FISK MED EN FI­SKE GU­I­DE

Fisk & Fri - - FISKEGUIDE - Af David Ni­el­sen

Hvis man ik­ke har sin egen båd, ik­ke ken­der én der har og sy­nes at det er for me­get at de­le da­ek­ket på en tur­båd med man­ge an­dre lyst­fi­ske­re, er der nu mu­lig­hed for at boo­ke sig på en hav­tur i småbåd.

DER FIN­DES RIG­TIG man­ge tur­bå­de i Dan­mark, hvor man kan få go­de og hyg­ge­li­ge fi­ske­op­le­vel­ser året rundt. Men der er for­skel på at de­le da­ek­ket med 11 an­dre lyst­fi­ske­re end med to-tre an­dre. På en tur­båd har man ik­ke de sto­re mu­lig­he­der for at på­vir­ke tu­ren, hvis man skul­le få lyst til at fi­ske et an­det sted, el­ler ef­ter nog­le an­dre ar­ter.

I USA fin­des der i tu­sind­vis af lyst­fi­sker­gu­i­der, der sej­ler dag­tu­re med to til fi­re mand, men her­hjem­me fin­des der blot en­kel­te fi-

ske­gu­i­der, der til­by­der den sam­me ser­vi­ce – og det er her pri­ma­ert trol­ling­fi­ske­ri ef­ter laks. Men hvad med fi­ske­ri­et ef­ter flad­fisk og torsk fra småbåd? Jens Ma­ersk fra Ri­be har der­for star­tet op som småbå­ds­gu­i­de med Årøs­und som det pri­ma­e­re ud­gangs­punkt.

VI ER TA­GET en tur på van­det i Jens’ Qu­i­ck­sil­ver 540 Daycru­i­ser, der har en 90 he­stes Mercury mo­tor på ha­ek­ken. So­len står højt på him­len, men den kraf­ti­ge vind, står i det va­erst ta­en­ke­li­ge hjør­ne. Nor­malt vil jeg ik­ke ta­ge folk med ud så­dan en dag, si­ger Jens, for man skal va­e­re me­get øvet for at få no­get ud af fi­ske­ri­et un­der dis­se for­hold. Men da der var hul i ka­len­de­ren til at vi kun­ne ta­ge en snak om hans nye gu­i­de ser­vi­ce La Vi­da Fis­hing, gi­ver vi det al­li­ge­vel et skud.

– Det er jo no­get helt nyt, at jeg har ka­stet mig over at va­e­re gu­i­de for an­dre lyst­fi­ske­re, forta­el­ler Jens, mens vi la­eg­ger hav­nen bag os. – Jeg har jo al­tid fi­sket, og de sid­ste 15 år har det va­e­ret fra småbåd med trol­ling og hav­fi­ske­ri. Det er ble­vet til del­ta­gel­se i en lang ra­ek­ke kon­kur­ren­cer i bå­de ind- og ud­land med man­ge go­de pla­ce­rin­ger.

Min ko­ne og jeg har som­mer­hus na­er Årøs­und, så jeg har fi­sket me­get i det­te om­rå­de, og det er et helt ka­non sted til flad­fisk. Der mang­le­de folk til at sej­le med lyst­fi­ske­re i Lil­le­ba­elt, så der­for er jeg fak­tisk ble­vet op­for­dret til at gå i gang. Da jeg har et job med flek­sib­le ar­bejds­ti­der og el­sker at for­mid­le lyst­fi­ske­ri samt gi­ve an­dre en god fi­ske­op­le­vel­se, så lå det li­ge til høj­re­be­net. Jeg vil ik­ke le­ve af det, men må­let var et par tu­re om må­ne­den, og det er al­le­re­de ind­fri­et, be­ret­ter Jens. Og så vil jeg ger­ne ha­ve no­get at hyg­ge mig med når jeg går på ef­ter­løn om fi­re-fem år, smi­ler han.

DET ER GÅ­ET STA­ER­KT her i op­start­s­fa­sen, og jeg har få­et en mas­se hja­elp – blandt an­det med at få en la­ek­ker hjem­mesi­de på be­ne­ne. Der er man­ge ty­ske-, hol­land­skeog bel­gi­ske lyst­fi­ske­re der hol­der fe­rie i det­te om­rå­de – og i sam­ar­bej­de med Årøs­und Ba­de­ho­tel, Skil­ler­b­jerg Bed & Bre­ak­fast og Gam­mel­bro Cam­ping la­ver vi for­skel­li­ge pak­ker med op­hold og fi­ske­tu­re.

