KA­TA­STRO­FE­KURS FOR FISKEBESTANDENE

Fisk & Fri - - LANDBRUGSPAKKEN - Af Jens Bur­sell

Med re­ge­rin­gens Fø­de­va­re- og Land­brugs­pak­ke, som blev ved­ta­get d. 22 de­cem­ber, er der lagt op til sto­re for­rin­gel­ser for bå­de vand­mil­jø og vil­de fi­ske­be­stan­de. Vi har ta­get en snak med DSF om den ak­tu­el­le si­tu­a­tion – samt de po­ten­ti­el­le kon­se­kven­ser ved Eva Kjer Han­sen kvæ­ler­tag på den dan­ske na­tur.

I NOVEM­BER 2014 frem­lag­de Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti en plan med 16 løf­ter til land­bru­get. I marts 2015 frem­lag­de de sam­me par­ti­er, sam­men med Li­be­ral Al­li­an­ce et for­slag til fol­ke­tings­be­slut­ning om bed­re mu­lig­he­der for vand­løbs­ved­li­ge­hol­del­se. Som ar­gu­ment for det­te be­slut­nings­for­slag har de brugt de Na­tur- og Land­brugs­kom­mis­sio­nens an­be­fa­ling om be­ho­vet for en re­vi­sion af vand­løbs­lo­ven – og par­ti­er­ne bag for­sla­get øn­sker, at hen­sy­net til af­van­ding frem­hæ­ves i vand­løbs­for­valt­nin­gen og i for­bin­del­se med ved­li­ge­hol­del­sen af vand­løb.

– Af Na­tur- og Land­brugs­kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger frem­går det dog ty­de­ligt, at kom­mis­sio­nen fak­tisk fo­re­slår det mod­sat­te af, de æn­drin­ger som Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker – og mo­ti­ve­rer be­slut­nings­for­sla­get med, afslører Lars Brinch Thy­ge­sen, der er mil­jø­kon­su­lent hos Dan­marks Sport­s­fi­sker­for­bund. – I an­be­fa­lin­ger­ne fra kom­mis­sio­nen står der nem­lig, at der er brug for en bed­re og me­re op­da­te­ret vand­løbs­lo­v­giv­ning og helt kon­kret an­be­fa­les føl­gen­de: »Vand­løbs­lo­ven har tid­li­ge­re pri­mært fo­ku­se­ret på at sik­re vand­lø­be­nes ev­ne til at bort­le­de vand. Men si­den 1982 er det i lovens for­måls­be­stem­mel­se un­der­stre­get, at der ved lovens ad­mi­ni­stra­tion og­så skal ta­ges mil­jøhen­syn. Se­ne­re har mil­jø- og na­tur­hen­syn ge­ne­relt få­et en me­get stær­ke­re be­tyd­ning, bl.a. i kraft af EU’s van­dram­me- og na­tur­be­skyt­tel­ses­di­rek­ti­ver. Det­te af­spej­les ik­ke di­rek­te i vand­løbs­lo­ven, li­ge­som hen­sy­net til kli­ma­til­pas­ning hel­ler ik­ke er in­d­ar­bej­det i loven«, slut- ter an­be­fa­lin­gen fra Na­tur- og Land­brugs­kom­mis­sio­nen.

VAL­GET I 2015 har alt­så budt på et pa­ra­dig­meskift. – Fra en politisk/fag­lig til­gang til mil­jøspørgs­må­le­ne er der nu sket en drej­ning mod en me­re politisk/ide­o­lo­gisk til­gang til na­tur- og mil­jø­for­valt­ning. Det har væ­ret en ud­for­dring – ik­ke blot for DSF men for he­le det grøn­ne Dan­mark, fort­sæt­ter Lars.

