Gul­dør­red fra Mun­ke­bro Put and Ta­ke

Fisk & Fri - - PUT AND TAKE NYT -

Knud fra Rams­ing har send os en fangstrap­port fra Mun­ke­bro Put and Ta­ke, som han den 19. de­cem­ber ga­e­ste­de. Her hav­de han god suc­ces med en Her­ning­flue for en­den af for­fan­get.

– Jeg star­te­de da­gen stil­le og ro­lig ud med at fi­ske lidt med gen­nem­lø­ber, forta­el­ler Knud til Fisk & Fri. – Jeg gik en run­de om sø­en, men in­tet ske­te der. Ef­ter no­get tid med gen­nem­lø­be­ren skif­te­de jeg til flu­e­stan­gen med en Her­ning­flue for en­den af for­fan­get, og det skul­le vi­se sig at va­e­re en god idé. Ret hur­tigt fik jeg et hug af en rig­tig fin fisk. Den sto­re fisk tog hårdt og kon­tant og stak ef­ter­føl­gen­de af på et cir­ka 25 me­ter langt ud­løb. Den figh­te­de enormt godt og gik fle­re gan­ge dybt mod bun­den. Ef­ter 10 mi­nut­ters in­tens fight gled den flot­te fisk over net­ram­men, og der lå den så – en su­per fisk i form af en fin gul­dør­red på 4,1 ki­lo i rig­tig god kon­di­tion, slut­ter Knud.

Der skul­le en Her­ning­flue til for at over­li­ste den­ne sto­re gul­dør­red på 4,1 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.