Spa­en­den­de sa­e­son der ven­ter

Fisk & Fri - - PUT AND TAKE NYT - Af Cas­per Lar­sen

PUT AND TA­KE-ÅRET 2016 bli­ver et be­gi­ven­heds­rigt et af slagsen og det­te er langt­fra et kom­plet overblik over ar­ran­ge­men­ter, kon­kur­ren­cer og ud­sa­et­nin­ger, men et bud på nog­le af de mest spa­en­den­de til­tag. I ste­det for at de­le det op i geo­gra­fi, va­el­ger jeg at op­de­le nyhe­der­ne i hen­holds­vis ør­red- og spe­ci­men­fi­ske­ri.

PÅ SPECIMENSIDEN er der for al­vor sket no­get de se­ne­ste år, hvor fle­re og fle­re sø­er til­by­der fi­ske­ri ef­ter man­ge for­skel­li­ge un­de­rar­ter af stør. Sam­ti­dig har den sto­re hvi­de stør for al­vor fun­det vej til de dan­ske sø­er, og det er fisk i hidtil uset stør­rel­se. Pt. er den of­fi­ci­el­le re­kord på 33 ki­lo fan­get i Myrup Fi­ske­park, men der skul­le va­e­re fan­get en fisk ef­ter­føl­gen­de i Blue Ro­ck Put and Ta­ke på he­le 42,3 ki­lo. Men gra­en­ser­ne for stø­re­nes va­egt er langt­fra nå­et, og i for­å­ret 2016 le­ve­rer Lyks­vad Dam­brug be­lu­ga­stør i 50 ki- los klas­sen til nog­le af Put and Ta­ke­sø­er­ne! De sja­el­land­ske spe­ci­men­fi­ske­re kan yder­li­ge­re gla­e­de sig over, at Roskil­de Fi­skeland har få­et til­la­del­se til at ud­sa­et­te mal­ler og har købt en god po­r­tion i va­egt­klas­sen 5-35 ki­lo, der ud­sa­et­tes i det tid­li­ge for­år. Her er alt­så mu­lig­hed for at prø­ve kra­ef­ter med de glub­s­ke fisk in­den­for gan­ske kort tid.

På ar­ran­ge­ment­si­den er det va­erd at na­ev­ne, at stør­fi­ske­ri.dk igen af­hol­der Størcup i ni for­skel­li­ge sø­er lan­det over, og med pra­e­mi­er for over 70.000 kr. Roskil­de Fi­skeland af­hol­der fra april-novem­ber en spe­ci­men li­ga med ot­te he­ats, med fi­ske­ri ef­ter sø­ens mal­ler, kar­per og stør. Her er pra­e­mi­er for over 100.000 kro­ner.

MEN NU TIL ØRREDFISKERIET som mit lyst­fi­sker­hjer­te for al­vor ban­ker for. Her er som al­tid en mas­se ud­sa­et­nin­ger og kon­kur­ren­cer, så snart vi ram­mer for­å­ret – og i år er in­gen und­ta­gel­se. Fle­re sø­er har al­le­re­de meldt ar­ran­ge­men­ter ud, og et par af dem ser sa­er­ligt spa­en­den­de ud.

19. marts af­hol­der Tuså­gård Put and Ta­ke at­ter hold­kon­kur­ren­ce, hvor tre­mands hold dy­ster om den sto­re po­kal

Mens I sid­der der­hjem­me i so­fa­en un­der tyk­ke ta­ep­per, med en varm kop ka­kao og gla­e­der jer til isen er va­ek og der at­ter kan fi­skes, har Cas­per Lar­sen la­vet lidt re­search på, hvad den kom­men­de P&T-sa­e­son by­der på… og det ser loven­de ud.

og en flot pen­ge­pra­e­mie. Bryns­høj Put and Ta­ke i Nord­ve­stsja­el­land hol­der d. 16. april en så­kaldt art­s­kon­kur­ren­ce. Her ud­sa­et­tes der seks for­skel­li­ge slags ør­re­der og 100 ki­lo af hver art. Det ga­el­der om at fan­ge flest for­skel­li­ge ar­ter. Sam­me dag er der Power­bait Cup i Ør­sted Fisk og Golf. Her er det kun til­ladt at fi­ske med duf­tagn fra Ber­k­ley, og der er pra­e­mi­er til top 10 fisk.

D. 28. maj in­vi­te­rer Neb­be­møl­le Put and Ta­ke til stor kon­kur­ren­ce med et halvt tons nyud­sat­te ør­re­der, og der er selv­føl­ge­lig og­så grill­pøl­ser. På nyheds­fron­ten er det ab­so­lut va­erd at na­ev­ne, at Vester­led Put and Ta­ke er i gang med at etab­le­re en ny stor­fan­ger­sø, hvor der kun ud­sa­et­tes ør­re­der over 3 ki­lo. Stor­fan­ger­sø­en skul­le ger­ne åb­ne i april. I den an­den en­de af va­egtska­la­en er Blue Ro­ck på Fyn i gang med at an­la­eg­ge en mi­ni­put­sø til bør­ne­ne, hvor der ud­sa­et­tes man­ge ør­re­der fra 500-800 gram. Og tra­di­tio­nen tro af­hol­der Fis­hing Ze­aland i sam­ar­bej­de med ud­valg­te Put & Ta­ke sø­er på Sja­el­land i på­sken ar­ran­ge­men­ter for børn. I skri­ven­de stund er da­to­er­ne ik­ke fast­lagt, men du kan la­e­se me­re på de­res hjem­mesi­de, når de er på plads. Alt i alt ser 2016 sa­e­so­nen ud til at bli­ve rig­tig spa­en­den­de for bå­de ør­red og spe­ci­men­fi­sker­ne. Der er man­ge fle­re ar­ran­ge­men­ter end na­evnt her, så hold øje med sø­er­nes hjem­me- og face­book­si­der.

Det er hef­ti­ge ae­de­ma­ski­ner som den­ne mal­le du til for­å­ret kan

fi­ske ef­ter i Roskil­de Fi­skeland.

Der bli­ver af­vik­let mas­ser af

spa­en­den­de kon­kur­ren­cer i ka­len­der­å­ret 2016. Tjek dit lo­ka­le Put and Ta­ke-vands hjem­mesi­de og

se da­to­er­ne.

Der er man­ge til­tag med spa­en­den­de ar­ter i lan­dets man­ge sø­er, men du kan selv­føl­ge­lig og­så ta­ge på en helt al­min­de­lig ør­red­t­ur i

din fa­vo­ritsø.

Der er fle­re af lan­dets sø­er som til­la­der fi­ske­ri fra fly­de­ring. Hvis du vil prø­ve en an­der­le­des Put and Ta­ke tur, så tjek om der er en sø i na­er­he­den af dig hvor du kan søsa­et­te fly­de­rin­gen. Den­ne fisk er fra Sol­b­jerg­gaard på Sja­el­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.