TROL­LING EF­TER XXL-HAVØRRED

Fisk & Fri - - TROLLING HAVØRRED - Af Sven Hil­le

ØSTERSØENS havør­re­der hø­rer til en af de smuk­ke­ste og mest ef­ter­trag­te­de fisk i Dan­mark, og ik­ke mindst på grund af lyst­fi­sker­for­e­nin­ger­nes og myn­dig­he­der­nes en­ga­ge­ment er be­stan­de­ne i den dan­ske og ty­ske del af Østersøen nu på et højt ni­veau.

Uan­set om man va­de­fi­sker fra ky­sten, fi­sker fra ka­jak, fra fly­de­ring i det kyst­næ­re om­rå­de el­ler trol­ler fra småbåd – så kan man næ­sten al­tid reg­ne med godt fi­ske­ri. Det er dog of­test min­dre fisk på 40 til 50 cm, som først snup­per ag­ne­ne. Men vi lyst­fi­ske­re drøm­mer jo al­le­sam­men om fisk i 10-ki­los klas­sen! Og tro mig – den­ne drøm kan til en­hver tid gå i op­fyl­del­se fra en trol­ling­båd i de dan­ske far­van­de. I den­ne ar­ti­kel vil jeg kort og godt de­le mi­ne er­fa­rin­ger med dig fra 15 års trol­ling­fi­ske­ri fra småbåd ef­ter havør­re­der – og hå­ber det vil kun­ne hjæl­pe dig til at vir­ke­lig­gø­re din drøm om XXL-havør­re­den...

Op­le­vel­sen ved at fan­ge en stor havørred ved va­de­fi­ske­ri med spin­ne­stan­gen er helt klart ube­skri­ve­lig, men den­ne me­to­de kræ­ver me­get tid, et nøj­ag­tigt kend­skab til fi­ske­van­det, og så skal man væ­re i god form. Der­for kan det varmt an­be­fa­les, at æl­dre men­ne­sker og lyst­fi­ske­re, som har nog­le kro­p­s­li­ge ska­van­ker, be­nyt­ter en småbåd til de­res fi­ske­ri.

SMÅBÅ­DS­FI­SKE­RI EF­TER HAVØRRED. Ved fi­ske­ri fra småbåd fin­des der et stort ud­valg af fi­ske­me­to­der: spin­ne- og flu­e­fi­ske­ri fra en dri­ven­de el­ler opank­ret båd, men og­så trol­ling er en mu­lig­hed. Trol­ling er helt sik­kert den mest ef­fek­ti­ve me­to­de, da man har mu­lig­hed

Hvis du går og drøm­mer om en rig­tig grov havørred, når fro­sten kna­ger, så hed­der den let­te­ste gen­vej trol­ling. Her gi­ver havør­re­d­eks­per­ten Sven Hil­le dig de vig­tig­ste tips til et par trom­le­tyk­ke trol­lin­gø­r­re­der fra Østersøen.

for fi­ske med fle­re stæn­ger sam­ti­digt i for­skel­li­ge dyb­der. Og li­ge præ­cis un­der jag­ten på sto­re fisk, der desvær­re ik­ke er så tal­ri­ge som de min­dre, kan det væ­re en stor hjælp. Men tro nu en­de­lig kke, at det er nød­ven­digt med en fuld ud­ru­stet trol­ling­båd, der ko­ster så me­get som en bil.

I mod­sæt­ning til lak­se­trol­ling fin­des havør­re­der­ne og­så kyst­nært, så her er det nok med en sta­bil åben jol­le med en på­hængs­mo­tor, sta­bi­le stangholdere, og en GPS-kort­plot­ter med sø­kort til ori­en­te­ring og over­våg­ning af trol­ling­ha­stig­he­den. Må­ske kan du le­je en båd med den­ne udrustning til nog­le af dine før­ste trol­ling-for­søg ef­ter havørred

Til trol­ling skal du bru­ge et lil­le ud­valg af en­de­grej, nog­le bly­lod­der el­ler Dip­sy di­vers for at få din agn ned, samt si­de­pla­ne­re til at for­de­le ag­ne­ne langs si­den af bå­den. Og sidst, men be­stemt ik­ke mindst skal du hu­ske et stort og sta­bilt fangst­net med en dyb po­se, så figh­ten med en XXL-havør­re­den en­der godt!

