Sto­re for­vent­nin­ger til fe­bru­ar-fi­ske­ri­et

Fisk & Fri - - DANMARKS BEDSTE TURBÅDE - Af Bir­ger Pe­der­sen og Chri­sti­an Ol­sen

Fra og med det­te num­mer af Fisk & Fri vil der kom­me fa­ste tur­bå­ds­si­der, hvor vi ta­ger pul­sen på hav­fi­ske­ri­et li­ge nu – samt gi­ver dig det ak­tu­el­le overblik over hvor du kan boo­ke dine hav­tu­re.

Torskefiskeriet i Øre­sund har ge­ne­relt va­e­ret godt fra star­ten af de­cem­ber, og Tor­ske­festi­val­len på Sun­det ar­ran­ge­ret af Sport Dres i star­ten af ja­nu­ar gav bl.a. to må­le­re på 17,0 og 18,7 kg. Fe­bru­ar ple­jer at va­e­re top­må­ned, når det ga­el­der fi­ske­ri ef­ter de sto­re torsk i Øre­sund – så det ser godt ud for den kom­men­de tid..

– Me­get ty­der og­så på, at vi må­ske går ind i den bed­ste tor­skesa­e­son i lang tid, og der­for er for­vent­nin­ger­ne og­så sto­re i år, si­ger Øre­sund­s­eks­per­ten Car­sten Fa­ber fra Hvi­d­ov­re Sport med den til­fø­jel­se, at det selv­føl­ge­lig er en for­ud­sa­et­ning, at bå­de­ne kan kom­me ud. – Det, at der al­le­re­de nu er fan­get torsk på 17-18 kg, lover me­re end godt, li­ge­som de se­ne­ste 4-5 års go­de fi­ske­ri i ja­nu­ar, fe­bru­ar og marts gi­ver håb om en vir­ke­lig god sa­e­son.

I fe­bru­ar og marts vil der va­e­re ta­le om ud­pra­e­get bund­fi­ske­ri ef­ter de sto­re rogn­tun­ge tor­skema­dam­mer med pir­ke på 400-500 gram og en en­kelt op­ha­en­ger. – Der er fan­get vir­ke­lig man­ge fisk i bu­ler­ne bå­de op­pe i van­det og ved bun­den, godt nok ik­ke så man­ge må­le­re, men man­ge fi­ne 5-8 ki­los fisk, fort­sa­et­ter Car­sten. Han kan så­le­des be­ret­te, at skip­per Lars Pryds i mid­ten af de­cem­ber ene mand sej­le­de det go­de skib Fyr­holm fra Kø­ben­havn til Hels­in­gør Havn på en tur, hvor han og­så gav sig tid til at fi­ske lidt. Her lyk­ke­des det ham bl.a. at fan­ge fi­re torsk i tra­ek, for­u­den at han på blot 1,5 ti­mers fi­ske­ri fik fyldt tre kur­ve med torsk op til 7-8 kg!

Nu er Lars Pryds og­så reg­net for en af de al­ler­bed­ste tor­ske­fi­ske­re i lan­det. – Hvis der kun var én ene­ste torsk til­ba­ge i Øre­sund, er der in­gen tvivl om, at Lars nok skul­le fan­ge den, si­ges det om Fyr­holm-skip­pe­ren.

PÅ LAN­GELANDS­BA­EL­TET hvor Ma­ri­an­ne F og MS Ami­go med Skip­per Hen­rik Ag­ner ved ro­ret sej­ler, er der og­så fan­get fint med torsk op til 6,5 ki­lo – og der er pla­ner om for­hå­bent­lig giv­ti­ge flad­fi­ske­tu­re i den na­er­me­ste frem­tid.

Lil­le­ba­elt har fi­sket ja­evnt, mens Vester­ha­vet har gi­vet godt med sto­re torsk. MS Bo­dil med skip­per Per ved ro­ret er i skri­ven­de stund ude på dets før­ste togt i år, og der er fan­get godt med fi­ne torsk op til de 15 ki­lo.

Fra Ska­gen, hvor det go­de skib MS Ne­mo fra Thy­bor­øn sej­ler med Ivan ved ro­ret net­op nu, var man ved re­dak­tio­nens af­slut­ning net­op ta­get af­sted på den før­ste af fi­re test­tu­re med dyg­ti­ge hav­fi­ske­re for at prø­ve kra­ef­ter med de van­dren­de hel­le­flyn­de­re, som i dis­se år be­fin­der sig en 30-50 sø­mil Nord-Nord­vest for Ska­gen Havn. Så­vel Sto­re jigs som de­ad­baits med he­le for­års­sild er på pro­gram­met. Det skal bli­ve spa­en­den­de at hø­re om de får held med fo­re­ta­ge­net. for det er ik­ke hver dag der bli­ver ta­get hel­le­flyn­der fra en dansk tur­båd i Nord­s­ø­en. Du kan la­e­se me­get me­re om det­te i na­e­ste num­mer af Fisk & Fri.

»Der blev bå­de driv­fi­sket og bu­le­fi­sket, og det re­sul­te­re­de i 5-6

må­le­re sam­men­lagt med de to stør­ste på 17,0 og 18,7 kg fan­get om­bord på Jaws,« forta­el­ler Car­sten Fa­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.