– De 16 løf­ter til land­bru­get samt for­sla­get om bed­re op­rens­ning blev en gu­i­de­li­ne i re­ge­r­in-

gens før­ste pe­ri­o­de ved mag­ten. Da VKO sam­men med Li­be­ral Al­li­an­ce op­nå­e­de fler­tal ved som­me­rens valg, var der ad­skil­li­ge for­slag, som vil­le kun­ne for­vær­re vand­mil­jø­et og der­med re­du­ce­re fiskebestandene. Eva Kjær Han­sen hav­de travlt med at op­fyl­de

løf­ter­ne og få gen­nem­ført Land­brugs­pak­ken, mens hun be­ro­li­ge­de om­ver­de­nen med, at der i for­å­ret 2016 vil kom­me en na­tur­pak­ke.

– DAN­MARKS SPORT­S­FI­SKER­FOR­BUND ser en stor ri­si­ko for for­rin­gel­ser af vand­mil­jø­et med Fø­de­va­re- og Land­brugs­pak­ken, der blev ved­ta­get den 22. de­cem­ber 2015, og vi aner ik­ke hvad der fra politisk hold vil bli­ve gjort for at af­bø­de el­ler kom­pen­se­re for for­rin­gel­ser­ne, sup­ple­rer Ver­ner W. Han­sen, for­mand for DSF.

– I DSF har vi spe­ci­elt fo­kus på føl­gen­de til­tag fra Land­brugs­pak­ken, der vil med­fø­re en for­rin­gel­se af vand­mil­jø og ska­de de vil­de fi­ske­be­stan­de:

• Me­re gød­ning til land­bru­get kom­bi­ne­ret med en me­re må­l­ret­tet vand­løbs­re­gu­le­ring, der star­ter i 2017/18.

• Fjer­nel­se af randzo­ner, som vil be­ty­de fle­re næ­rings­stof­fer og sprøjte­re­ster i vand­mil­jø­et.

• Om­klas­si­fi­ka­tion af man­ge vand­løb vil sand­syn­lig­vis be­ty­de, at fle­re af de små vand­løb ta­ges ud af vand­pla­ner­ne, hvil­ket gi­ver en be­grun­det frygt for at be­skyt­tel­ses­ni­veau­et vil bli­ve for­rin­get.

• Ind­sats mod overim­ple­men­te­ring, vil be­ty­de en ge­ne­ral lem­pel­se af re­gelt­olk­nin­gen – igen med mil­jø­et som ta­ber. Hos DSF er hold­nin­gen, at der ik­ke er ta­le om overim­ple­men­te­ring, for­di vi ved, hvor vig­ti­ge EU-Di­rek­ti­ver­ne er for be­skyt­tel­se af det dan­ske vand­mil­jø og den dan­ske na­tur.

• Vækst­plan for dansk akvakul-

tur. Her er DSF ufor­stå­en­de over for den­ne sats­ning på gam­mel­dags og foru­re­nen­de pro­duk­tions­for­mer – ek­sem­pel­vis hav­brug.

LAND­BRUGS­PAK­KEN har med­ført man­ge ud­for­drin­ger og øget travlhed hos DSF i sid­ste halv­del af 2015. Spe­ci­elt pla­ner­ne om at re­du­ce­re an­tal­let af vand­løb i vand­pla­ner­ne, er en stor trus­sel mod he­le lyst­fi­sker Dan­mark. For at for­hin­dre, at al­le små vand­løb blev fjer­net fra pla­ner­ne, har DSF blandt an­det ar­bej­det med føl­gen­de ini­ti­a­ti­ver: Mø­de med Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren, fo­re­træ­de for Fol­ke­tin­gets Mil­jøog Fø­de­va­re­ud­valg, kon­tak­ter til fol­ke­tings­med­lem­mer, lo­kal­po­li­ti­ke­re og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner – samt et tæt sam­ar­bej­de med an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner i form af blandt an­det an­non­ce­kampag­ner, film­pro­jek­ter, pres­se­med­del­el­ser og de­bat­ind­læg.

