Find det var­me vand

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

I fe­bru­ar er van­det som re­gel ik­ke me­re end 3-5 gra­der, og det er ik­ke li­ge­frem, for­di det er no­get ør­re­der­ne el­sker. Er man en il­ter ør­red, der le­ver for at spi­se og helst ved at bru­ge mindst mu­lig ener­gi, så gør man det så nemt for sig selv som mu­ligt. Hvad gør man så, når ens triv­selstem­pe­ra­tur li­ge­le­des lig­ger på 8-12 gra­der og man fø­ler sig lidt kold om fin­ner­ne? Jo, man fin­der selv­føl­ge­lig no­get var­me­re vand – og det vand kan en­ten kom­me fra vand­løb el­ler ved at so­len – de da­ge den skin­ner – var­mer van­det over mør­ke­re bund op. Der­for kan du med for­del op­søg ør­re­der­ne i fjor­de, hvor van­det er me­re stil­le­stå­en­de, bun­den er lidt mør­ke­re, og hvor der og­så til­fly­der vand­løb, men husk dog fred­nings­bæl­ter­ne, som du kan tjek­ke på net­tet.

Ag­nen kan med for­del væ­re lidt min­dre, og den må og­så ger­ne fi­skes lang­somt. Det er ty­pisk grøn­læn­de­re man fin­der i dis­se om­rå­der, men nog­le gan­ge for­vil­der en lidt stør­re over­sprin­ger sig og­så ind i fjor­de­nes lidt var­me­re vand og blan­der sig i fangster­ne.

Ka­ste­fi­ske­ri­et fra båd kan væ­re enormt ef­fek­tivt i vin­ter­hal­vå­ret. Den vold­somt ud­vi­de­de fi­ske­ra­di­us gør of­te for­skel­len på suc­ces og fi­a­sko. Her ses Fre­de­rik Han­sen med en blank­fisk på om­trent 1,5 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.