In­ter­view: Magnus­sens 2017

Ke­vin Magnus­sen om Haas, håb og sva­ge punk­ter.

Formel 1 Magasinet - - FOR­MEL 1 -

Ke­vin Magnus­sen er i top­form, da han stil­ler op til in­ter­view i for­bin­del­se med 2017-sæ­so­nens før­ste vin­ter­test på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden­for Bar­ce­lo­na. Han sæt­ter sig ned ved bor­det i Haas' mo­tor­ho­me, hvor han ef­ter ba­re to test­da­ge al­le­re­de fø­ler sig hjem­me.

”Haas-tea­met re­præ­sen­te­rer på man­ge må­der en ny begyndelse for mig, for­di det er et nyt team og der er nye men­ne­sker, jeg skal ar­bej­de sam­men med,” si­ger han.

”Men Haas er og­så en fort­sæt­tel­se af min ud­vik­ling som Formel 1-kø­rer. Jeg får he­le ti­den me­re er­fa­ring og bli­ver bed­re og bed­re på en mas­se om­rå­der. Så på den må­de fort­sæt­ter jeg ba­re, hvor jeg slap sid­ste år.”

Ef­ter at ha­ve kørt for de tid­li­ge­re VM-vin­de­re McLa­ren og Re­nault, der beg­ge har over 1000 an­sat­te i de­res Formel 1-af­de­lin­ger, er Haas F1-fel­tets mind­ste team med ba­re cir­ka 200 me­d­ar­bej­de­re. Det gi­ver nog­le åben­ly­se ulem­per, men der er og­så for­de­le. Blandt an­det slip­per Ke­vin Magnus­sen nu for de magt­kam­pe, der præ­ge­de le­del­sen i beg­ge hans tid­li­ge­re teams.

”Haas er et godt team” slår han fast med et smil. ”Og husk på, at Haas får mo­tor/gear­kas­se fra Fer­ra­ri og bi­len kom­mer fra Dal­la­ra. Så det hand­ler ikke kun om, at Haas-tea­met er min­dre og der er fær­re an­sat­te – det hand­ler li­ge så me­get om, at det er klart for al­le, hvem der er an­svar­lig. Det er me­get nem­me­re at fin­de rundt hos Haas end hos de an­dre Formel 1-teams, jeg har ar­bej­det med. Det er en or­ga­ni­sa­tion, der er nem at over­skue - når vi hol­der mø­der, er der ikke 1000 for­skel­li­ge men­ne­sker, der skal hø­res. Det pas­ser mig godt.”

Den over­sku­e­li­ge or­ga­ni­sa­tion be­ty­der og­så, at Magnus­sen lyn­hur­tigt blev in­te­gre­ret i Haas-tea­met.

”Ja jeg fø­ler mig al­le­re­de hjem­me. Det er vig­tigt for mig, at det er sjovt at væ­re i tea­met – at jeg fø­ler mig vel­kom­men. Og det gik hur­tigt med at læ­re al­le at ken­de, for­di tea­met ikke er så stort,” si­ger han.

Al­li­ge­vel lig­ner det Davids kamp mod Go­li­at, når Haas skal i clinch med hi­sto­ri­ske stor­hold

og tid­li­ge­re VM-vin­de­re som Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Red Bull.

”Det er klart, at der ikke kun er for­de­le ved at væ­re et lil­le team. Hos Haas er der om­trent li­ge så man­ge op­ga­ver som i de sto­re teams, men der fær­re folk til at lø­se dem – det sæt­ter fol­ke­ne un­der stør­re pres. Men de kla­re­de det flot i 2016, og det un­der­stre­ger, hvor pas­sio­ne­re­de al­le i tea­met er.”

Det er en gam­mel Formel 1-sand­hed, at Sæ­son 2 al­tid er den svæ­re­ste for et nyt team. Som de­butant har man mas­ser af tid til at for­be­re­de sig til Sæ­son 1, men bi­len til Sæ­son 2 skal de­sig­nes, mens man af­vik­ler Sæ­son 1. Det be­la­ster en ny, uer­fa­ren or­ga­ni­sa­tion vold­somt, og far Jan kan for­tæl­le Ke­vin Magnus­sen om det ved mid­dags­bor­det hjem­me i Roskil­de: Da han i 1997 kør­te for det nye Stewart-Ford team, var man gan­ske kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge – men i 1998 faldt man til­ba­ge på re­sul­tat­lis­ter­ne.

”Jeg har hørt te­o­ri­en,” si­ger Magnus­sen med et smil. ”Men for­di Haas er or­ga­ni­se­ret på en an­den må­de end al­le an­dre Formel 1-teams, tror jeg, at vi kan byg­ge vi­de­re på den go­de sæ­son, tea­met hav­de i 2016. I den for­bin­del­se vil det tæt­te sam­ar­bej­de med Fer­ra­ri og­så væ­re en for­del.”

Det nye og mar­kant an­der­le­des 2017-reg­le­ment be­ty­der, at der bli­ver stor fo­kus på at ud­vik­le bi­ler­ne i lø­bet af sæ­so­nen. Her kan Haas på grund af tea­mets stør­rel­se få pro­ble­mer, for man har ikke sam­me re­sur­ser som kon­kur­ren­ter­ne. Al­le­re­de sid­ste år vir­ke­de det som om, Haas blev over­ha­let i ud­vik­lings-ra­cet, for 28 af tea­mets 29 VM-po­int blev sco­ret i før­ste halv­del af sæ­so­nen. En an­tyd­ning af, at de øv­ri­ge teams for­bed­re­de sig me­re end Haas hen over året?