BE­SKYT DE SMÅ VAND­LØB. Me­dio de­cem­ber 2015 blev kampag­nen »Be­skyt de små vand­løb« lan­ce­ret. Fo­kus var ret­tet mod de små vand­løbs sto­re na­tur- og sam- funds­vær­di, hvor lyst­fi­ske­ri spil­ler en sta­dig stør­re øko­no­misk rol­le. Her ud­tal­te en ræk­ke fag­per­so­ner sig om vær­di­en af de små vand­løb og åda­le­ne.

Idéen blev »født« i et sam­ar­bej­de med an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner, der øn­ske­de fag­lig­hed i den po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces. Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning, Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning og WWF Ver­dens­na­tur­fon­den var med­af­sen­de­re på de fag­li­ge bud­ska­ber.

Bag­grun­den var, at man­ge tu­sind km små dan­ske vand­løb var i akut fa­re for at mi­ste na­tur­be­skyt­tel­sen som føl­ge af den nu­væ­ren­de re­ge­rings po­li­ti­ske kurs. De ved­tag­ne for­bed­rin­ger, der i 2014 blev ved­ta­get i van­d­rå­de­ne, vil­le med den­ne kurs ik­ke bli­ve ef­fek­tu­e­ret, hvis de små vand­løb blev ta­get ud af van­d­om­rå­de­pla­ner­ne. Det var bå­de ind­sat­ser­ne i 1. Vand­plan (2009-15) og 2. plan­pe­ri­o­de (2015-21), der nu var i akut fa­re for at mi­ste ind­sat­ser og be­skyt­tel­se.

– DSF er des­u­den ved at ru­ste sig til, at Re­ge­rin­gen vil for­sø­ge at æn­dre vand­løbs­lo­ven, og ta­ge vand­løb ud af na­tur­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 3, der be­skyt­ter mod fy­si­ske æn­drin­ger af vand­lø­bet, fort­sæt­ter Lars. – Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen har be­bu­det, at vand­løbs­lo­ven skal æn­dres, så vand­løb pri­mært skal sik­re af­van­ding. Mi­ni­ste­ren hen­vi­ser i den for­bin­del­se til et fæl­les be­slut­nings­for­slag, som par­ti­er­ne i blå blok frem­sat­te i for­å­ret 2015.

Vi er i DSF na­tur­lig­vis dybt be­kym­ret for de al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, det vil få for na­tur­til­stan­den i de dan­ske vand­løb, hvis re­ge­rin­gen gen­nem­fø­rer si­ne pla­ner. DSF vil kæm­pe for at det­te ik­ke sker.

EN NY VÆKST­PLAN FOR DANSK AKVALKULTUR er et af de ele­men­ter i Vækst­pla­nen, der vil med­fø­re sto­re mil­jø­mæs­si­ge for­rin­gel­ser og væ­re i strid med Akvaku­l­tur­stra­te­gi­en, der blev ved­ta­get i 2014. Iføl­ge af­ta­len om Fø­de­va­reog Vækst­pak­ken får hav­bru­ge­ne så­le­des til­delt en yder­li­ge kvæl­sto­f­ud­led­ning på 843 tons, mens fersk­vands­dam­brug får til­delt en mer­ud­led­ning af kvæl­stof på 380 tons – i alt en mer­ud­led­ning på 1.223 tons kvæl­stof di­rek­te ud i vand­mil­jø­et.

Der­til kom­mer mil­jøpro­ble­mer­ne i for­hold til fos­for, me­di­cin og hjæl­pe­stof­fer, samt sto­re mæng­der slam om­kring hav­bru- ge­ne, som vil for­rin­ge le­ve­ste­der­ne for fisk og an­dre dyr. Hvor og hvor­dan det så­kald­te mil­jø­mæs­si­ge rå­de­rum for den­ne mer­ud­led­ning skal fin­des for­to­ner sig i det uvis­se.

