Ørredfiskeriet i Køge Bugt og Øre­sund spil­ler

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

Der er ik­ke no­get som at kom­me ud på jom­fru­sejlads i ens nye båd, og man hå­ber jo og­så al­tid at man kan fan­ge en fin fisk til at ind­vie den!

Kim Mo­es­by fra Team Wea­re­he­re har ind­send en fangstrap­port fra jom­f­ru­tu­ren.

– Ef­ter lang tids ven­ten, kun­ne jeg en­de­lig kom­me ud med min nye båd, en Cam­pion 622 WA, som jeg køb­te fe­bru­ar 2014 ef­ter at ha­ve solgt min gam­le Ørn­vik 580 pi­lo­t­hou­se, for­tæl­ler Kim.

Kim valg­te at ta­ge på Køge Bugt, og her hav­de han en fan­ta­stisk dag. Selvom der var lidt høj sø med jævn vind, så lyk­kes det ham al­le­re­de ef­ter 10 mi­nut­ters trol­ling at fan­ge en hav- ør­red på 67 cen­ti­me­ter og 3,3 ki­lo. Men der var ud­for­drin­ger ved at få den ind, for­di Kim var ale­ne i bå­den uden au­to­pi­lot, og det var før­ste gang Kim hav­de en så stor havørred på kro­gen ale­ne. Adre­na­li­nen kun­ne mær­kes, be­ne­ne ryste­de, men Kim hav­de is i ma­ven og til sidst lyk­ke­des det.

– Jeg vil sna­rest mu­ligt rig­ge bå­den til med au­to­pi­lot, for­tæl­ler Kim som ik­ke for­try­der bå­d­skif­tet. – Bå­den sej­ler uden pro­ble­mer igen­nem høj sø i for­hold til min gam­le Ørn­vik. Li­ge­le­des er der bed­re overblik over he­le bå­den, hvil­ket er en stor for­del for­di jeg er døv. – Nu kan jeg hol­de øje med al­le stæn­ger­ne uden nog­le blin­de vink­ler, slut­ter Kim til­freds.

Kim Mo­es­by blev ri­ge­ligt be­løn­net un­der jom­f­ru­tu­ren med hans nye båd. Be­løn­nin­gen kom i form af den­ne fi­ne havørred på 3,3 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.