Qu­i­ck­sil­ver Activ 455 Ca­bin

Fisk & Fri - - BÅDE OG... - Af Lars Laur­sen

Qu­i­ck­sil­ver har til 2016 pro­du­ce­ret en ra­ek­ke nye bå­de. En af dem – Activ 455 Ca­bin, har Fisk og Fri net­op har va­e­ret ude at te­ste. Følg med og få dig en på den ma­ri­ti­me op­le­ver.

ACTIV 455 CA­BIN er en min­dre båd med en la­eng­de på un­der 4,5 me­ter, men det be­ty­der ik­ke, at bå­den har dår­li­ge sej­le­gen­ska­ber. Fak­tisk har Fisk og Fri te­stet bå­den he­le to gan­ge. Før­ste gang var i vir­ke­lig høj sø­gang på Øre­sund – og bil­le­der­ne ta­ler for sig selv. Her bja­er­ge­de bå­den sig me­get flot trods vej­ret, men reg­nen Var så hård, at vi drop­pe­de at la­ve de­tail­bil­le­der. De­tal­je­bil­le­der­ne er la­vet på Kol­ding Fjord, hvor bå­den og­så er te­stet på me­re ro­lig vand. Her var det og­så en for­nø­jel­se at sej­le i bå­den. Bå­de sta­er­kt og lang­somt.

Bå­den lig­ner ik­ke rig­tigt no­get, man har set tid­li­ge­re. Man kan vel na­e­sten si­ge, at bå­den er but-snu­det, men når man kig­ger ind i bå­den, så kan man bed­re for­stå, hvor­for den er ud­for­met på den­ne må­de. Alt i bå­den er ud­nyt­tet – bå­de i sta­ev­nen og ude ag­ter. Det er sva­ert at for­stå, at der på så lidt plads er ble­vet plads til så me­get.

VI STAR­TER I STA­EV­NEN. Al­ler for­re­st er der en prak­tisk an­ker­rul­le ef­ter­fulgt af en me­get rum­me­lig an­ker­brønd, hvor der er plads til et stort an­ker, der dog skal kun­ne hol­des sam­men plus en hel del tovva­erk.

Un­der lu­gen er der en pul­lert, så man hur­tigt kan for­kor­te el­ler for­la­en­ge an­ker­to­vet. He­le sta­ev­nen er om­kran­set af et lavt sø­gela­en­der. Der er ka­bi­ne i bå­den, men ik­ke lu­ge fra ka­bi­nen ud til sta­ev­nen. Skal man ned på da­ek­ket, så fo­re­går det i bag­bords si­de. Her er der gjort fin plads til, at en per­son kan pas­se­re. På grund af bå­dens la­ve højde er der ik­ke me­get at hol­de fast i, hvis man er 1,85 me­ter, men det kom­pen­se­res der ved i form af bå­dens sta­bi­li­tet. Når man skal ned på da­ek­ket, er der la­vet et trin, så der ik­ke skal skra­e­ves for me­get. En god de­tal­je. Vind­spej­let er ik­ke ret højt, hvil­ket må­ske kan få nog­le la­e­se­re til at tro, at man bli­ver vind­bla­est un­der sejlads, men det er ik­ke til­fa­el­det. Selv hø­je men­ne­sker sid­der godt be­skyt­tet for vind og vand bag vind­spej­let.

KA­BI­NEN er i for­hold til bå­dens stør­rel­se rum­me­lig og høj. Der er to små vin­du­er i hver si­de af bå­den. Un­der hyn­der­ne er der st­u­ve­rum og et hul­rum i mid­ten, hvor der kan stå et søtoilet, hvis man øn­sker det. Der er lan­ter­ner på bå­den plus en ha­e­vet ag­ter­lan­ter­ne. Un­der trans­port el­ler sejlads kan stan­gen, hvor lan­ter­nen sid­der på, fast­gø­res i en hol­der i ka­bi­nen. Det sam­me gør sig ga­el­den­de med bord­be­net til det bord, der kan mon­te­res på da­ek­ket. Ka­bi­nen kan lå­ses, så va­er­di­gen­stan­de er sik­ret, når bå­den for­la­des i havn.

