FI­SKE­MA­SKI­NER TIL SKAN­DI­NAVI­EN

Fisk & Fri - - FISKEMASKINER - Af Fre­de­rik Han­sen

SMÅBÅDSFISKERIET gen­nem­gik i 90’er­ne en ri­ven­de ud­vik­ling tak­ket va­e­re det ver­dens­klas­se lak­se­fi­ske­ri vi har i Østersøen samt et sta­bilt hav­fi­ske­ri i de skan­di­na­vi­ske far­van­de. Bå­de trol­ling­fi­ske­ri­et og hav­fi­ske­ri­et har ty­pisk for­dret en vis stør­rel­se båd, ef­ter­som det bed­ste fi­ske­ri ger­ne fo­re­går en god sejlads fra ud­gangs­hav­nen. Li­ge­le­des er de dan­ske far­van­de kendt for, at der hur­tigt kan rej­se sig hø­je og krap­pe sø­er. Ud­gangs­punk­tet for en stor båd var i 90’er­ne i størrelsen 14-18 fod, men i takt med oven­stå­en­de ud­vik­ling er ten­den­sen gå­et me­re hen i ret­ning mod bå­de i størrelsen 18-22 fod.

In­den for de sid­ste tre-fem år er der op­stå­et en ny trend el­ler en kraf­tig opblom­string om man vil, og den­ne trend skal fin­des i de min­dre og mel­lem­sto­re bå­de, der

Bå­d­mar­ke­det bug­ner af fe­de fi­ske­ma­ski­ner, men der fin­des in­gen båd som er »ver­dens­me­ster« i det he­le. Al­le bå­d­ty­per har si­ne for­de­le og ulem­per – og som kø­ber hand­ler det om til­valg, fra­valg og kom­pro­mis­ser. Her rid­ser Fre­de­rik Han­sen linjer­ne op – og gi­ver dig nog­le pej­le­ma­er­ker til in­ter­es­san­te bå­d­valg an­no 2016.

var det stør­ste seg­ment i 90’er­ne. Det­te fo­kus på bå­de i størrelsen 14-17 fod skyl­des na­tur­lig­vis ud­vik­lin­gen in­den for hen­holds­vis ver­ti­cal jig­ging og jer­k­bait­fi­ske­ri­et. Man­ge flu­e­fi­ske­re, som har va­e­ret syd­på og ud­le­ve drøm­men om fi­ske­ri­et på de sto­re flats, fin­der plud­se­lig og­så in­spira­tion i den­ne båd-stør­rel­se, der pas­ser op­ti­malt til ged­der og havør­red­fi­ske­ri. En sid­ste fak­tor er og­så, at dør­ge- og trol­ling­fi­ske­ri­et ef­ter

“JOLLER I 12-14 FODS STØRRELSEN ER GÅ­ET HEN OG BLE­VET RENDYRKEDE FI­SKE­MA­SKI­NER OP TIL 17-18 FOD”.

ged­der, spe­ci­elt med pa­ra­va­ner, er ble­vet yderst po­pu­la­ert på grund af dets ef­fek­ti­vi­tet på sto­re skan­di­na­vi­ske sø­er.

Så fi­ske­ri­et er aen­dret i for­hold til 90’er­ne – og det er bå­de­ne na­tur­lig­vis og­så. Hvad der er in­ter­es­sant i den­ne for­bin­del­se er, at de min­dre bå­de nu er ble­vet »stør­re«, for­stå­et på den må­de, at »joller« i 12-14 fods størrelsen er gå­et hen og ble­vet rendyrkede fi­ske­ma­ski­ner op til 15-18 fod.

Her får du et overblik over nog­le af de mest in­ter­es­san­te bå­de, der på mar­ke­det pt – samt hvil­ken ty­per af fi­ske­ri de da­ek­ker. Og som med så me­get an­det, så en­der vi, hvor det he­le star­te­de. Nem­lig med Ni­els Vester­gaards bog, Småbå­ds­fi­ske­ri – som bur­de ind­gå i den dan­ske lit­te­ra­turs ka­non. Her pra­e­sen­te­rer han nem­lig tre ty­per af bå­de, som pas­ser til hvert sit fi­ske­ri: Lil­le jol­le 12-14 fod, Al­l­ro­und 15-18 fod og Of­fsho­re 19-25 fod.

