BAG­MÆN­DE­NE I F1

Det er et man­ge­si­det job at væ­re F1-ma­na­ger.

Formel 1 Magasinet - - BAGMÆNDENE -

Ke­vin Magnus­sen er på man­ge må­der en aty­pisk Formel 1-kø­rer. For det før­ste er han dansk – kun tre an­dre dan­ske­re har del­ta­get i et grand­prix. For det an­det er han ta­to­ve­ret i en grad, så kun Lewis Ha­milt­on og Ki­mi Räik­kö­nen har til­sva­ren­de tus­ser. Og for det tred­je har han in­gen ma­na­ger.

I de før­ste man­ge år af hans kar­ri­e­re var Dor­te Ri­is ma­na­ger for Ke­vin Magnus­sen. Hun før­te ham dyg­tigt frem til Formel 1, men her var hun ty­de­lig­vis på ude­ba­ne, og sa­m­ar­bej­det stop­pe­de re­elt i 2015. Si­den har Magnus­sen – med hjælp fra for­skel­li­ge rå­d­gi­ve­re – selv stå­et for si­ne kon­trakt­for­hand­lin­ger med bå­de Re­nault og Haas.

”Jeg har væ­ret så læn­ge i F1-pad­do­ck­en, og ken­der så man­ge men­ne­sker, at jeg selv kan kla­re det det,” si­ger han.

Næ­sten al­le an­dre Formel 1-kø­re­re har en personlig ma­na­ger, der står for hans kon­trak­ter og øko­no­mi. Og li­ge­som Ke­vin Magnus­sen, der blot var 13 år, da han fik Dor­te Ri­is som ma­na­ger, ind­går am­bi­tiø­se un­ge kø­re­re de­res før­ste ma­na­ge­ment-af­ta­ler, mens de sta­dig kø­rer go­kart.

På det tids­punkt er fa­ren of­te den op­lag­te ma­na­ger. De to kø­re­re, der kæm­pe­de om Formel 1-VM 2016, hav­de beg­ge far­mand som ma­na­ger i de­res un­ge år. Ni­co Ros­berg, der ef­ter at ha­ve truk­ket sig til­ba­ge nu selv over­ve­jer at gå ind i ma­na­ge­ment-bran­chen, hav­de i si­ne un­ge år sin far, 1982-ver­dens­meste­ren Ke­ke, som rå­d­gi­ver og ma­na­ger. Ke­ke Ros­berg indså dog hur­tigt, at der var man­ge kon­flik­ter ind­byg­get i dob­bel­trol­len som far og ma­na­ger. Han star­te­de et de­ci­de­ret ma­na­ge­ment­fir­ma, og an­sat­te folk til den dag­li­ge drift. Ved si­den af søn­nen Ni­co, der sta­dig kør­te go­kart, stod Ke­ke Ros­berg Ma­na­ge­ment bag de fin­ske Formel 1-kø­re­re Mi­ka Häk­ki­nen og J.J. Leh­to.

Lewis Ha­milt­ons far Ant­ho­ny var og­så ma­na­ger for sin søn i man­ge år. Han holdt Lewis i kort snor, og det lig­ne­de et for­sin­ket te­e­na­ge­op­rør, da søn­nen fy­re­de sin far som ma­na­ger 2010.

Dob­bel­trol­len som far og ma­na­ger var ty­de­lig­vis for kom­pli­ce­ret for beg­ge par­ter, og Lewis Ha­milt­on har se­ne­re sagt, at der ”op­stod en kløft mel­lem os på stør­rel­se med Grand Ca­ny­on.” I dag er fa­mi­lie­for­hol­det mel­lem far og søn ge­ne­tab­le­ret, men ju­ni­or har an­dre til at sty­re sin kar­ri­e­re. Se­ni­or har til gen­gæld for­søgt sig som ma­na­ger for en af Lewis Ha­milt­ons kon­kur­ren­ter, Paul di Res­ta. Skot­ten kør­te Formel fra 2011-13, men sa­m­ar­bej­det med Ant­ho­ny Ha­milt­on slut­te­de i en kon­tro­ver­si­el rets­sag.

Teamchefer i ju­ni­or-klas­ser­ne dri­ver of­te en lu­kra­tiv ne­ben­ge­s­chæft som ma­na­ger. Ire­ren Ed­die Jor­dan ha­ve i 1980´er­ne et af de bed­ste teams i klas­ser­ne li­ge un­der Formel 1, og for man­ge un­ge kø­re­re gik en plads i en af Jor­dans bi­ler hånd i hånd med en ma­na­ge­ment-kon­trakt. Den bandt dem øko­no­misk til Ed­die Jor­dan i en år­ræk­ke – den ir­ske ra­cer-køb­mand le­ve­re­de rå­d­giv­ning, ma­na­ge­ment og ra­cer­bil til ju­ni­o­r­klas­ser­ne mod en be­ty­de­lig pro­cent­del af den un­ge kø­rers frem­ti­di­ge ind­tæg­ter.