BED­STE FI­SKE­VAN­DE – OG TI­DER. Som top fi­ske­vand med po­ten­ti­a­le til sto­re havør­re­der fal­der min før­ste tan­ke på Øre­sund og Køge Bugt, Hjelm Bugt og Meck­len­bur­ger Bugt. Jeg hø­rer kun for­bav­sen­de sjæl­dent om top­fang­ster af sto­re havør­re­der fra småbåd i det fyn­s­ke havør­re­del­dora­do.

Her fin­der man ud­bred­te flad­vands­om­rå­der med 5 til 10 me­ters dyb­de med me­get af­veks­len­de bund­for­hold. I dis­se om­rå­der er der mas­si­ve fo­re­kom­ster af to­bi­ser og sild. En af­gø­ren­de for­skel i for­hold til fi­ske­van­de­ne om­kring Fyn er det la­ve sal­tind­hold. Her må­les der i over­fla­de­van­det for det me­ste min­dre end 10 gram salt per li­ter. På grund af havør­re­dens øko­fy­si­o­lo­gi for­sø­ger den at und­gå kom­bi­na­tio­nen af salt­hol­digt og koldt vand. Da høj­sæ­son­nen lig­ger i vin­ter­hal­vå­ret, gæl­der det der­for om at fin­de vand med et lavt sal­tind­hold. Små om­rå­der, hvor saltvan­det for­tyn­des af fersk­vand, fin­der du der, hvor grund­van­det bli­ver pres­set ud el­ler I nær­he­den af åud­løb. Igen­nem fle­re år har jeg kun­net fast­slå, at man­ge sto­re havør­re­der på over 5 ki­lo stil­ler sig net­op dér i den kol­de­ste tid om vin­te­r­en fra mid­ten af ja­nu­ar til mid­ten af marts. Sam­ti­dig for­svin­der de min­dre fisk, som før do­mi­ne­re­de fangster­ne. Sand­syn­lig­vis træk­ker de mod end­nu me­re fer­skt vand.

Du kan få et me­get godt overblik over det ak­tu­el­le sal­tind­hold og prog­no­ser på si­den: http://www.dmi.dk/hav/ud­sig­ter/- hav­prog­no­ser/#dan­mark (klik på »salt«) http://www.dmi.dk/hav/ud­sig­ter/hav­prog­no­ser/#dan­mark

AGN OG HA­STIG­HED. Jeg ven­ter hvert år med spæn­ding på havør­red­sæ­so­nens høj­de­punkt. I mit

“BLINK I STÆRKE FAR­VER ER EN SIK­KER VIN­DER TIL DE STO­RE VINTERØRREDER”.

fi­ske­ri er det, når over­fla­de­van­det er kø­let ned til un­der 3 gra­der. I de kol­de vin­tre for tre og fi­re år si­den hav­de .vi­end­da tem­pe­ra­tu­rer helt ned til 0 gra­der. Un­der så­dan­ne for­hold er det som om, at alt liv er fros­set helt ned. Un­der dis­se for­hold har man­ge småbå­ds­fi­ske­re en til­bø­je­lig­hed til at fi­ske de­res agn me­get me­re lang­somt end i var­me­re vand. Men jeg bi­be­hol­der min hø­je trol­ling­ha­stig­hed på 2,5 til 3,2 knob.

Dis­se agn fi­sker jeg ved hjælp af si­de­pla­ner-mon­ta­ger i den øver­ste tre­di­e­del af vand­søj­len, og sam­ti­digt trol­ler jeg med to down­rig­ge­re tæt på bun­den. Jeg hol­der mig hel­ler ik­ke til det nor­ma­le ske­ma, når det dre­jer sig om

val­get af agn-far­ver­ne. Her er det jo nor­malt at bru­ge neut­ra­le na­tur­far­ver i det sprit­kla­re vin­ter­vand. Iste­det sat­ser jeg på mel­lem­sto­re og stærkt far­ve­de mo­del­ler fra Sa­va­ge Gear og Da­nish Lu­res. Jeg har 100% til­lid til dis­se agn, og på den må­de spa­rer jeg me­get plads, sto­re grej­bok­se og tid med skift af agn. Så­le­des op­ti­me­rer jeg den ef­fek­ti­ve fi­ske­tid, som jo er ret kort på de mør­ke vin­ter­da­ge. Du kan reg­ne med hug he­le da­gen, men jeg har kun­net re­gi­stre­re, at de fle­ste hug kom­mer om­kring mid­dags­tid.

