NYE MU­LIG­HE­DER MED DANSK METAL

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

LØNTJEK

Vi tjek­ker, at du får det rig­ti­ge i løn og pen­sion.

KONTRAKTTJEK

Vi tjek­ker dit an­sæt­tel­ses­be­vis i lø­bet af 24 ti­mer – og­så in­den du skri­ver un­der.

JOBSERVICE

Vi har kon­tak­ter­ne og hjæl­per dig med at fin­de et nyt job.

KARRIEREPLAN

Vi fin­der de kur­ser, der kan brin­ge dig tæt­te­re på fx et bed­re job el­ler me­re i løn.

AR­BEJDS­MIL­JØ

Vi gi­ver dig svar på dine spørgs­mål om sik­ker­hed og ar­bejds­mil­jø på job­bet.

DINE RET­TIG­HE­DER

Vi er der for dig, hvis din ar­bejds­gi­ver ikke over­hol­der dine ret­tig­he­der.

OVERENSKOMSTER

Vi for­hand­ler overenskomster, der bl.a. sik­rer ret til pen­sion, løn un­der bar­sel og ek­stra fri­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.