DET ER HYGGEFISKERIET, der er i højsa­e­det, for det er ik­ke Dan­marks­re­kor­der vi fan­ger her­ne­de. Men der er mas­ser af flad­fisk som

røds­pa­et­te, skrub­be og ising, og al­le kan va­e­re med og gø­re go­de fangster. For de me­re hardco­re er det og­så mu­ligt at fi­ske ef­ter pig­hvar, da der og­så er go­de plad­ser til dem her. El­lers fi­sker vi ef­ter torsk, sej, hor­n­fisk og ma­k­rel, så der er go­de mu­lig­he­der for no­get blan­det fi­ske­ri. Der er plads til to­tre mand ud­over mig selv på bå­den, men to per­so­ner er op­ti­malt. Flad­fisk fan­ger vi det me­ste af året på sand­bun­den. og tor­ske­ne fan­ger vi på ste­ne­ne – pri­ma­ert ef­ter­år og vin­ter. De fle­ste torsk ve­jer et til tre ki­lo, men på vra­ge­ne kan vi få dem op til seks ki­lo. Vi har fan­get torsk op til 10 ki­lo, men det er ik­ke hver­dagskost.

Med Årøs­und som ud­gangs­punkt er det mu­ligt at da­ek­ke et stort om­rå­de fra ind­sej­lin­gen til Svend­borgs­und, ned til Nor­dals og til Åben­rå Fjord – alt det­te in­den for 10-20 sø­mil. Jeg når de go­de plad­ser på 10 mi­nut­ters sejlads, mens tur­bå­de­ne bru­ger en ti­me på at nå der­ud. Det be­ty­der, at man får me­re ef­fek­tiv fi­ske­tid og sam­ti­dig kan jeg kon­cen­tre­re mig hund­re­de pro­cent om dem jeg har om­bord samt hja­el­pe de folk, der har be­hov for det. Jeg kom­mer ta­et­te­re på mi­ne kun­der og det er en in­tens og in­tim op­le­vel­se.

DER ER FANGSTGARANTI på mi­ne tu­re, og hvis vi ik­ke fan­ger no­get, så er tu­ren gra­tis, gri­ner Jens. – Det er kun­der­ne der helt og hol­dent be­stem­mer, hvad de vil fi­ske ef­ter, men jeg gi­ver selv­føl­ge­lig mi­ne an­be­fa­lin­ger på da­gen i for­hold til de ak­tu­el­le for­hold. Of­te for­sø­ger vi os ef­ter torsk og sej på vra­ge­ne og slår så over på fi­ske­ri ef­ter flad­fisk. På de go­de da­ge star­ter vi på de fjer­ne­ste grun­de og fi­sker os in­dad, hvis det skul­le luf­te op.

VI FI­SKER SJA­EL­DENT på me­re end 20 me­ter vand, og det er som re­gel ka­ste­fi­ske­ri el­ler let pir­ke­fi­ske­ri ef­ter torsk samt bund­me­de ef­ter de fla­de. Jeg har pir­ke, for­fang og na­tur­lig agn med, og har man ik­ke sit eget fi­ske­grej, kan det­te le­jes. Sik­ker­he­den skal va­e­re i or­den, og vi ta­ger ik­ke ud, hvis det er far­ligt el­ler jeg kan se, at folk får en dår­lig op­le­vel­se, slut­ter han. Alt imens Jens har be­ret­tet om sin gu­i­de­virk­som­hed, har vi flå­et flad­fisk op i lan­ge ba­ner, selvom for­hol­de­ne er me­get sva­e­re. Det­te be­kra­ef­ter blot Jens’ ud­mel­ding om at fi­ske­ri­et ef­ter flad­fisk al­drig svig­ter i det­te om­rå­de.

Det er flad­fi­ske­ne, der er ho­ved­må­let med tu­re­ne med La Vi­da Fis­hing, men det er og­så mu­ligt at fan­ge torsk. Of­te er det

min­dre torsk, men over­ra­skel­ser­ne­lu­re­riLil­le­ba­elts­dyb!

Glem alt om lang tids sejlads til fi­ske­plad­ser­ne. På La Vi­da får man me­get ef­fek­tiv fi­ske­tid på en dag, og sam­ti­digt ser man en mas­se skøn na­tur.

En gu­i­ded tur i småbåd er helt per­fekt for børn der skal la­e­re at fi­ske på havet, da skip­pe­ren har mas­ser af tid til at hja­el­pe og gi­ve

go­de fif.

Der er ef­ter­hån­den en god be­stand af sej i Lil­le­ba­elt, og stø­der man først på en sti­me sej i 2-3 ki­los klas­sen, så er der action for al­le pen­ge­ne på det let­te grej.

Jens Ma­ersk har sin båd på

trai­ler, så han kan va­el­ge isa­et­nings­sted ef­ter kun­der­nes

øn­ske, el­ler vej­r­si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.