Kæm­pe pig­hvar fra Roskil­de Fjord

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

I de al­ler­kol­de­ste må­ne­der, er det de fær­re­ste, der på­tæn­ker at ta­ge på flad­fi­ske­tur. Når først vi kom­mer hen i de­cem­ber, er det som re­gel mest de min­dre skrub­ber og isin­ger, der går til bid­det.

Skrub­ben er des­u­den fre­det fra 1. fe­bru­ar til 30. april, så det ude­luk­ker en del af fi­ske­ri­et. Ole Vester­gaard fra Roskil­de var lil­leju­le­af­tens­dag, ude at se om han kun­ne lu­re en lil­le nytårs­flad el­ler to, men det var ik­ke den vel­kend­te skrub­be, der tog hans orm på cir­ka fem me­ter vand, men der­i­mod en stor pig­hvar. Der var el­lers en del skrub­ber den dag, og det er me­get sjæl­dent, at pig­hvar ta­ger orm, da de fo­re­træk­ker fisk, men den­ne var må­ske me­re sul­ten end nor­malt. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der fik Ole sig no­get af en over­ra­skel­se, da den smæld­fe­de le­o­pard­plet­te­de fris­bee i form af en pig­hvar på 4,2 ki­lo og blot 55 cen­ti­me­ter kom til over­fla­den.

En ut­ro­lig flot fisk, og godt at se at de man­ge ud­sæt­nin­ger i om­rå­det bæ­rer frugt. Må­ske man selv skul­le la­ve et pig­hvar-sats i om­rå­det?

Ole Vester­gaard fra Roskil­de med sin enormt flot­te og – for års­ti­den – usæd­van­li­ge pig­hvar på he­le

4,2 ki­lo. Det er dej­ligt at se at DTU’s sto­re ud­sæt­nings­ar­bej­de i om­rå­det bæ­rer frugt. Hvem ved, må­ske lig­ger der no­get uop­dyr­ket vin­ter­fi­ske­ri ef­ter lo­kums­bræd­der i

fjor­den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.