TRE SIK­RE VIN­TER­FLU­ER

Fisk & Fri - - SAESONENS FLUER - Af An­dreas Ag­ger­lund

Når ha­vets ba­de­kar er fyldt til ran­den fra den kol­de ha­ne, kan havør­red­fi­ske­ri­et va­e­re en uli­ge kamp. Her ga­el­der det om at eks­po­ne­re din flue for flest mu­li­ge »kø­be­re« med hid­si­ge knaldtil­bud. Er vin­te­r­en grøn er det en helt an­den snak. Her får du nog­le for­skel­li­ge, men gif­ti­ge vin­ter­flue-tips…

DET ISKOLDE VAND gi­ver kyst­flu­e­fi­ske­ren ud­for­drin­ger, men og­så mu­lig­he­der. I det kol­de vand går al­ting lidt lang­som­me­re. Fi­ske­nes stof­skif­te er la­ve­re, og de er ik­ke na­er så ak­ti­ve. Hel­dig­vis for lyst­fi­sker­ne er ud­bud­det af fø­de­em­ner og­så spar­somt på de fle­ste plad­ser, hvil­ket ge­ne­relt be­ty­der, at havør­re­den of­te ta­ger, hvad der bli­ver ser­ve­ret. Af sam­me grund er der der­for tra­di­tion for at fi­ske med flu­er, som ses ty­de­ligt. Flu­er i skrap­pe far­ver og re­la­tivt liv­li­ge ma­te­ri­a­ler har stå­et ti­dens prø­ve som et ef­fek­tivt vin­ter­valg. Klas­si­ke­re som Flam­men, Glim­mer­rej­en, Po­lar Magnus og man­ge, man­ge fle­re har hver isa­er sik­ret vin­ter­fang­sten for man­ge havør­red­fi­ske­re. Men det er min er­fa­ring, at møn­stret ge­ne­relt ik­ke er så af­gø­ren­de for pro­vo­ka­tions­flu­er, hvis ba­re de kan fi­skes lang­somt og pul­se­ren­de.

KYSTENS IMITATIONSPURISTER er på in­gen må­de sat til dørs af far­ve­ri­ge kre­a­tio­ner i den­ne pe­ri­o­de. Og slet ik­ke, hvis vin­te­r­en er en mil­de­re en af slagsen. I man­ge af ba­de­kar­rer­nes tangsko­ve fin­der du sta­dig tang­l­op­per og små­fisk i stør­re el­ler min­dre grad, som ør­re­der­ne går og pluk­ker. Dis­se ør­re­der ta­ger imid­ler­tid ik­ke alt, hvad der bli­ver ser­ve­ret, og de kan va­e­re ret så sva­e­re samt spa­en­den­de at få i ta­le. En for­sig­tigt pra­e­sen­te­ret og »sva­e­ven­de« tang­l­op­pei­mi­ta­tion kan man­ge ste­der va­e­re yderst pro­duk­tiv på da­ge med selek­ti­ve fisk i vin­ter­ba­de­kar­ret. På det dy­be­re vand – isa­er om­kring hav­ne el­ler lig­nen­de – kan hund­estej­ler­ne sam­le sig i sto­re ma­eng­der. Havør­re­der­ne ved det og så­dan­ne om­rå­der kan pe­ri­o­disk tra­ek­ke man­ge og sto­re blank­fisk til. Dis­se havør­re­der kan imid­ler­tid va­e­re ret sva­e­re at fan­ge på flue, da flu­en of­te skal pra­e­sen­te­res dybt set med flu­e­fi­sker­nes øjne og flu­en skal og­så lig­ne den ae­g­te va­re godt mht. ud­se­en­de og be­va­e­gel­ses­møn­ster. Men kna­ek­ker man ko­den og ik­ke mindst ram­mer da­gen, kan fi­ske­ri­et ham­le op med de bed­ste april­da­ge.