LAD OS STAR­TE MED JOLLEN. For­de­le­ne ved den­ne bå­de­ty­pe er man­ge: Bå­den kan sa­et­tes i al­le ste­der, og på de stran­de hvor man ik­ke kan kom­me ned med trai­le­ren, ba­e­rer man sim­pelt­hen mo­tor, båd og grej sa­er­skilt ned til van­det. Den­ne løs­ning er op­ti­mal til ka­ste­fi­ske­ri langs ky­sten el­ler på fjor­den ef­ter havør­re­der, ged­defi­ske­ri i sø­er og in­der­fjor­de samt flad­fi­ske­ri om som­me­ren. Ko­de­or­det i den for­bin­del­se er sim­pli­ci­tet, lav va­egt, til­ga­en­ge­lig­hed og et mini­mum af ved­li­ge­hol­del­se.

Ulem­per­ne ved jollen er dog, at man sja­el­dent kan fi­ske me­re end tre per­so­ner fra bå­den, og at la­ster man den fuldt ud, kan den of­te bli­ve lidt tung at få op og pla­ne. Li­ge­le­des er den of­te »lidt våd« at sej­le, så­fremt der kom­mer no­get krap sø ind fra si­den. Jeg skal dog si­ge, at jeg me­get nø­dig vil skil­le mig af med den lil­le båd jeg har, og den gi­ver en fan­ta­stisk grad af fri­hed. Man kan sej­le ind stort set al­le ste­der, og det bli­ver til man­ge fle­re tu­re, selvom de of­te er af kor­te­re va­rig­hed. Jeg er selv gå­et fra en Lin­der 355 med 8 hk, til en 14 fods Aske­lad­den med 10 HK, til en Qu­in­trex Expl­o­rer 390 med 20 HK.

Qu­in­trex Expl­o­rer 390 er en båd, som jeg sim­pelt­hen er nødt til at na­ev­ne. Den er na­er­mest en mi­ni-kamp­vogn med fan­ta­stisk sta­bi­li­tet. Qu­in­trex er et au­stralsk bå­d­ma­er­ke, der nu bli­ver for­hand­let i Dan­mark. Bå­de­ne er ik­ke bil­li­ge, men kva­li­te­ten, sta­bi­li­te­ten og sejl-egen­ska­ber­ne er i top. Bå­den er som nav­net an­ty­der, 3,9 me­ter, dvs. un­der 4 me­ter, men det fø­les på in­gen må­de så­dan, da bå­den er he­le 1,79 me­ter bred, hvil­ket og­så be­vir­ker at man kan stå to mand i sam­me si­de og fi­ske, uden at bå­den kra­en­ger na­ev­ne­va­er­digt. Det er i sig selv im­po­ne­ren­de i en

101 ki­los alujol­le. Bå­den kan le­ve­res helt fi­ske­klar, med ka­ste­p­lat­form for- og bad, be­slag til el­mo­tor, bat­te­ri, agn­brønd, sø­gela­en­der mm. Med 20 HK bag­på går bå­den ca. 19 knob fuldt la­stet og to mand. Med tre mand og grej (+ el­mo­tor) er den lidt tun­ge­re at få op, men den kom­mer dog sta­dig op og går cir­ka 17 knob på top­pen.

Lin­der 400 Sport­s­man er en an­den klas­si­ker, som bør na­ev­nes. Det er egent­lig ba­re en al­min­de­lig alujol­le, men med mo­di­fi­ka­tio­ner kan den bli­ve en vir­ke­lig fin jol­le til fi­ske­ri. De fi­ne Lim­bo-joller kan frem­vi­se yp­per­lig sta­bi­li­tet, men er på in­gen må­de ind­ret­tet til mo­der­ne dansk småbå­ds­fi­ske­ri. Med lidt snil­de kan man dog selv ord­ne det.

Skal man ha­ve lir og fi­nish, men sta­dig til en for­nuf­tig pris, er en båd som Alu­ma­craft Esca­pe 145 va­erd at se på. Det er en jol­le på små 15 fod der er en ren­dyr­ket fi­ske­ma­ski­ne. Der er in­gen for­hand­ler i Dan­mark, men der er en svensk for­hand­ler i Halmstad kal­det »West­gear«, så der er ik­ke så langt.

ALLROUNDBÅDEN på 15-18 fod er en bå­d­ty­pe, der som nav­net an­ty­der kan me­ste. Den er sta­dig nem at hånd­te­re, kan tra­ek­kes på trai­ler ef­ter langt de fle­ste bi­ler og er sta­dig stor nok til at kun­ne fi­ske lidt la­en­ge­re ude end blot kyst­na­ert.

