”AN­DRE TEAMCHEFER ANBEFALEDE KE­VIN”

Gu­ent­her Ste­i­ner ser frem til sa­m­ar­bej­det med Magnus­sen.

Formel 1 Magasinet - - KEVIN MAGNUSSEN -

For Haas´ team­chef Gu­ent­her Ste­i­ner var Ke­vin Magnus­sen det op­lag­te valg, da man led­te ef­ter en ny kø­rer til Formel 1-sæ­so­nen 2017.

”Han er højt vur­de­ret blandt en mas­se men­ne­sker i Formel 1 – an­dre kø­re­re og an­dre teamchefer an­ty­de­de, at vi skul­le kik­ke på ham,” for­tæl­ler den er­far­ne ita­li­e­ner.

”Og så kom han jo ind i Formel 1 med en an­den­plads i sit al­ler­før­ste grand­prix. Det skal man ikke un­der­vur­de­re: Når man slut­ter sit de­but­løb på po­di­et, hand­ler der ikke om held - så er man god”.

Ke­vin Magnus­sen var al­le­re­de in­de i bil­le­det hos Haas op til 2016-sæ­so­nen, men da Ro­main Grosje­an kom på mar­ke­det, valg­te man den er­far­ne fransk­mand.

”Da vi be­gynd­te at kig­ge på kø­re­re til 2017, kom Ke­vins navn op igen. Jeg vid­ste ikke, hvad der ske­te hos Re­nault, men vi be­gynd­te at snak­ke sam­men. Vi hav­de et mø­de un­der USA´s Grand Prix i Austin, men på det tids­punkt var han sta­dig bun­det til Re­nault. Da op­tio­nen med Re­nault ud­løb, be­gynd­te vi at ta­le me­re kon­kret, og så gik det hur­tigt,” for­tæl­ler Ste­i­ner.

I sam­men­lig­ning med stor­hol­de­ne McLa­ren og Re­nault er Haas et re­la­tivt lil­le team. Det ser Ste­i­ner kun som en for­del.

”Jeg tror Haas er et team, der pas­ser godt til Ke­vin. Vi er et lil­le team med en sim­pel or­ga­ni­sa­tion – og vi kø­rer ra­ce, for­di vi el­sker det. Or­ga­ni­sa­tio­nen er til at over­skue: Ge­ne Haas ejer tea­met og jeg sty­rer det. Vi er for små, til at no­gen kan gem­me sig – træf­fer man en be­slut­ning, er man an­svar­lig for den.”

Sam­ti­dig hå­ber Ste­i­ner, at Magnus­sens kend­skab til de to sto­re teams bli­ver en for­del for Haas. ”Ke­vin har er­fa­ring fra to go­de teams, og det hå­ber vi kan hjælpe os.” Mens Re­nault til­bød Ke­vin Magnus­sen en etårig kon­trakt for 2017, var Haas klar med en fler­årig af­ta­le.

”Det var vig­tigt for Ke­vin, og det kan jeg godt for­stå – det er ikke sjovt at skul­le kæm­pe for sin plads hver ene­ste sæ­son,” si­ger Ste­i­ner.

”Men det er jo en for­del for beg­ge par­ter. Hvis et sam­ar­bej­de er nemt at kom­me ud af, be­gyn­der man hur­tigt at kik­ke på al­ter­na­ti­ver. Nu er det klart, at vi skal ar­bej­de sam­men i læn­ge­re tid, og så vil beg­ge par­ter sør­ge for at få det til at fun­ge­re.”

Hos Haas får Ke­vin Magnus­sen Ro­main Grosje­an som team­kam­me­rat. Dan­ske­ren glæ­der sig til at bli­ve må­lt op mod den er­far­ne fransk­mand (se næ­ste si­de), og Ste­i­ner ser og­så frem til de dansk-fran­ske sam­ar­bej­de.

”Selv­føl­ge­lig skal Ke­vin og Ro­main kon­kur­re­re. Hvis de ikke pres­ser hin­an­den, bli­ver de beg­ge lang­som­me­re. Men de skal og­så ar­bej­de sam­men, og i fæl­les­skab brin­ge tea­met fremad. Ro­main er ble­vet me­re mo­den, og jeg tror han har ind­set, at han skal hjælpe en ung team­kam­me­rat – for det vil kun skub­be ham selv i den rig­ti­ge ret­ning.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.