Sæ­son­start på havet

Fisk & Fri - - GARMIN CUP - Af Fre­de­rik Han­sen

DEN STO­RE BLAN­KE LAKS er vel i bund og grund den vi trol­ling­fi­ske­re le­der ef­ter. Den før­ste 10 ki­los laks er no­get gan­ske sær­ligt. Men hån­den på hjer­tet, så er vo­res lak­se­fi­ske­ri i Østersøen ble­vet så godt, at det »hel­dig­vis« ik­ke læn­ge­re er no­gen sen­sa­tion at fan­ge en 10 ki­los laks. Ja man hø­rer så­gar nog­le trol­ling­fi­ske­re brok­ke sig over fi­ske­ret, når det »kun« er ble­vet til en 3-4 laks, men ik­ke no­gen over 10 ki­lo. Ud­ta­ler man den slags, er man i mi­ne øjne ble­vet me­get for­vænt, og bør må­ske li­ge prø­ve at hol­de jord­for­bin­del­sen.

Om­vendt må jeg og­så in­drøm­me, at mit trol­ling­fi­ske­ri pri­mært er med må­let om at fan­ge en stor laks. Og hvad er så en stor laks? Jo en 10 ki­los laks er en præg­tig fisk og en 15 ki­los fisk er be­stemt et tro­fæ, men det er først når vi ta­ler 18-19-20 ki­lo, at det for al­vor gip­per i fly­de­d­rag­ten for mig.

Så­dan en stor gris er kun me­get få forundt at fan­ge, og man kan i re­a­li­te­ten snildt tøf­fe rundt i sin trol­ling­båd i man­ge år uden at få nær­kon­takt med en så­dan. Jeg kan jo ta­ge mig selv som ek­sem­pel. Jeg har trol­let i 17 år og har gen­nem­snit­ligt haft fem-seks lak­se­tu­re om året. Det sva­rer rundt reg­net til 94 trol­ling­tu­re, hvoraf de fle­ste lå i pe­ri­o­den 1998-2008. På de tu­re er der kom­met 19 laks over 10 ki­lo i bå­den, hvoraf ot­te ve­je­de over 13 ki­lo og tre styk sneg sig over 15 ki­lo. Bå­dre­kor­den er 15,75 ki­lo, så vi har ik­ke væ­ret op­pe hvor – det i min op­tik – er helt vildt.

VIL MAN FAN­GE DEN HELT STO­RE GRIS, så er Rü­gen i fe­bru­ar et godt ud­gangs­punkt. Man­ge dan­ske­re fi­sker på 40-me­te­ren i fe­bru­ar, men der har vist sig en ty­de­lig og lidt ke­de­lig ten­dens til, at de helt sto­re fisk, dvs. fisk på over 18 ki­lo

I fe­bru­ar er man som småbå­ds­fi­sker me­get af­hæn­gig af vej­ret, der kan væ­re vir­ke­lig usta­digt. Skul­le man væ­re så hel­dig at op­le­ve en pe­ri­o­de med min­dre vind, er det ba­re med at kom­me ud af ga­ra­gen og på van­det. Hvis det he­le går op i blæst og kul­de, kan man væl­ge at la­de sig in­spi­re­re på de for­skel­li­ge bo­ats-shows, der lø­ber af stab­len i fe­bru­ar og marts.

me­get sjæl­dent la­der sig over­li­ste i den dan­ske del af 40-me­te­ren. Det gør de til gen­gæld ved Rü­gen, hvor der hvert år i vin­ter­må­ne­der­ne bli­ver ta­get fle­re fisk på den go­de si­de af 20 ki­lo.

Der er lidt at hol­de styr på med fi­ske/trol­ling-li­cens i tysk far­vand, men når først den er på plads, er der fri ad­gang til lak­se­ne der­ne­de. Li­ge­le­des skal man og­så ti­me det med hen­syn til vej­ret, og det er som be­kendt lidt som at slå plat el­ler kro­ne. Det ta­ger syv til ot­te ti­mer at kom­me til Rü­gen fra Kø­ben­havn, så man bør ta­ge der­ned på en for­læn­get we­e­kend.

Der er som ud­gangs­punkt to hav­ne, der fun­ge­rer på Rü­gen – nem­lig Schapro­de og Glowe. Bru­ger man Schapro­de, kan man fi­ske ged­der, så­fremt det blæ­ser for me­get til at fi­ske på lak­sen. Sej­ler man ud fra Glowe, bør man kon­cen­tre­re sit fi­ske­ri om Ar­ko­na bøj­en, men el­lers er det ba­re at le­de ef­ter fi­ske­ne på mini­mum 35 me­ter vand.

Det er al­tid med sto­re for­vent­nin­ger man stæv­ner ud på trol­ling­tur. Her lig­ger Fre­de­rik Han­sen klar til af­gang en tid­lig

fe­bru­ar mor­gen.

David Thor­mar med en laks fra en af de kyst­næ­re plad­ser ud for Møn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.