GULDKORN TIL MÅLERFISKERIET

De in­dre dan­ske far­van­de by­der på et for­nemt tor­ske­fi­ske­ri, men det er få der kon­ti­nu­er­ligt for­mår at fan­ge de sto­re ek­sem­pla­rer. Følg med Fisk & Fri på en la­e­re­rig tor­ske­tur med Team Svi­net og Jes­per Lyngsie bag ro­ret.

Fisk & Fri - - STORTORSK - Af An­dreas Ag­ger­lund

DET ER VIN­TER og bi­den­de koldt, men hel­dig­vis er vin­den gan­ske svag, da vi mø­des på Hels­in­gør Nord­havn. Jes­per Lyngsie, Jes­per Wil­le­stof­te og Ni­ko­laj Hjorth har al­le­re­de sat bå­den i og er i fuld sving med at kla­re de for­nød­ne for­be­re­del­ser, in­den vi sta­ev­ner ud på Sun­det. Jeg sprin­ger i tør­drag­ten og tøm­mer hur­tigt bi­len for det gear, jeg skal ha­ve med og stø­der til. – Det er ka­non-for­hold i dag, ind­le­der Jes­per med en sik­ker stem­me på vej ud af hav­nen. – For­hå­bent­lig fin­der vi nog­le sto­re.

Vi er ik­ke de ene­ste, der har få­et den go­de ide at ta­ge på havet den­ne stil­le ja­nu­ar­dag. Et myl­der af tur- og småbå­de fra­e­ser om­kring i de­res sø­gen ef­ter tor­ske­ne. – Der er fan­get godt med må­le­re på det se­ne­ste, fort­sa­et­ter Jes­per, mens han fin­der sin smartp­ho­ne frem. Han blad­rer lidt i bil­le­d­ar­ki­vet og vi­ser en stri­be im­po­ne­ren­de torsk frem, som er ta­get fra hans båd, First Ti­mer, på det se­ne­ste. For­vent­nin­ger­ne sti­ger i takt med, at vi na­er­mer os da­gens før­ste stop i det nord­li­ge Øre­sund. Jeg har fi-

sket torsk før, men er på in­gen må­de er­fa­ren udi vin­ter­bu­le­fi­ske­ri­et, så jeg for­ven­ter en stejl la­e­rings­kur­ve i sel­skab med en af Øre­sunds skrap­pe­ste be­sa­et­nin­ger.

TORSKEFISKERIET er en sva­er kunst at me­stre, isa­er hvis man vil fan­ge må­le­re over 10 ki­lo. Det er nem­lig på in­gen må­de nemt at lo­ka­li­se­re de sto­re fisk, og ej hel­ler at prik­ke da­gen, hvor de er til at få i ta­le.

Team Svi­net dyr­ker isa­er fi­ske­ri­et på Øre­sund, hvor de fan­ger torsk året rundt. En af de­res vig­tig­ste nøg­ler til suc­ces – ud­over et enormt om­fat­ten­de plad­skend­skab og nog­le skar­pe ma­ve­for­nem­mel­ser – er en enorm ved­hol­den­hed samt vil­je til at la­e­re nye ting. Des­u­den er bå­den First Ti­mer, en Or­ka 540 med en 115 hk Hon­da på ha­ek­ken, pak­ket med fint­fø­len­de elek­tro­nik, som er nø­je ud­valgt til net­op det­te fi­ske­ri.

Bå­den er ud­sty­ret med en Gar­min xsv 7410 net­va­er­ks­plot­ter, et Gar­min xsv 7412 net­va­er­k­sek­ko­lod til­slut­tet to styk GT51 trans­du­ce­re, et Hum­min­bird TCR Col­or1 med 455 kHz og sidst men ik­ke mindst det go­de gam­le Ko­den 841 ekkolod til­slut­tet to styk B45 Air­mar trans­du­ce­re. Der er så­le­des ik­ke me­get, som går Team Svi­nets try­ner for­bi.