En af va­ri­an­ter­ne, lad os kal­de den »ska­er­gårds-jollen« – er ken­de­teg­net ved lidt la­ve­re fri­bord. Den har ty­pisk en sty­re­pult og en

“STOR BÅD ER LIG MED STOR MO­TOR, STOR TRAI­LER OG STOR BIL”.

tof­te ag­ter: Ek­semp­ler på den­ne ty­pe er klas­si­ske sty­re­pultjol­ler, som fx Lin­der 455 Sport­s­man, Bu­ster S og Bu­ster M, Lin­der 460 Ar­kip. Dis­se bå­de er sto­re nok til at fi­ske i de in­dre dan­ske far­van­de, hvil­ket vil si­ge, at man kan bru­ge dem til an­det end ka­ste­fi­ske­ri ved kyst og ver­ti­kal­fi­ske­ri i sø­er – men og­så fx flad­fi­ske­ri og tor­ske­fi­ske­ri. Bå­de­ne er la­vet til fi­ske­ri og har man­ge smar­te fi­nes­ser, men de­res fri­bord er sta­dig ik­ke vold­somt højt, og der er ik­ke plads ude ag­ter til at man kan gå rundt som man gør ved fx trol­ling­fi­ske­ri­et.

Et an­det godt ek­sem­pel på den­ne bå­d­ty­pe er Smart­li­ner 450 Bass. Den­ne båd er me­get lig de tre an­dre alubå­de på mar­ke­det i sam­me stør­rel­se, nem­lig Lin­der 445 Catch, Bu­ster S Fish og Scan­di­ca 450 Alu. For­skel­len er ik­ke stor, hvad an­går di­men­sio­ner, fi­nish og »fis­ha­bi­li­ty« og de må al­le ba­e­re om­kring 30-35 HK, men på pri­sen ad­skil­ler Smart­li­ne­ren sig en del. Lin­der 445 og Bu­ster S Fish, ko­ster beg­ge ca. 75.000 kr. for bå­den ale­ne, mens Smart­li­ner 450 Bass »ba­re« ko­ster ca. 51.000 kr. Den har ka­ste­p­lat­form for og bag, plant da­ek og en lil­le sty­re­pult med plads til at mon­te­re en 10-12 tom­mers ska­erm.

Et an­det me­re uor­to­doks valg kun­ne i man­ge til­fa­el­de va­e­re en bowri­der. En bowri­der kan bedst be­skri­ves som en spe­ed­båd, hvor der in­gen lil­le ka­hyt el­ler st­u­ve­rum er, men i ste­det åben plads, der – på spe­ed­bå­de – an­ven­des som sid­de­plad­ser. Den skan­di­na­vi­ske – og me­get nedt­o­ne­de – pen­dant til det­te har vel nok tid­li­ge­re va­e­ret Ut­tern 5600, der har en lil­le ka­bi­ne midtskibs, og så åben plads ag­ter og i sta­ev­nen. Men hvad skal man så bru­ge det­te til som lyst­fi­sker ta­en­ker du? Jo – en bowri­der har et stort vind­spejl midt­for, men er en mar­kant la­ve­re båd, hvil­ket to­talt set be­ty­der, at det er en min­dre vind­føl­som båd med fi­ske­plads for og ag­ter.

Bay­li­ner har lan­ce­ret en bowri­der der hed­der »Ele­ment«. Den er 4,9 me­ter lang og 2,1 me­ter bred samt ve­jer he­le 712 ki­lo. Den mak­si­ma­le mo­tor­stør­rel­se er 75 HK. Bå­den har mas­ser af st­u­ve­rum, som er nød­ven­digt, når man fi­sker.

Bå­den er 100% in­dreg­net til »ski and fun«, men sjovt nok, bur­de Bay­li­ner ind­dra­ge et »fish« i det­te, da bå­den med en smu­le kre­a­ti­vi­tet kan bli­ve en fuld­blods luksus fi­ske­ma­ski­ne, da in­dret­nin­gen na­er­mest er de­sig­net til en ka­ste­p­lat­form for og en bag. Be­ho­vet for at sla­en­ge sig for- og ag­ter pas­ser og­så fint med en plan dørk til at fi­ske fra. Hvad der så er end­nu me­re smart er, at man ba­re kan ta­ge en pla­de af, og så er det en rig­tig le­ge-som­mer-båd. Yder­me­re er skro­get et tri­ma­ran-skrog, dvs. bå­den er me­get si­desta­bil. Den er ik­ke så al­l­ro­und, som så man­ge an­dre, men ka­ste­fi­ske­ri og vand­ski-sjov er den op­lagt til. Den ene­ste ulem­pe er må­ske, at

“BÅ­DE­NE ER LA­VET TIL FI­SKE­RI OG HAR MAN­GE SMAR­TE FI­NES­SER”.

der ik­ke er så me­get plads til at mon­te­re in­stru­men­ter bag den me­get lil­le vind­ska­erm ved rat­tet.