FIND FI­SKE­NE. Det dre­jer sig først og frem­mest at fin­de ste­der med ak­ti­ve fisk, og her får du stor hjælp af et ekkolod, som kan vi­se dig sti­mer­ne af byt­te­fisk. Når du har fun­det de før­ste små el­ler sto­re sti­mer, skal du mar­ke­re dem på kort­plot­te­ren og så trol­le hen over dem igen.

De sto­re havør­re­der er of­te sil­de­æ­de­re, og har du først fun­det sil­desti­mer­ne, så er havør­re­der­ne helt sik­kert i nær­he­den. Jeg star­ter al­tid min fi­ske­dag med at af­sø­ge det fla­de vand, og skul­le jeg ik­ke ha­ve suc­ces med det, så trol­ler jeg se­ne­re ud over det dy­be. Men som re­gel går der ik­ke lang tid, før at en skri­gen­de sli­re­brem­se mel­der om havørred-hug!

Det er gang på gang im­po­ne­ren­de at mær­ke, hvor stærke dis­se fisk er, og selv i det iskolde vand er hø­je spring ud af van­det in­gen sjæl­den­hed. Til alt held er jeg ik­ke til­hæn­ger af so­lo-tu­re, og der­for har jeg for det me­ste en fi­ske­mak­ker med, som så står pa­rat med fangst­net­tet, hvis en stor havørred skul­le kom­me i nær­he­den af bå­den.

“NÅR FRO­STEN KNA­GER, ER EN GOD GANG HAVØRREDTROLLING DEN SIK­RE­STE GEN­VEJ TIL MONSTERØRREDEN FRA DIN DRØM­ME”.

Du skal væ­re for­be­redt på, at sto­re havør­re­der let kan eks­plo­de­re en sid­ste gang li­ge ved net­nin­gen, hvor de hop­per og sprin­ger vildt – for så der­ef­ter at skrue sig ned i dy­bet. Der­for er det en god idé ik­ke at figh­te fi­sken for hårdt, og at sør­ge for at fi­sken ud­træt­tes or­dent­ligt et par bå­dslæng­der fra bå­den.

Selvom jeg har fan­get man­ge sto­re havør­re­der på op til 8,7 kg, så drøm­mer jeg – præ­cis om, som sand­syn­lig­vis de fle­ste af jer og­så gør, om den sto­re 10+er. For fle­re af mi­ne ven­ner er den­ne drøm ble­vet til vir­ke­lig­hed, så nu har de ik­ke no­get at drøm­me om me­re...

Her er det Svens fi­ske­mak­ker Re­i­ner med en flot trol­lin­gø­r­red

på ni vel­pro­por­tio­ne­re­de ki­lo.

Sven Hil­le er helt vild med mel­lm­sto­re trol­ling­blink i skri­gen­de far­ver til havør­re­der­ne

om vin­te­r­en.

Be­løn­nin­gen for en havør­red­trol­ling­tur i iskoldt vejr: Her er for­fat­te­ren med en 8,4 ki­los vin­te­r­ør­red.

Man­ge fisk hug­ger i over­fla­den

på trods af iskoldt vand. Si­de­pla­ner­ne hol­der ag­nen i den

ret­te af­stand fra bå­den.

En an­den af Svens fi­ske­kam­me­ra­ter – St­ef­fen Dietze, der ar­bej­der som prof­fes­sio­nel fi­ske­gu­i­de.

Når du vil fan­ge sto­re trol­ling­havør­re­der er et ekkolod uund­vær­ligt. Gå ef­ter de sto­re sti­mer af byt­te­fisk – så fin­der du og­så de grove ør­red.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.