HAV­FI­SKE­RI I VER­DENS­KLAS­SE

Fisk & Fri - - STORGEDDE - Af Poul Stad­ler

Fisk & Fri til­by­der i sam­ar­bej­de med fi­ske­gu­i­de Per Sjø­strøm fra Vero­na/Wildwa­ter en tur til Va­e­røy i Lo­fo­ten. Her kan du mø­de for­mi­dab­le figh­te­re og ma­ge­lø­se mad­fisk langt mod nord i et ene­stå­en­de og vold­somt land­skab.

DE FLE­STE LYST­FI­SKE­RE med in­ter­es­se for hav­fi­ske­ri ken­der fi­ske­ri­et i Nord­nor­ge – samt de spek­taku­la­e­re fangster af gy­den­de skrei­torsk på over 30 kg og hel­le­flyn­de­re i spi­se­bord­s­stør­rel­se, som ja­evn­ligt vi­de­re­brin­ges i fi­ske­ma­ga­si­ner. Men Lo­fo­ten er an­det og me­re end tro­fa­e­fisk. Lug­ten af tør­fisk, ma­jesta­e­ti­ske bjer­ge, pru­sten­de hva­ler, kred­sen­de havør­ne og lan­ge ly­se da­ge er en del af op­le­vel­ser­ne. Og så er der fi­ske­ri­et selv­føl­ge­lig.

Vi fi­sker bl.a. ved Mosk­strau-

men – en af ver­dens kraf­tig­ste hav­strøm­me, hvor du kom­mer til at op­le­ve malm­strøm­me, der får en­hver til at må­be, og hvor spa­ek­hug­ger­ne duk­ker op for at frå­se i over­flø­dig­heds­hor­net af fisk. Der er sim­pelt­hen ta­le om et fan­ta­stisk fi­ske­ri i ti­de­vands­strøm­men ef­ter man­ge ar­ter og fisk i al­le stør­rel­ser – torsk, sej, hel­le­flyn­der, hav­kat, lub­be, lun­ge og rød­fisk ba­re for at na­ev­ne et par styk­ker.

DER ER FULD KNALD PÅ FI­SKE­RI­ET, og ar­me­ne er lan­ge, når der sej­les i havn. Langt de fle­ste fisk ge­nud­sa­et­ter vi så skån­somt som mu­ligt, men hvis fi­sken er ska­det, ta­ges den med i land og bru­ges som mid­dags­mad el­ler fryses ind til hjem­trans­port. Det er til­ladt at ud­fø­re 15 ki­lo filet fra Nor­ge i den trans­port­boks, du får ud­le­ve­ret – og den kan hur­tigt bli­ve fyldt, for Per og Wildwa­ter har 12 års er­fa­ring i om­rå­det.

Vil du med på even­tyr ved Lo­fo­ten, hvor bjer­ge­ne styr­ter lodret i havet, og sta­er­ke fisk pum­pes op fra dy­bet, så snup et fly el­ler en bil til Bo­dø – og fa­er­gen el­ler he­li­kop­te­ren vi­de­re til Va­e­røy!

Ef­ter an­komst til Va­e­røy Bryg­ge be­hø­ver du ik­ke ta­en­ke på an­det end at ny­de op­hol­det. Alt an­det har gu­i­den ta­get højde for: Fi­ske­grej, fly­de­d­rag­ter, sø­dyg­ti­ge bå­de, go­de po­si­tio­ner til søs, mad og en blød seng. Din op­ga­ve er at va­e­re klar til fight med sta­er­ke fisk, rig­tig sta­er­ke fisk. For det er her de er, de fisk du har drømt om – torsk og hel­le­flyn­de­re stør­re end XXL.

“DER ER FULD KNALD PÅ FI­SKE­RI­ET, OG AR­ME­NE ER LAN­GE, NÅR DER SEJ­LES I HAVN. LANGT DE FLE­STE FISK GE­NUD­SA­ET­TES SÅ SKANSOMT SOM MU­LIGT...”

EVEN­TY­RET star­ter man­dag 23. maj 2016, hvor du an­kom­mer til Va­e­røy Bryg­ge. For­u­de lig­ger fi­re he­le, fan­ta­sti­ske fi­ske­da­ge. Fre­dag 27. maj ta­ger du med ga­ran­ti fi­ske­ma­et og til­freds af­sked med din gu­i­de. Ring el­ler skriv til Per og få me­re at vi­de om tu­ren.

Der er ka­em­pe­sej i om­rå­det, og den stør­ste på sid­ste års tur var på over 19 ki­lo. Så skal der sa­et­tes ny ver­dens­re­kord, bli­ver det med høj sand­syn­lig­hed fra det­te

om­rå­de.

Om­rå­det vrim­ler med hel­le­flyn­de­re, og på de go­de da­ge er

der flyn­der til al­le.

Per Vero­na og Jo­nas med en flot hel­le­flyn­der i en stør­rel­se, der er

va­erd at ta­ge med hjem til spi­se­bor­det. Hel­le­flyn­der er

gour­met­mad!

Bå­de­ne lig­ger li­ge uden for lej­lig­he­der­ne, så bentø­jet bli­ver ik­ke over­be­la­stet – det er kun ar­me­ne, der va­er­ker sidst på

da­gen.

Fisk & Fri’s Poul Stad­ler hol­der me­get af fi­ske­ri­et ved Lo­fo­ten. Det er jo ik­ke så un­der­ligt, når der er mas­ser af torsk i den­ne ka­li­ber og vild na­tur he­le

vej­en rundt om bå­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.