Flot­te vin­ter­fang­ster

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

I den­ne må­ned brin­ger vi fle­re flot­te fisk som pry­der Gar­min Cup si­der­ne. Her er tid­li­ge vin­tert­orsk fra Øre­sund, stor havørred fra Køge Bugt og en me­get usæd­van­lig men stor pig­hvar fra Roskil­de Fjord. Vil du og­så se din båd og din fangst på Gar­min Cup si­der­ne, så klik ind på www.fiskog­fri.dk og ind­send en fangstrap­port.

Tid­lig bu­le­torsk

Fi­ske­ri­et på Sun­det ef­ter bu­le­torsk ple­jer som re­gel at kom­me i gang om­kring jul, men i takt med frem­gan­gen for tor­sken i Sun­det, er sæ­so­nen ble­vet for­læn­get, og det har nog­le af lyst­fi­sker­ne på sun­det ta­get til sig.

Ni­ko­laj Bi­e­lecki er en me­get alsi­dig fi­sker. Hvad en­ten det er Put and Ta­ke-fi­ske­ri med sønnen, ekso­tisk fi­ske­ri med fi­ske­ven­ner­ne – el­ler no­get helt tred­je, så er han klar! Den­ne gang var det en form for fi­ske­ri, der står hans hjer­te me­get nær… hvis ik­ke nær­mest, nem­lig tor­ske­fi­ske­ri på sun­det. Mel­din­ger fra tur­bå­den Van­dia om stak­ke af torsk på 8-10 me­ter, var me­re end han kun­ne la­de gå fra sig.

Sam­men med ven­ner­ne i »Team Svi­net« med Jes­per Lyngsie som skip­per, stæv­ne­de de der­for ud fra Rung­sted Havn søn­dag d. 14 de­cem­ber. Der var jævnt med fisk – og og­så en del fi­ne mel­lem­fisk på 5-6 ki­lo, da de lå og fi­ske­de ved Kob­ber­vær­ket, men plud­se­lig var der én med lidt me­re vægt. En god torsk hav­de in­ha­le­ret pir­ken og selvom fi­sken sta­dig var lidt slank, kun­ne den godt pres­se væg­ten ned til 14,2 ki­lo. Den var så­le­des en fin op­start­s­fisk til det tra­di­tions­ri­ge bu­le­fi­ske­ri på sun­det. Mon ik­ke tea­met skal på en del fle­re tu­re i lø­bet af fe­bru­ar?

Ni­ko­laj Bi­e­lecki med en tid­lig vin­ter­må­ler fra Øre­sund. Den­ne 14,2

ki­lo tun­ge bu­le­torsk hug­ge­de i nær­he­den af Kob­ber­vær­ket på den sven­ske si­de af Sun­det. Det skal bli­ve spæn­den­de hvad 2016 sæ­so­nen vil di­ske op med oven på den­ne

fan­tomstart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.