Gar­min plot­ter til årets småbå­ds­fisk

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

En gang om året kå­rer Fisk & Fri’s dom­mer­pa­nel årets småbå­ds­fisk. Den­ne ti­tel ud­lø­ser Gar­min Cup­pens ho­ved­præ­mie – den su­per­fe­de Gar­min 527xs plot­ter/ek­ko­lods en­hed med til­hø­ren­de sø­kort og Ho­me Port.

Sam­let vær­di kr. 10.000,-.

GPSMAP 527xs plot­ter og ek­ko­lod­skom­bi­na­tions­en­hed er ud­sty­ret med ind­byg­get trå­d­løs til­slut­ning, som gi­ver dig mu­lig­hed

for at op­ret­te for­bin­del­se og få ad­gang til sø­fart­s­spe­ci­fik­ke ap­ps via smartp­ho­ne el­ler tab­let.

527xs ind­byg­ge­de ek­ko­lod­s­funk­tio­ner gi­ver dig fri­hed

og flek­si­bi­li­tet til at væl­ge mel­lem fle­re valg­fri trans­du­ce­re, her­un­der 50/200 kHz, 77/200 kHz, DownVü

scan­nings­ek­ko­lod og CHIRP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.