ÅRETS FOR­SI­DE 2015

Fisk & Fri - - LANDBRUGSPAKKEN -

DET VAR TÆT LØB i 2015’s for­si­de­kon­kur­ren­ce. Blandt de man­ge hund­re­de svar var der især to for­si­der som skil­te sig ud – nem­lig au­gust- og ok­to­be­r­ud­gi­vel­ser­ne. For­si­den som løb med en mar­gi­nal sejr var au­gust­num­me­ret med Lars Laur­sens bil­le­de af en kyst­flu­e­fi­sker i sol­ned­gang – et stem­nings­fuldt mo­tiv, som man­ge af vo­res læ­se­re kan iden­ti­fi­ce­re sig med.

På en tæt an­den­plads kom Ras­mus Ove­sens un­der­vands­bil­le­de af en flu­e­fan­get abor­re – et an­der­le­des mo­tiv som man­ge af vo­res læ­se­re syn­tes godt om.

Tred­je­plad­sen gik til som­mer­num­me­ret med Stel­la Jør­gen­sen og en fin havørred fra Møns smuk­ke ky­ster. Fo­to­graf Ras­mus Ju­el Dit­lef­sen.

Det kom­mer langt fra bag på os, at for­si­den fra au­gust løb med 1. plad­sen. Mo­tiv af lyst­fi­ske­re i sol­ned­gang har al­le da­ge væ­ret po­pu­lært.

Her brin­ger vi et par ud­drag af læ­ser­nes kom­men­ta­rer!

»Årets flot­te­ste for­si­de er ef­ter min me­ning au­gust­num­me­ret. Hold da kæft, jeg har det li­ge som om at væ­re der selv li­ge i det split­se­kund hug­get kom­mer«.

Jes G. Over­gaard

»Den flot­te­ste for­si­de er ef­ter min me­ning aprilnum­me­ret… flot­te far­ver i et sce­ne­ri vi al­le ken­der«.

Mi­cha­el Lyh­ne

»Sep­tem­ber­num­me­ret sy­nes jeg er su­per flot når man nu skal væl­ge en. Mest for­di jeg selv næ­sten er ude­luk­ken­de havør­re­de fi­sker. Jeg har hen­tet en del in­spira­tion fra net­op det­te blad«.

Mark Skov An­der­sen

»Jeg er per­son­ligt selv vil­dest med au­gust­num­me­ret af to år­sa­ger. Dels for­di det var det al­ler­før­ste Fisk & Fri blad jeg no­gen­sin­de har købt. Og dels for­di jeg sy­nes at bil­le­det er su­per godt og af­spej­ler så præ­cis de fe­de sen­som­mer aft­ner, hvor fi­ske­ne en­de­lig er der«.

Met­te B. Lar­sen

Stem­mer­ne er talt op, og læ­ser­ne har af­gjort hvil­ken for­si­de, der i 2015 var den flot­te­ste. Her får du re­sul­ta­tet, me­nin­ger­ne og lod­træk­nings­vin­der­ne.

En fan­ta­stisk sol­ned­gang på ky­sten er no­get de fle­ste af vo­res læ­se­re kan re­la­te­re til. Der­for løb den­ne smuk­ke for­si­de af Lars Laur­sen og­så med sej­ren.

En no­get ut­ra­di­tio­nel, men og­så smuk for­si­de fra Ras­mus Ove­sen. Den­ne flu­e­fan­ge­de abor­re blev

læ­ser­nes an­den­valg.

Skøn­ne Stel­la Jør­gen­sen med en næ­sten li­ge så skøn havørred var no­get man­ge af vo­res læ­se­re syn­tes godt om. Ras­mus Ju­el Dit­lef­sens

fo­to fra Møn ind­t­og 3. plad­sen på po­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.