Iføl­ge Dansk Akvaku­l­tur in­de­bæ­rer af­ta­len, at hav­brugs­pro­duk­tio­nen kan øges med 35.000 tons, mens pro­duk­tio­nen i fersk­vands­dam­brug kan øges med 15.000 tons, hvoraf 10.000 tons er pro­duk­tion af sæt­te­fisk til hav­brug. For hav­bru­ge­ne vil der i prak­sis væ­re ta­le om en fi­redob­ling af den nu­væ­ren­de pro­duk­tion.

– Det er sim­pelt­hen helt ude af trit med bå­de hen­sy­net til vand­mil­jø og en lang ræk­ke an­dre sam­funds­mæs­si­ge in­ter­es­ser, po­in­te­r­er Ver­ner. – Det bæ­re­dyg­ti­ge ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le for akvaku­l­tu­ren lig­ger i land­ba­se­re­de re­cir­ku­le­re­de an­læg, der ik­ke ale­ne rum­mer ud­vik­lings­mu­lig­he­der for fi­ske­pro­duk­tio­nen, men og­så vækst­mu­lig­he­der i for­hold til tek­no­lo­gi­ud­vik­ling. Der­for er re­ge­rin­gen og dens støt­te­par­ti­ers sats­ning på en for­æl­det pro­duk­tions­form på be­kost­ning af mil­jø­et

“DET ER VIG­TIGT AT BAK­KE OP OM DAN­MARKS SPORTSFISKERFORBUNDS KAMP FOR ET RENT VAND­MIL­JØ OG FLE­RE VIL­DE FISK – DER BLI­VER HARDT BRUG FOR DET, SOM SI­TU­A­TIO­NEN SER UD LI­GE NU”.

ik­ke ale­ne kort­sig­tet. Den er og­så uam­bi­tiøs i for­hold til at ska­be bed­re vil­kår for de virk­som­he­der, der sat­ser på bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger med at ud­vik­le tek­no­lo­gi til re­cir­ku­le­re­de an­læg, slut­ter Ver­ner W. Han­sen.

– STRA­TE­GI­EN FOR BÆREDYGTIG UD­VIK­LING af akvaku­l­tur­sek­to­ren i Dan­mark 2014-2020, er nu af­sendt til EU, for at vi kan mod­ta­ge til­skud til om­byg­ning til mo­der­ne fi­ske­op­drætsan­læg, af­run­der Lars Brinch Thy­ge­sen. – En politisk be­slut­ning, der ik­ke er in­den for ram­mer­ne af den ud­meld­te bæ­re­dyg­ti­ge akvaku­l­tur­stra­te­gi, som den tid­li­ge­re re­ge­ring ud­send­te så sent som i 2014. Det er tan­ke­væk­ken­de og må ska­be un­dren uden for lan­dets græn­ser.

Net­op nu er det der­for me­re end no­gen­sin­de vig­tigt at bak­ke op om Dan­marks Sportsfiskerforbunds kamp for et rent vand­mil­jø og fle­re vil­de fisk – der bli­ver hårdt brug for det, som si­tu­a­tio­nen ser ud li­ge nu.

Med den nye po­li­tik er der lagt op til en fi­redob­ling af pro­duk­tio­nen

i hav­bru­ge­ne, så ud­s­lip af burn­høns som dis­se vil bli­ve me­re al­min­de­ligt. Pro­ble­met kan væ­re, at regn­bu­er, der går op i

vand­lø­be­ne, kan spo­le­re havør­re­der­nes gy­de­gra­ve.

Det er blandt an­det små vand­løb som det­te, land­mæn­de­ne vil kun­ne få frit lej­de til at mal­trak­te­re med æn­drin­ger i

Vand­løbs­lo­ven samt Na­tur­be­skyt­tel­ses­lo­vens pa­ra­graf 3.

Land­brugs­pak­ken vil få stor ef­fekt på ky­sten – dels for­di re­k­rut­te­rin­gen i åer­ne vil fal­de, men og­så for­di øget ud­led­ning af gift og næ­rings­stof­fer vil kun­ne få ka­ta­stro­fa­le ef­fek­ter i de kyst­næ­re

om­rå­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.