Havør­red­kur­sus med Fisk & Fri

Fisk & Fri - - FLUOROCARBON FORFANG - Af An­dreas Ag­ger­lund

I slut­nin­gen af novem­ber trop­pe­de en ska­re for­vent­nings­ful­de lyst­fi­ske­re op til Fisk & Fri’s år­li­ge kyst­kur­sus på Møns Kl­ints Resort’s – The Lod­ge, hvor de hav­de en la­e­re­rig we­e­kend sam­men med Fisk & Fri’s kyst­gu­i­der.

PÅ FISK & FRI’S KYST­KUR­SUS 2015 var der fle­re gen­gan­ge­re fra de for­gå­en­de år men og­så man­ge nye og for­vent­nings­ful­de lyst­fi­ske­re. Igen i år var der en bred re­pra­e­sen­ta­tion af vo­res ka­e­re la­e­se­re og hol­det var sam­men­sat af alt fra ny­be­gyn­de­re der kom for at få hul på havør­red­fi­ske­ri­et, til gar­ve­de kyst­fi­ske­re, der ger­ne vil­le vi­de me­re om Møns fan­ta­sti­ske kyst­fi­ske­ri. Tak­ket va­e­re ek­stremt sva­e­re vind og vej­r­for­hold måt­te kur­si­ster­ne ta­ge al­le kne­be­ne i brug, og de la­er­te hvor­dan man sli­der sig til fisk. Det lyk­ke­des på trods af me­get hård vind, slud og regn fler­tal­let af del­ta­ger­ne at lan­de havør­re­der, grun­det en iha­er­dig ind­sats fra bå­de kur­si­ster og gu­i­der.

Ud­over hyg­ge­ligt samva­er, god mad i luksuø­se om­gi­vel­ser og ma­eng­der af rø­ver­hi­sto­ri­er fra al­le lan­dets hjør­ner, blev af­te­ner­ne på drøm­me­hyt­ten »The Lod­ge«, der til dag­lig dri­ves af www.mo­ens­kl­intresort.dk brugt på at la­e­re me­get me­re om kyst­fi­ske­ri­et og de for­nem­me fi­ske­mu­lig­he­der Møn by­der på.

Fre­dag af­ten stod så­le­des på et la­e­re­rigt fored­rag om stra­te­gi og tek­nik til havør­red­fi­ske­ri­et samt en grun­dig gen­nem­gang af Møns man­ge havør­red­plad­ser, hvor der ik­ke blev lagt fin­gre imel­lem. Lør­dag af­ten var der flu­e­bin­dings se­mi­nar med Al­lan Over­gaard bag stik­ket og si­de­lø­ben­de bril­li­e­re­de Tue Blaxekja­er med al­ver­dens kyst­tak­ler, mens David Thor­mar del­te ud af si­ne vidt­fav­nen­de kyster­fa­rin­ger.

Den hår­de nor­døst­li­ge vind bla­e­ste os ned på Møns syd­ve­st­li­ge hjør­ne i jag­ten på sølv. Her lyk­ke­des det fler­tal­let af kur­si­ster­ne at lan­de havørred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.