EN NY BEGYNDELSE

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

McLa­rens frie fald ned gen­nem re­sul­tat­lis­ter­ne blev stop­pet i 2016. De ot­te-dob­bel­te VM-vin­de­re er sta­dig langt fra for­dums styr­ke, men sjet­te­plad­sen i kon­struk­tør-VM var trods alt en frem­gang på tre pla­ce­rin­ger i for­hold til den pin­li­ge ni­en­de­plads i 2015. Og så al­li­ge­vel: McLa­rens se­ne­ste grand­prix-sejr lig­ger nu næ­sten fem år til­ba­ge i ti­den. Og tea­mets bed­ste re­sul­tat si­den 2012 er sta­dig den an­den­plads, en de­butant ved navn Magnus­sen kør­te hjem i Au­stra­li­ens Grand Prix 2014.

De dår­li­ge re­sul­ta­ter si­den 2012 skyl­des i høj grad den uro, der har præ­get tea­met. Der har væ­ret om­trent åben krig i be­sty­rel­sen, men den ser nu ud til at væ­re over­stå­et. Ron Den­nis, der har stå­et i spid­sen for McLa­ren si­den 1981, blev i slut­nin­gen af sid­ste sæ­son bedt om at for­la­de tea­met. Det var en bit­ter skæb­ne for man­den, der har gjort McLa­ren til en kæm­pe-kon­cern og stå­et bag syv af de ot­te VM-tit­ler for kon­struk­tø­rer.

Men det var nok og­så et nød­ven­digt skridt, for McLa­ren har alt for læn­ge væ­ret præ­get af in­ter­ne magt­kam­pe, der blandt an­dre og­så gik ud over Ke­vin Magnus­sen i 2014-15. Den tid­li­ge­re sponsor-jæ­ger Zak Brown skal som Den­nis' af­lø­ser få McLa­ren til­ba­ge på ret kurs. Brown, der i sit tid­li­ge­re job sør­ge­de for at skaf­fe McLa­ren sponso­rer som Jo­hn­nie Wal­ker, Hilt­on, Leno­vo og Chan­don, er helt uprø­vet som team­chef, men en respek­te­ret mand i pad­do­ck­en – og han er et åben­lyst ak­tiv i McLa­rens kamp for at fin­de den ti­tel-sponsor, man har mang­let si­den 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.