”Må­ske. Men man skal ikke un­der­vur­de­re Haas. Hvis man tæl­ler al­le med – og­så de folk, der ar­bej­der hos Dal­la­ra og Fer­ra­ri – har vi gan­ske go­de re­sur­ser. Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt at kom­me godt fra start, men jeg tror ikke nød­ven­dig­vis, at mi­ne stør­ste chan­cer for at sco­re go­de re­sul­ta­ter kom­mer i sæ­so­nens før­ste løb.”

I og om­kring Formel 1 har Ke­vin Magnus­sens frem­tid i fel­tet væ­ret til de­bat. Er Haas sid­ste chan­ce, ef­ter dan­ske­ren kun fik én sæ­son hos de tra­di­tions­ri­ge teams McLa­ren og Re­nault?

Ke­vin Magnus­sen me­ner selv, han har vist nok til en lang kar­ri­e­re i sporten.

”Jeg sy­nes, at jeg har vist, at jeg fortje­ner at væ­re med i Formel 1,” si­ger han be­stemt.

Det er og­så en kends­ger­ning, at han kun­ne væ­re fort­sat hos Re­nault – hvis han hav­de ac­cep­te­ret en etårig kon­trakt. Nu valg­te han i ste­det en to­årig af­ta­le med Haas. Men selv­om Ke­vin Magnus­sens Formel 1-frem­tid med Haas-af­ta­len på man­ge må­der vir­ker me­re lang­tids­hold­bar end hos hans tid­li­ge­re teams, er der al­li­ge­vel om­rå­der, hvor han skal for­bed­re sig.

”Hvis jeg hav­de et svagt punkt i 2016 – bort­set fra cho­ko­la­de, lakrids og vingummi - var det min sta­bi­li­tet. Der var nog­le ud­s­ving, som ikke var til­freds­stil­len­de. Men jeg hav­de ikke he­le an­sva­ret for, at det gik så me­get op og ned. Og jeg tror, ud­s­vin­ge­ne al­ler­mest skyld­tes, at jeg mi­ste­de ryt­men i for­hold til bi­lens ud­vik­ling. Jeg vid­ste al­drig, hvad jeg kun­ne for­ven­te af bi­len, og det ko­ste­de nok no­get selv­til­lid. Så dét ar­bej­der jeg på – at få en me­re sta­bil sæ­son. I den for­bin­del­se er det og­så vig­tigt, at jeg nu for før­ste gang går ind i min an­den Formel 1-sæ­son i træk. Selv­om der er ta­le om to for­skel­li­ge teams, gi­ver det al­li­ge­vel en vis kon­ti­nu­i­tet. Og så tror jeg og­så, at det be­ty­der no­get, at jeg skrev kon­trakt med Haas på et tid­ligt tids­punkt. Min 2016-af­ta­le med Re­nault kom i stand me­get sent, og jeg kom ind i et team, hvor jeg hver­ken kend­te bi­len og dens ud­vik­lings­hi­sto­rie.”

”HVIS JEG HAV­DE ET SVAGT PUNKT I 2016 –BORT­SET FRA CHO­KO­LA­DE, LAKRIDS OG VINGUMMI - VAR DET MIN STA­BI­LI­TET"

Hos Haas får Ke­vin Magnus­sen for før­ste gang en no­gen­lun­de li­ge­stil­let team­kam­me­rat. Hos McLa­ren var han ty­de­lig­vis lær­ling i for­hold til den uhy­re er­far­ne Jen­son But­ton, og hos Re­nault blev dan­ske­ren trods kun én sæ­sons er­fa­ring første­kø­rer i for­hold til rook­i­en Jo­ly­on Pal­mer. Hos Haas li­ner Ke­vin Magnus­sen op ved si­den af Ro­main Grosje­an, der skal i gang med sin sjet­te ful­de F1-sæ­son.

”Jeg har kørt mod ham i to sæ­so­ner i Formel 1 – og vi haft nog­le go­de kam­pe. Han er en rig­tig, rig­tig hur­tig kø­rer, men jeg er ikke be­kym­ret for, hvor­dan jeg kla­rer mig i for­hold til ham. Jeg ved, at vi bli­ver helt li­ge­stil­le­de, og hvis ba­re jeg fin­der den for­nød­ne sta­bi­li­tet, skal det nok gå,” si­ger Magnus­sen.

”Og selv­føl­ge­lig er det vig­tigt at slå ham – som det er at slå al­le team­kam­me­ra­ter. Så­dan er det i Formel 1: Du bli­ver må­lt op af din team­kam­me­rat, og min må­le­stok i 2017 hed­der Ro­main Grosje­an.”

Så rej­ser han sig og smut­ter ud i pit­ga­ra­gen. Ro­main Grosje­an er på ba­nen i Haas-ra­ce­ren, og om­gang­sti­der­ne skal li­ge tjek­kes.

2017-sæ­so­nen er i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.