­styk­ker, der er så sto­re, at de ik­ke ry­ger ud af git­te­ret, og her­ef­ter sa­et­ter det til­hø­ren­de bla­eks­p­rut­te skirt over, så har du en agn, der bå­de kan spin­ne­fi­skes og ver­ti­kal­fi­skes, hvis man la­eg­ger et lod ne­derst i fe­e­de­ren. Scent Bla­zers kan fås i en lang ra­ek­ke stør­rel­ser fra fx tre styk på 70 mm til 70 kro­ner til 170 mm til 100 kro­ner. Skir­ts fås fra 160 mm til 480 mm til pri­ser fra 40 – 100 kro­ner. Na­er­me­ste for­hand­ler hen­vi­ses fra TH-Im­port på 20 86 78 04 og www.ra­dar­de­tek­tor.dk.

Scent Bla­zer, som i prin­cip­pet kan bru­ges til bå­de fred – og rov­fisk, er cy­lin­drisk med til­spid­se­de en­der, så den ka­ster godt – og gi­ver me­get lidt vand­mod­stand, når man tra­ek­ker den igen­nem van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.