KE­VIN MAGNUS­SEN

Formel 1 Magasinet - - Renault -

Ke­vin Magnus­sen fortje­ner en ny chan­ce i For­mel 1. De­but­sæ­so­nen hos McLa­ren i 2014 star­te­de med en sen­sa­tio­nel an­den­plads, og re­sten af året var han re­elt hur­ti­ge­re end er­far­ne Jen­son But­ton. At han al­li­ge­vel blev ryk­ket ud på re­ser­ve­bæn­ken skyld­tes mang­len­de ma­na­ge­ment og in­tern uro i be­sty­rel­sen – ik­ke hans ev­ner bag rat­tet.

Da han in­si­ste­re­de på at kø­re løb i 2016, hav­de McLa­ren ik­ke an­dre mu­lig­he­der end at la­de ham gå, og he­le vin­te­r­en hang Magnus­sens For­mel 1-frem­tid i en me­get tynd tråd. Men mirak­ler­nes tid er øjen­syn­ligt ik­ke for­bi: Da Pastor Maldonado blev drop­pet i slut­nin­gen af ja­nu­ar, var dan­ske­ren med sin kom­bi­na­tion af fart, er­fa­ring, tek­nisk ind­sigt og sponsor­o­p­bak­ning den op­lag­te af­lø­ser.

Ke­vin Magnus­sen skal i 2016 etab­le­re sig som en cen­tral spil­ler på Re­nault-hol­det. Han skal på­ta­ge sig en le­der­rol­le i den sto­re genop­byg­nings­ar­bej­de, der for­står – og han skal kø­re fra Joy­lon Pal­mer i næ­sten al­le kva­li­fi­ka­tio­ner/løb. Kun på den må­de kan han sik­re sig en frem­tid i tea­met, der vil ha­ve man­ge bej­le­re op til 2017. Som et af kun tre fa­briks-teams i For­mel 1 vil Re­nault-sæ­der­ne væ­re ef­ter­trag­te­de i den sto­re kø­rer-ro­ka­de, der ven­tes in­den 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.