Der er som stan­dard en stol på da­ek­ket til kap­ta­j­nen. Øn­sker man et ek­stra sa­e­de, som på testbå­den, så er det ek­straud­styr. Der er som stan­dard ana­log fart­må­ler, om­drej­nings­ta­el­ler og tri­min­di­ka­tor. Her­u­d­over er der 12 volts ci­ga­ret­stik, så mo­bil­te­le­fon el­ler an­det kan la­des op. Cen­tralt pla­ce­ret er der li­ge over start­nøg­len et lil­le pa­nel, hvor den elek­tri­ske la­en­se­pum­pe kan be­tje­nes og lan­ter­ne ta­en­des. DØRKEN er selvla­en­sen­de. Plad­sen er ud­nyt­tet til sid­ste cen­ti­me­ter af bå­dens la­eng­de. Det er ik­ke let og kra­e­ver lidt af skip­per, når bå­den skal trans­por­te­res. Nor­malt er der en na­tur­lig ri­me­lig pa­en mo­tor­brønd på en båd med på­ha­engs­mo­tor, da på­ha­engs­mo­to­ren skal kun­ne til­tes op ved i og op­tag­ning. Det har den­ne båd ik­ke umid­del­bart når ACTIV 455 Ca­bin sej­ler. Så­dan ser det i hvert fald ud, men mid­ter­sa­e­det, der er ha­engs­let, kan løf­tes op, så der er plads til at

på­hængs­mo­to­ren kan til­tes op. En ge­ni­streg, der gør at plad­sen ude ag­ter kan ud­nyt­tes fuldt ud. Det be­ty­der og­så at af­stan­den til fisk, der skal net­tes er me­get kort. I hver si­de af rælin­gen er der ind­byg­ge­de stangholdere.

He­le dæk­ket kan luk­kes af med en høj ka­le­che. På bil­le­der­ne af bå­den er stæn­ger­ne, der hol­der ka­le­chen mon­te­ret. Stæn­ger­ne kan hur­tigt af­mon­te­res med en un­bra­co nøg­le. Ka­le­chen er ek­straud­styr.

Rat­sty­rin­gen er med ka­bel af ty­pen »non-fe­ed­ba­ck« og kø­rer ube­svæ­ret med den mon­te­re­de 50hk på­hængs­mo­tor.

BÅ­DEN er la­vet i glas­fi­ber. Umid­del­bart skul­le man ik­ke tro, at den­ne båd trods den be­sked­ne læng­de ve­je­de sær­ligt me­get, men det er fak­tisk til­fæl­det. He­le 535 ki­lo ve­jer den uden mo­tor og an­det ek­stra ud­styr.

Far­tø­jet kræ­ver en lidt stør­re mo­tor end nor­malt, og den an­be­fa­le­de mo­tor­stør­rel­se er 40-60 HK. Testbå­den var rig­get op med en Mercury 50 HK med 4-bla­det pro­pel, og Activ 455 Ca­bin hav­de in­gen pro­ble­mer med at kom­me op at pla­ne, men en mo­tor til vand­ski el­ler an­det vandsjov er der nok ik­ke ta­le om. Top­far­ten blev log­get til 27 knop med to per­so­ner om­bord. Trai­ler­mæs­sigt kan den­ne båd skal stå på en 1000 ki­los bå­d­trai­ler. Der skal an­ven­des lø­se 25 li­ters stan­dard­tan­ke til brænd­stof­fet.

Mid­ter­sa­e­det, der er ha­engs­let, kan løf­tes op, så der er plads til at

på­ha­engs­mo­to­ren kan til­tes op.

Med 50 HK på hæk­ken kom­mer der fuld skrald på Activ 455. Fisk & Fri log­ge­de en top­fart på 27 knob.

Bå­den er ret but­snu­det, men det er en for for­del, hvis man vil ha­ve

mas­ser af plads i ka­hyt­ten.

Activ 455 Ca­bin kø­res per­fekt på

en 1000 ki­los trai­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.