Hvor­for er der in­gen bo­at shows i Dan­mark i år?

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

In­spira­tio­nen spi­rer i slut­nin­gen af vin­te­r­en samt det spæ­de for­år, og det er jo og­så her, at de for­skel­li­ge bo­at shows nor­malt lø­ber af stab­len. I Dan­mark er det hur­tigt over­stå­et – der er nem­lig in­tet bo­at show i år…. ær­ger­ligt, men sandt. Om­vendt må man og­så ær­ligt si­ge, at bå­dud­stil­lin­ger­ne år for år er ble­vet rin­ge­re, og ud­val­get af fi­skebå­de på mes­sen ble­vet fær­re og fær­re, hvil­ket har gjort ud­stil­lin­ger­ne til gen­tag­ne skuf­fel­ser. Men hvad skal man så gø­re? Ja der er ik­ke så man­ge an­dre mu­lig­he­der end at se, hvad der rør sig i det nær­me­ste ud­land.

Göte­borg Bo­at Show lø­ber af stab­len fra 6.-14. fe­bru­ar, og er en stor bå­d­mes­se med en mas­se nyhe­der for småbå­ds­fi­ske­ren. Det er ik­ke så svært at kom­me til Göte­borg, men det er nok en for­del, så­fremt man kom­mer fra Midt- og Nord­jyl­land at ta­ge fær­gen fra Fre­de­riks­havn. Fra Kø­ben­havn ta­ger det lidt over tre ti­mer.

Ja­nu­ar er desvær­re over­stå­et, men el­lers har vi her ver­dens stør­ste Bo­at Show i Düs­sel­dorf hvert år i ja­nu­ar. Men el­lers er Fre­de­ri­cia Bo­at Show til­ba­ge igen i marts 2017, som tra­di­tio­nelt hol­des hvert an­det år.

Göte­borg Bo­at Show af­vik­les fra 6.-14. fe­bru­ar. Se me­re på

www.bat­mas­san.se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.