OF­FSHO­RE BÅ­DEN på +19 fod er bå­den, som man et el­ler an­det sted dybt in­de i ma­ven går og drøm­mer om. For­de­le­ne er man­ge; den har stor ak­tions­ra­di­us, er me­get sta­bil, har en ro­lig gang i bøl­ger­ne, gi­ver lae for vind og vej­r­lig – samt over­nat­nings­mu­lig­he­der og chan­cen for at ta­ge fa­mi­li­en med på tur. Men – det er og­så en hef­tig in­ve­ste­ring.

Ords­pro­get »sto­re fød­der, sto­re sko«, kan om­for­mu­le­res til: Stor båd er lig med stor mo­tor, stor trai­ler og stor bil. Der er sim­pelt­hen man­ge føl­geom­kost­nin­ger ved køb af stor båd, og dem skal man gø­re sig klart, in­den man kom­mer for godt i gang. I rig­tig man­ge til­fa­el­de sker der det, at man sim­pelt­hen ik­ke får brugt den sto­re båd til­stra­ek­ke­ligt og til sidst sa­el­ger man den igen på grund af, at man må­ske en­der med at po­ste for man­ge pen­ge i no­get, som man ik­ke bru­ger nok. Der­for: I den­ne bå­d­ty­pe in­ve­ste­rer man i en drøm, så gør dig grun­di­ge over­vej­el­ser, in­den du in­ve­ste­rer, om det rent fak­tisk vil bli­ve ved med at va­e­re en drøm, på trods af at du har bå­den. Be­va­res, hvis du er så me­get ved muf­fen, at det ik­ke spil­ler no­gen rol­le, så glem oven­stå­en­de pas­sus og ba­re køb løs.

Jeg har valgt at na­ev­ne et par bå­de i Off-sho­re klas­sen. Den ene er kom­pro­mis­set, hvor man bli­ver nødt til at ha­ve man­dat fra fa­mi­li­en – og det er en Qu­i­ck­sil­ver Cap­tur 755 Pi­lo­t­hou­se. Den er 7,39 me­ter lang og 2,79 me­ter bred. Det er en fed båd, som er su­ve­ra­en til bå­de fi­ske­ri og tur­sejlads, men den ko­ster og­så ca. 270.000 kro­ner for bå­den ale­ne. En pas­sen­de mo­tor vil va­e­re i stør­rel­ses­or­de­nen 200-250 HK, og så lø­ber vi op i små 400.000 kro­ner.

Bå­den lig­ner en blan­ding mel­lem en Tar­ga, ame­ri­kansk fi­skebå­de og så en… ja Qu­i­ck­sil­ver. Der er et stort sty­re­hus, som man ty­pisk ser på fran­ske bå­de – samt et ag­ter­da­ek, man ty­pisk ser på ame­ri­kan­ske bå­de. Den­ne båd er uden tvivl en fi­ske­ma­ski­ne og som skabt til skan­di­na­vi­ske for­hold, hvor det er me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at man sid­der in­de frem­for ude, mens man trol­ler.

Én båd i stil med Qu­i­ck­sil­ver Cap­tur er Je­an­na­eu Mer­ry Fis­her 795, der er en spa­en­den­de nyhed og har na­e­sten de sam­me mål. Den er 7,43 me­ter og he­le 2,81 m bred. Med en 175 HK Ya­maha ko­ster den 395.000 kro­ner, men hvad er så for­skel­len i for­hold til Qu­i­ck­sil­ve­ren? De­sign­ma­es­sigt er Je­an­na­eu’en lidt me­re strøm­li­net at se på, samt lidt me­re fa­mi­lie­ven­lig. Der er en tof­te bag­ved i bag­bords si­de, men den kan pil­les af med to skru­er, så på den led er bå­den lidt me­re flek­si­bel. Om­vendt er der lidt me­re fi­ske­plads i Qu­i­ck­sil­ve­ren.

