JESPERS TIPS TIL FLE­RE MÅLERNE

Fisk & Fri - - STORTORSK -

1: Ved­hol­den­hed er et must på havet. Det er langt fra hver gang fi­ske­ri­et spil­ler fra før­ste stop, og her ga­el­der det om at ha­en­ge i, ind­til du fin­der me­lo­di­en. Det er hel­dig­vis på så­dan­ne sva­e­re tu­re, at du bli­ver bed­re til at fi­ske.

2: Øre­sund og fle­re an­dre in­dre dan­ske far­van­de er strøm­s­at­te. Der kan va­e­re fle­re strøm­lag, hvor strøm­men skif­ter ret­ning og ha­stig­hed fle­re gan­ge mel­lem over­fla­de og bund. La­er dig at la­e­se strøm­men og kor­ri­ger kon­ti­nu­er­ligt ti­m­in­gen af dine stop mm. ef­ter det­te.

3: Hvis du ik­ke kan få fi­ske­ri­et til at kø­re, så kor­ri­ger dine me­to­der sy­ste­ma­tisk, en va­ri­a­bel af gan­gen. Lad en­de­lig va­e­re med at aen­dre på for man­ge pa­ra­me­tre på sam­me tid, så bli­ver det nem­lig uvist, hvil­ke aen­drin­ger, der er ud­slags­gi­ven­de.

4: La­er dit lod, din båd og re­sten af dit ud­styr godt at ken­de. Det ta­ger tid, men det er enormt sva­ert at op­ti­me­re fi­ske­ri­et, hvis man ik­ke ken­der sit gear og har er­fa­rin­ger med dets mu­lig­he­der og be­gra­ens­nin­ger.

5: La­es fi­ske­nes ad­fa­erd. Bliv bed­re til at gis­ne om hvil­ken ret­ning fi­ske­ne ge­ne­relt be­va­e­ger sig. Det gør det no­get nem­me­re at fin­de dem igen – isa­er på sto­re ens­ar­te­de om­rå­der.

6: Prik da­ge­ne, hvor det er va­erd at ta­ge på havet. Som ud­gangs­punkt er strøm­s­kift på Øre­sund dår­ligt for fi­ske­ri­et. Om det er ud­s­ving i salt­hol­dig­he­den, byt­te­fisk som flyt­ter sig el­ler helt an­dre fak­to­rer, der gør sig ga­el­den­de er uvist, men fak­tum er at strøm­s­kift har ne­ga­tiv ind­virk­ning på fi­ske­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.