TIL­BA­GE PÅ SUN­DET sty­rer Jes­per First Ti­mer i sta­dig min­dre cirk­ler om »byt­tet«. Stem­nin­gen i bå­den er in­tens og til at ta­ge og fø­le på. Vi har al­le­re­de fan­get lidt min­dre torsk, men de sto­re er ind­til vi­de­re ude­ble­vet. Dren­ge­ne er klar, og det for­nem­mes ty­de­ligt, at der ik­ke er plads til slin­ger el­ler fod­fejl, hvis vi skal fan­ge dem.

Bu­le­fi­ske­ri er i den grad en »holdsport«, som kra­e­ver ta­et sam­ar­bej­de mel­lem skip­per og be­sa­et­ning – og Team Svi­net er en vels­murt ma­ski­ne i den­ne sam­men­ha­eng. Jes­per sty­rer kyn­digt bå­den op over de lod­de­de fisk og stop­per den re­so­lut, hvor han me­ner, det pas­ser i for­hold til strøm­lag og af­drift. – Så er det nu, si­ger han, mens han slip­per pir­ken mod den lil­le bu­le, han har lod­det på bun­den. – Der er ik­ke man­ge, men for­hå­bent­ligt er de sto­re.

Jeg er ud­sty­ret med en helt al­min­de­lig pirk, og det ma­er­kes ty­de­ligt, at den ik­ke har den sam­me fart som re­sten af be­sa­et­nin­gens agn, der er spe­ci­al­frem­stil­let til for­må­let. In­den jeg når til bun­den, står Ni­ko­laj med krum stang og et bredt smil. – Jeg tror sgu, det er da­gens før­ste, si­ger han selvsik­kert, mens han ge­lin­de pres­ser fi­sken fri af bun­den. Dy­be rusk og ud­løb mod bun­den in­di­ke­re, at det er en fisk af an­se­e­lig stør­rel­se. Jes­per bak­ker bå­den ef­ter den, så Ni­ko­laj kan la­eg­ge pres på fi­sken oven­fra. Ef­ter no­gen tid kom­mer en stor hvid pla­ma­ge til sy­ne un­der First Ti­mer. En torsk på den rig­ti­ge si­de af 10 ki­lo – en må­ler som de kal­des – har ta­get Ni­ko­la­js

pirk. Fi­sken kom­mer hur­tigt in­den­bords, og så går det sta­er­kt. Den 12,3 ki­lo tun­ge torsk bli­ver hur­tigt ve­jet, fo­to­gra­fe­ret og ge­nud­sat.

– Vi fi­sker ef­ter mad­fisk, men der er gra­en­ser for, hvor me­get vi

“JES­PER STY­RER FIRST TI­MER I STA­DIG MIN­DRE CIRK­LER, STEM­NIN­GEN I BÅ­DEN ER IN­TENS OG TIL AT TA­GE OG FØ­LE PÅ”.

ta­ger om bord, for­kla­rer Jes­per og fort­sa­et­ter. – Der­for ge­nud­sa­et­ter vi så vidt mu­ligt de sto­re her på First Ti­mer. Mel­lem­fi­ske­ne på 4-8 ki­lo, som der man­ge af på den­ne års­tid, er bed­re mad­fisk og des­u­den vil vi jo ger­ne pas­se på må- ler­ne, som er vig­ti­ge for be­stan­den og et fort­sat godt fi­ske­ri. Og det er da hel­ler in­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne vil ha­ve chan­cen for at fan­ge tro­fa­e­fi­ske­ne igen, når de er end­nu stør­re, smi­ler han.

