SER­GIO PÉREZ

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Ser­gio Pérez har haft en un­der­lig F1-kar­ri­e­re. Han de­bu­te­re­de i 2011 for Sau­ber-tea­met, hvor han al­le­re­de året ef­ter etab­le­re­de sig som rig­tig god kø­rer, der al­tid fik det op­ti­ma­le ud af de chan­cer, der by­der sig – to an­den­plad­ser og en tred­je­plads var be­mær­kel­ses­vær­di­ge re­sul­ta­ter for en Sau­ber-kø­rer i 2012. Da han sam­ti­dig hav­de so­lid sponsor­o­p­bak­ning fra Me­xi­co, fik McLa­ren-le­del­sen hur­tigt øje på ham, og de hy­re­de ham som af­lø­ser for Lewis Ha­milt­on i 2013.

Men her skuf­fe­de Pérez. Man­ge hos McLa­ren op­le­ve­de me­xi­ca­ne­ren som ar­ro­gant, og da han sam­ti­dig blev sat i skyg­gen af team­kam­me­rat Jen­son But­ton, tø­ve­de man ikke med at drop­pe ham, da Ke­vin Magnus­sen var Formel 1-klar til 2014. Det var ikke før­ste – el­ler sid­ste – gang McLa­ren ikke for­må­e­de at få det op­ti­ma­le ud af en ung kø­rer, og med fy­rin­gen fra det en­gel­ske team så Pérez' Formel 1-kar­ri­e­re ud til at væ­re slut.

Men det lyk­ke­des hans loy­a­le sponso­rer at kø­be ham ind i For­ce In­dia-tea­met, hvor han blom­stre­de op. En me­re mo­den, og min­dre ar­ro­gant, Ser­gio Pérez er trå­dt i ka­rak­ter i de se­ne­ste år, og han er sta­dig emi­nent til at ud­nyt­te de chan­cer, en­hver F1-kø­rer med jæv­ne mel­lem­rum får spil­let i hæn­der­ne. Det vid­ner hans to tred­je­plad­ser i 2016 om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.