Tre vin­de­re hver må­ned

Fisk & Fri - - PUT AND TAKE NYT -

Fisk & Fri’s P&T-fi­ske­re kan se frem til et sandt over­flø­dig­heds­horn af P&T grej som pra­e­mi­er. Hver må­ned kå­rer vi tre vin­de­re, som hver mod­ta­ger den sto­re P&T pak­ke fra Pu­re Fis­hing til en va­er­di af over 1.900,- kr. Al­le en chan­ce for at vin­de uan­set art og va­egt. Selv­føl­ge­lig spil­ler fi­skens va­egt en stor rol­le i be­døm­mel­sen, men an­dre fak­to­rer så­som hvor flot fi­sken er, hvor­dan den er fan­get, al­de­ren på fan­ge­ren osv. spil­ler og­så en vig­tig rol­le. Kva­li­te­ten af bil­le­det og en kort samt god hi­sto­rie spil­ler og­så en stor rol­le for at bli­ve valgt som vin­der. Sørg der­for al­tid for at ha­ve ka­me­ra­et med ved van­det!

Fangster kan til­mel­des via vo­res web­s­i­te, hvor man kan ud­fyl­de et on­li­ne­ske­ma på www.fiskog­fri.dk.

Fangster kan og­så til­mel­des via post, og bør in­de­hol­de op­lys­nin­ger som: va­egt, la­eng­de, om­kreds, fangst­da­to, tids­punkt, fi­ske­grej, navn og adres­se på fan­ger, vid­ne og P&T van­det – samt en min­dre be­skri­vel­se af fang­sten.

Til­meld­te fangster må ik­ke del­ta­ge i an­dre fi­ske­bla­des kon­kur­ren­cer, og skal va­e­re Fisk & Fri i ha­en­de se­ne­st 30 da­ge ef­ter fang­sten.

Når du til­mel­der din fangst kan du og­så be­stil­le en stor­fan­ger­nål, hvis din fisk er stor nok. Her på si­den kan du se va­egt­klas­ser­ne.

Hver må­ned kå­rer vi tre vin­de­re, der hver vin­der en stor pra­e­mie­pak­ke

fra Pu­re Fis­hing. Pra­e­mi­en be­står af en 8 fods Ber­k­ley

Pha­zer stang, et Abu Garcia Or­ra S20 spin­ne­hjul, tre glas Power­bait og

en la­ek­ker Power­bait ta­ske inkl. ae­sker. Den sam­le­de va­er­di er over

1900 kro­ner, så der bur­de va­e­re ri­ge­ligt til de na­e­ste man­ge P&T tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.