VI GENOPTAGER VO­RES SØ­GEN ef­ter fi­ske­ne, som vi for la­engst er dre­vet for­bi, og jeg kig­ger nys­ger­rigt med på lod­det for at lu­re, hvad det er, Jes­per sø­ger ef­ter. – På da­ge som i dag, hvor der er man­ge bå­de på Sun­det, kan tor­ske­ne godt for­svin­de hur­tigt, for­kla­rer han og fort­sa­et­ter. – De bli­ver sim­pelt­hen skra­emt af støj­en fra al­le bå­de­nes trans­du­ce­re, og der­for kan det tit va­e­re ud­slags­gi­ven­de at sø­ge si­ne eg­ne ve­je. Al­ter­na­tivt skal man va­e­re ved­hol­den­de og la­e­re at fin­de de helt små bu­ler. Når, der er spar­somt med fisk, el­ler hvis de står tryk­ket mod bun­den, kan de va­e­re enormt sva­e­re at se, ud­dy­ber han. Her kom­mer er­fa­ring med at kun­ne skel­ne skidt fra ka­nel på lod­det ind i bil­le­det. Selv det mind­ste »fnul­ler« over bun­den kan va­e­re fisk, man skal ba­re indstil­le ap­pa­ra­ter­ne kor­rekt, og vi­de hvad man skal le­de ef­ter, po­in­te­r­er den er­far­ne skip­per.

– Er det kun her om vin­te­r­en at det for­hol­der sig så­dan, spør­ger jeg nys­ger­rigt. – Nej på in­gen må­de, er sva­ret. – Fi­ske­ne står i stør­re og min­dre bu­ler det me­ste af året, fast­slår Jes­per og ud­dy­ber. – Når du ser fisk i bu­ler over bun­den, er de of­te fø­de­sø­gen­de. Be­gre­bet »bu­le­fi­ske­ri« har alt­så ik­ke no­get spe­ci­elt med gy­den­de fisk at gø­re.

VI FI­SKER os la­en­ge­re ned i sun­det, hvor der er lidt min­dre kamp om plad­sen, og så går det løs. Fi­ske­ne er plud­se­lig let­te­re at fin­de, og stop­pe­ne bli­ver hyp­pi­ge­re. In­den for få ti­mer fan­ger vi en del flot­te vin­tert­orsk. Jes­per Lyngsie fan­ger da­gens stør­ste på 13,6 ki­lo, jeg får en PR på 13,5 ki­lo og Ni­ko­laj snup­per yder­li­ge­re en må­ler. Jes­per Wil­le­stof­te fan­ger og­så godt med flot­te torsk, men har sta­dig en må­ler til go­de – og det er oven i kø­bet hans fød­sels­dag. Så da vi ud på ef­ter­mid­da­gen sej­ler Ni­ko­laj, som har an­dre pla­ner, i land, for­slår skip­per, at vi ta­ger en ti­me me­re og fin­der en fød­sels­dags­må­ler til Jes­per. Det lyk­ke­des hel­dig­vis. 12,6 ki­lo ve­jer den for at va­e­re helt pra­e­cis – og er en flot af­slut­ning på en fi­ske- og la­e­re­rig dag.

Den er­far­ne hav­fi­sker Ni­ko­laj Hjort med en af da­gens

man­ge må­le­re.

Jes­per Lyngsie og Jes­per Wil­le­stof­te med fast fisk i dy­bet. Det er ik­ke ual­min­de­ligt med fle­re fisk sam­ti­dig, når man

fi­sker på lod­de­de fisk.

Skip­per på First Ti­mer, Jes­per Lyngsie med da­gens stør­ste torsk

– en flot fisk på 13,6 ki­lo.

Ni­ko­laj Hjorth sen­der en må­ler re­tur med et tak for kam­pen. Om bord på First Ti­mer for­sø­ger man så vidt mu­ligt at ge­nud­sa­et­te torsk over ti ki­lo.

En stor del ti­den går med at fin­de fi­ske­ne, når man fi­sker vin­tert­orsk. Til gen­ga­eld kan fi­ske­ri­et va­e­re enormt hek­tisk,

når fi­ske­ne først er fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.