FER­NAN­DO ALONSO

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Der er man­ge, der an­ser Fer­nan­do Alonso for at væ­re den bed­ste kø­rer i fel­tet. Han har de to sid­ste sæ­so­ner le­ve­ret re­sul­ta­ter, den sva­ge McLa­ren-Hon­da på in­gen må­de be­ret­ti­ge­de til, og han har væ­ret uhy­re loy­al over­for tea­met. Hvor Alonso tid­li­ge­re kun­ne vir­ke bå­de fru­stre­ret og hyste­risk, har han hos McLa­ren ud­vik­let sig til en ar­bejds­he­st, hvor tem­pe­ra­men­tet kun luf­tes spora­disk over pit-ra­dio­en.

Må­ske kan Alonsos nye McLa­ren-mak­ker Stof­fel Van­do­or­ne få spa­ni­e­rens tem­pe­ra­ment i kog. Hvis Alonso har en svag­hed, er det for­hol­det til team­kam­me­ra­ten: Hvis han er hur­tig­ste mand i tea­met, er spa­nie- ren en hyg­ge­lig fæt­ter. Men hvis han sæt­tes un­der in­ter­nt pres – som Lewis Ha­milt­on gjor­de det hos McLa­ren i 2007 - er han ikke sjov at ha­ve med at gø­re.

Den 35-åri­ge spa­ni­er ved, at han kø­rer mod sid­ste salgs­da­to for F1-kø­re­re, og hvis drøm­men om yder­li­ge­re VM-tit­ler skal gå i op­fyl­del­se, er det ved at væ­re sid­ste ud­kald.

Hans tre­åri­ge af­ta­le med McLa­ren ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son. Hvis han op­da­ger, at det vil ta­ge end­nu en år­ræk­ke, før McLa­ren igen kan kæm­pe med om VM, vil et far­vel til Formel 1 væ­re fri­sten­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.