KI­MI RÄIK­KÖ­NEN

Formel 1 Magasinet - - Ferrari -

I før­ste halv­del af 2015 var der ik­ke me­get, der ty­de­de på, at Ki­mi Räik­kö­nen fik for­ny­et sin Fer­ra­ri-kon­trakt. Fak­tisk hang hans Fer­ra­ri-frem­tid al­le­re­de i en tynd tråd i 2014, hvor han slet ik­ke for­må­e­de at føl­ge med team­kam­me­rat Fer­nan­do Alonso. Da Fer­ra­ri og Alonso så blev eni­ge om at skil­les ef­ter 2014, fik Räik­kö­nen af hen­syn til kon­ti­nu­i­te­ten i tea­met en ny chan­ce, men end­nu en gang skuf­fe­de den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster.

Se­ba­sti­an Vet­tel etab­le­re­de sig om­gå­en­de som den hur­tig­ste Fer­ra­ri-kø­rer, og der­ef­ter så det ud til, at fin­nen måt­te vi­ge sin plads ef­ter 2015-sæsonen. Men plud­se­lig var der ik­ke no­gen re­a­li­sti­ske al­ter­na­ti­ver til Räik­kö­nen : Ju­les Bi­an­chi, som Fer­ra­ri i åre­vis hav­de byg­get op til en stor For­mel 1-frem­tid, var ude af bil­le­det ef­ter sin tragi­ske ulyk­ke. Wil­li­ams-tea­met kræ­ve­de rig­tig man­ge pen­ge for Valt­te­ri Bot­tas, og Ni­co Hül­ken­berg var trods sin Le Mans-sejr ik­ke læn­ge­re helt så hot som for ba­re et par år si­den. Der­for fik Räik­kö­nen for­læn­get sin af­ta­le, men hvis han skal drøm­me om en For­mel 1-kar­ri­e­re ud over 2016, skal han be­gyn­de at vir­ke lidt me­re in­ter­es­se­ret. Og han skal kø­re li­ge op med Vet­tel i hvert fald en gang imel­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.