Er man me­re til en kom­pro­mis­løs og ren­dyr­ket fi­ske­ma­ski­ne uden hen­syn til fa­mi­li­en, må man igen ty til ud­lan­det – og se på ek­sem­pel­vis en McLay 751 Hardt­op. Bå­den ale­ne ko­ster he­le 526.000 SEK (ca. 420.000 DKK), men den er for vild. Her er ta­le om en 7,2 me­ters alubåd med 5 mm i skro­get og 4 mm på si­der­ne, hvil­ket er me­get. Den er 2,45 me­ter bred, og skro­get ve­jer ca. 1300 ki­lo. Alt er gen­nem­ta­enkt til fi­ske­ri – og kva­li­te­ten er 100% i or­den.

Ef­ter­føl­gen­de kan man som la­e­ser nu stil­le sig selv spørgs­må­let – hvil­ken bå­d­ty­pe og hvil­ken båd skal jeg va­el­ge? Her må rå­det va­e­re, at man skal af­da­ek­ke si­ne be­hov ind­led­nings­vis. Hvad vil man helst fi­ske? Hvis det vi­ser sig, at man al­ler­helst vil ka­ste­fi­ske, og ger­ne vil ha­ve man­ge tu­re af kor­te­re va­rig­hed, så er det vig­tigt at fin­de en båd, der er nem at ha­ve med, let at gø­re ren og som er nem at hånd­te­re. Des­u­den skal den ha­ve mas­ser af plads ind­ven­digt og tof­ter man kan stå på. Om­vendt, hvis man helst vil trol­le og fi­ske lidt fla­de samt torsk en gang i mel­lem, så var det må­ske me­re en idé med en ka­bi­nebåd med frit ag­ter­da­ek.

Alt an­det li­ge, er der mas­ser af for­hold man skal ta­ge i be­tragt­ning, når man kø­ber båd, og jeg hå­ber at den­ne ar­ti­kel har va­e­ret med til at be­ly­se hvil­ke for­hold det er, at man skal kig­ge på – samt hvil­ke fi­ske­mu­lig­he­der der er med de for­skel­li­ge bå­d­ty­per på mar­ke­det.

At kom­bi­ne­re bå­d­li­vet med lidt hyg­ge­tu­re, frem­for blot fi­ske­ri, gør nog­le gan­ge, fa­mi­li­e­li­vet

let­te­re.

West­gear i Halmstad im­por­te­rer den­ne stor­sa­el­lert fra USA – en Alu­ma­craft Esca­pe 145 – su­ve­ra­en til det hjem­li­ge fi­ske­ri ef­ter ør­re­der, san­dar­ter og gedde.

No­get af det ta­et­te­ste man kom­mer på den ul­ti­ma­ti­ve fi­ske­ma­ski­ne i Skan­di­navi­en:

Mclay 720.

Selv de små bå­de, her en Lin­der, kan ta­ge på lak­se­tur, så la­en­ge

man sa­et­ter sik­ker­he­den i højsa­e­det: Tjek vej­r­ud­sig­ten, og sørg for at alt dit ud­styr spil­ler. GPS, VHF og mo­bil er et must.

Bay­li­ner Ele­ment har mas­ser af plads, og selvom det ved før­ste øje­kast ik­ke lig­ner en fi­skebåd, er den fak­tisk rig­tig fin til

ka­ste­fi­ske­ri.

Et rent ag­ter­da­ek er no­get af det vig­tig­ste – her ek­sem­pli­fi­ce­ret i det nor­di­ske svar på en klas­sisk al­l­ro­und fi­skebåd – iko­net Ryds 600 wal­ka­ro­und.

Mer­ry Fis­her er som skabt til dan­ske for­hold. Der er god plads til at sid­de og hyg­ge når det er lidt bi­stert uden­for. Sam­ti­dig er det en båd, som fa­mi­li­en og­så vil

syn­tes om.

Sølvblank bom­be fan­get fra Lin­der 400. Er det­te ik­ke én af de smuk­ke­ste laks du no­gen­sin­de

har set?

Alt er li­ge ved hån­den i den lil­le båd – her en Qu­in­trex Expl­o­rer 390. Det er og­så nød­ven­digt for et ef­fek­tivt fi­ske­ri. La­eg ma­er­ke til den af­ta­ge­li­ge skin­ne, som sa­e­det sid­der på.

Cap­tur 755 er en ut­ro­lig funk­tio­nel båd, der kla­rer det me­ste off-sho­re fi­ske­ri i Skan­di­navi­en med sit dy­be V-skrog.

For­fat­te­ren i sit ret­te ele­ment med en +12 ki­logs laks i fav­nen fan­get fra hans båd – en Cam­pion Expl­o­rer 542.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.