LAN­CE STROLL

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Hvor god er Lan­ce Stroll? Spørgs­må­let pres­ser sig på, for un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der vil­le Wil­li­ams ikke gi­ve en 18-årig de­butant chan­cen. Med Fat­ter Strolls mil­li­o­ner kan red­de tea­mets øko­no­mi, og så hav­de Wil­li­ams-le­del­sen ikke råd til at væ­re kræ­sen.

Den un­ge ca­na­di­er vandt over­le­gent Formel 3-EM 2016. Det ske­te i se­ri­ens bed­ste team, men hans do­mi­nans af mester­ska­bet, der in­den for de se­ne­ste år har skabt Formel 1-kø­re­re som Max Ver­stap­pen og Este­ban Ocon, an­ty­der, at der og­så er ta­lent bag de man­ge pen­ge.

Det mas­si­ve, pri­va­te test­pro­gram, Wil­li­ams har gen­nem­ført for Stroll med en 2014-mo­del, gør ham til en af de al­ler­bedst for­be­red­te F1-de­butan­ter i mo­der­ne tid. Og for­di hans far er an­svar­lig for en be­ty­de­lig del af tea­mets bud­get, er un­ge Stroll og­så sik­ret mak­si­mal sup­port in­ter­nt i tea­met. Med Felipe Mas­sa har Stroll og­så en uhy­re er­fa­ren team­kam­me­rat at læ­ne sig op ad, men om det alt sam­men er nok til at gø­re ham til en se­ri­øs Formel 1-kø­rer, er et af 2017-sæ­so­nens mest in­ter­es­san­te spørgs­mål.

Ver­stap­pen og Ocon kla­re­de sprin­get fra Formel 3 flot – men de nye 2017-bi­ler er en langt stør­re mund­fuld end Formel 1-bi­ler­ne an­no 2015-16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.