LEWIS HA­MILT­ON

Formel 1 Magasinet - - Mercedes -

Lewis Ha­milt­on kør­te fan­ta­stisk i 2015 – i de før­ste tre fjer­de­de­le af sæsonen. Fra om­kring Ita­li­ens Grand Prix dyk­ke­de hans form mar­kant, og i de sid­ste tre løb blev han sim­pelt hen sat grun­digt på plads af Mercedes-mak­ker Ni­co Ros­berg.

Hvor­for blev Ha­milt­on plud­se­lig lang­som­me­re end Ros­berg? Tre grun­de: Nye reg­ler om dæk­tryk­ket æn­dre­de Mercedes-ra­ce­rens op­før­sel, og dén var Ros­berg hur­ti­ge­re til at væn­ne sig til. Sam­ti­dig blev Ha­milt­on små­d­oven, da VM-tit­len var sik­ret, og en­de­lig be­slut­te­de Ros­berg sig for ik­ke læn­ge­re at fin­de sig i eng­læn­de­rens bøl­le­me­to­der. Ef­ter at væ­re ble­vet pres­set/på­kørt i før­ste sving i bå­de Ja­pan og USA, æn­dre­de Ros­berg indstil­ling – han fandt sig ik­ke læn­ge­re i at bli­ve in­ti­mi­de­ret af team­kam­me­ra­ten.

Ha­milt­on var ty­de­ligt mær­ket af den nye Ros­bergs kør­sel, og spørgs­må­let op til 2016-sæsonen er, om eng­læn­de­ren kan bry­de til­ba­ge. Der er in­gen tvivl om, at han på rent na­tur­ta­lent er hur­ti­ge­re end Ros­berg – men er han li­ge så stærk rent men­talt?

Hvis Ros­berg kan star­te 2016, som han slut­te­de 2015, kom­mer Ha­milt­on un­der mas­sivt pres. Og det har han det sjæl­dent særligt godt med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.