TIL AL­L­RO­UND FI­SKE­RI­ET og det op­sø­gen­de fi­ske­ri er det for de fle­stes ved­kom­men­de en far­ve­strå­len­de flue, som sid­der for en­den af for­fan­get – og der er som sagt ri­ge­ligt at va­el­ge imel­lem. Skal ret va­e­re ret, så tror jeg egent­lig ik­ke,

at far­ven be­ty­der det sto­re i langt de fle­ste til­fa­el­de. Hvis ba­re flu­en bli­ver set af en fø­de­sø­gen­de fisk, skal den i man­ge til­fa­el­de nok og­så bli­ve ta­get. Om­vendt har en fx hid­sig pink flue sja­el­dent ne­ga­tiv ef­fekt i iskoldt vand, og den er trods alt let­te­re at se. Jeg bin­der of­te mi­ne pro­vo­ka­tions­flu­er i far­ve­va­ri­a­tio­ner af simp­le kyst­flu­er. Det vig­tig­ste er, at de fi­sker i den dyb­de og det tem­po jeg vil ha­ve til en gi­ven si­tu­a­tion – og der må ger­ne ind­gå le­ven­de ma­te­ri­a­ler i møn­stret. Va­er ik­ke ban­ge for at prø­ve far­ve­va­ri­a­tio­ner af din egen fa­vo­rit­flue el­ler til­før møn­stret lidt flash for ek­stra syn­lig­hed.

Et glim­ren­de al­ter­na­tiv til de klas­si­ske vin­ter­flu­er er små ud­ga­ver af lak­se­flu­en Sun­ray Sha­dow i hid­si­ge far­ver el­ler tra­di­tio­nel hvid/sort. Det er en flue som er ek­strem en­kel at bin­de, den kro­ger godt med en lil­le tre- el­ler en­kelt­krog, den er bil­lig at la­ve og vig­tigst af alt, så har dens vin­ge en for­før­en­de gang un­der bå­de lang­som og hur­tig hjem­tag­ning.

En hånd­fuld for­skel­li­ge, men sik­re vin­ter­flu­er til havør­re­der­ne i det kol­de vand.

Der kan va­e­re langt mel­lem havør­redsti­mer­ne på de åb­ne ky­ster i vin­ter­hal­vå­ret. Til gen­ga­eld kan det gå me­get sta­er­kt med at få fyldt fang­stjour­na­len op, når man først fin­der dem.

3: Tørn en lil­le knold lys dub­bing ind. Her er der brugt Ice-dub. Dub­bing­k­nol­den har til for­mål at rej­se vin­gen lidt fra rø­ret, så den ik­ke kla­sker sam­men i van­det. Du kan og­så bin­de en un­der­vin­ge ind af lidt sti­ve­re og fyl­di­ge­re vin­ge­ma­te­ri­a­le, hvil­ket gi­ver et me­re ae­ste­tisk for­nø­jen­de re­sul­tat, men en dub­bing­k­nold er enk­le­re og den vir­ker.

En fin vin­ter­fisk fra Møns kl­in­te­kyst. På lu­ne­re vin­ter­da­ge som den­ne, kan det kyst­na­e­re vand un­der kl­in­ten bug­ne af fisk i al­le stør­rel­ser.

4: Bind din vin­ge ind. Her er der brugt Ze­bra Go­at fra www.Fis­hMadMan.com i far­ven pink/bla­ck, som gi­ver flu­en et fint far­ve­spil. Af­slut flu­en med et par knu­der og no­get lim el­ler lak og smut ud til din fa­vo­rit vin­ter­plads.

2: På­før rø­ret et spar­somt lag se­kund­lim fra ind­bin­dings­punk­tet og cir­ka to cen­ti­me­ter ba­g­over. Tørn din mylar to cen­ti­me­ter bag­ud og her­ef­ter frem igen. Se­kund­li­men hol­der din mylarkrop på plads og sik­rer en hold­bar flue.

1: Mon­ter rø­ret på en nål el­ler lig­nen­de og bind cir­ka 15 cen­ti­me­ter mylar i far­ven pearl ind to mil­li­me­ter bag rø­rets for­re­ste en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.