Je­an Alesi var en af de kø­re­re, der ind­gik en af­ta­le med Jor­dan. I 1990 sen­sa­tions-de­bu­te­re­de fransk­man­den i Formel 1, og Fer­ra­ri til­bød ham en stor kon­trakt for 1991. Sam­me år var Jor­dan klar med sit eget Formel 1-hold, og da han blev spurgt, hvem der var Jor­dan-tea­mets stør­ste sponsor, sva­re­de han promp­te: ”Fer­ra­ri!”

For­kla­ring: Jor­dans an­del af Ale­sis Fer­ra­ri-kon­trakt var med til at fi­nan­si­e­re det nye Formel 1-team.

Ty­ske­ren Wil­ly We­ber hav­de i 1980´er­ne skabt sig en for­mue med værts­hu­se og nat­klub­ber i Stutt­g­arts 'red­light'-di­strikt. Den tid­li­ge­re hob­by-ra­cer­kø­rer brug­te nog­le af pen­ge­ne på et Formel 3-team, hvor han i 1989 fik en ung lands­mand ved navn Mi­cha­el Schu­ma­cher som kø­rer. Af­ta­len mel­lem We­ber og Schu­ma­cher in­de­holdt og­så en lang­sig­tet ma­na­ge­ment- kon­trakt, og al­le­re­de året ef­ter var un­ge Schu­mi klar til Formel 1.

Hi­sto­ri­en om Mi­cha­el Schu­ma­chers grand­prix-de­but il­lu­stre­rer gan­ske godt, hvor kre­a­tiv en Formel 1-ma­na­ger skal væ­re.

Ed­die Jor­dans nye team mang­le­de plud­se­lig en kø­rer Bel­gi­ens Grand Prix 1991, og de to hig­hspe­ed-krej­le­re Web­ber og Jor­dan be­gynd­te at for­hand­le. Jor­dan var uro­lig for Schu­ma­chers mang­len­de er­fa­ring, og spurg­te, om han over­ho­ve­det kend­te Spa-Fran­cor­champs ba­nen. Dét be­kræf­te­de Web­ber omgående – ”Mi­cha­el har væ­ret der mas­ser af gan­ge.”

Det var på sin vis og­så rig­tigt. Men Schu­ma­cher kend­te kun Spa-Fran­cor­champs fra til­sku­er­plad­ser­ne – hans før­ste op­træ­den på de 7,004km as­falt, der ud­gør den svæ­re­ste ba­ne i Formel 1-ka­len­de­ren, kom, da han kør­te Jor­dan-ra­ce­ren ud til den før­ste træ­ning.

Sa­m­ar­bej­det mel­lem Schu­ma­cher og We­ber fort­sat­te, og ma­na­ge­ren fik kæ­le­nav­net Mr. 20 Per­cent. Schu­ma­cher tjen­te mil­li­ar­der i sin Formel 1-kar­ri­e­re, og Wil­ly We­ber score­de med sit cut fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner.

Flavio Bri­a­to­re, der i man­ge år stod i spid­sen for Formel 1-hol­de­ne fra Be­net­ton og Re­nault, tjen­te og­så en for­mue som kø­rer-ma­na­ger. Bri­a­to­re ind­led­te i 2000 et sam­ar­bej­de med en ung Fer­nan­do Alonso, og han fi­nan­si­e­re­de spa­ni­e­rens før­ste Formel 1-sæ­son hos det lil­le Mi­nar­di-team i 2001. Så hen­te­de han ham til Re­nault-tea­met, hvor Bri­a­to­re sad i en kom­forta­bel si­tu­a­tion: Han skul­le be­stem­me, hvor me­get spa­ni­e­ren skul­le ha­ve i løn – sam­ti­dig med at han via sin ma­na­ment-kon­trakt selv vil­le sco­re en be­ty­de­lig bid af ka­gen.

Den nu­væ­ren­de chef for Mer­ce­des-tea­met, østri­ge­ren To­to Wol­ff, stod og­så i un­der­lig si­tu­a­tion op til den­ne sæ­son. Ni­co Ros­berg hav­de over­ra­sken­de truk­ket sig til­ba­ge, og Mer­ce­des mang­le­de plud­se­lig en team­kam­me­rat til Lewis Ha­milt­on. Det blev hur­tigt klart, at Wil­li­am­s­kø­re­ren Valt­te­ri Bot­tas rent sport­s­ligt var det op­lag­te valg. Og for Wol­f­fs ved­kom­men­de må­ske og­så øko­no­misk: Østri­ge­ren var tid­li­ge­re me­de­jer af Wil­li­ams-tea­met, hvor han hav­de be­nyt­tet lej­lig­he­den til at ind­gå en ma­na­ge­ment-kon­trakt med Bot­tas.

Dor­te Ri­is og Ke­vin Magnus­sen

Ant­ho­ny og Lewis Ha­milt­on

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.