DE HUR­TIG­STE FORMEL 1-BI­LER NO­GEN­SIN­DE

Nye reg­ler og nye dæk vil få om­gang­sti­der­ne til at styrt­dyk­ke.

Formel 1 Magasinet - - BAGMÆNDENE -

Ke­vin Magnus­sen er be­gej­stret for det nye Formel 1-reg­le­ment. Nye reg­ler for dæk, bi­ler og ben­z­in­for­brug vil re­du­ce­re om­gang­sti­der­ne med op til fem se­kun­der, og Magnus­sen si­ger:

”Det bli­ver fedt at kø­re de hur­tig­ste bi­ler i Formel 1-hi­sto­ri­en.”

Man­ge ba­ne­re­kor­der i Formel 1 stam­mer helt til­ba­ge fra 2004. Si­den da er Formel 1-bi­ler­ne på grund af øge­de krav til sik­ker­he­den re­elt ble­vet lang­som­me­re, men nu vil det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund FIA ven­de ud­vik­lin­gen. Det nye reg­le­ment mar­ke­rer den stør­ste æn­dring for bi­ler­nes ud­form­ning, og der­med yde­ev­ne, i me­re end 20 år.

”Det er en rig­tig be­slut­ning, for bi­ler­ne og ba­ner­ne er nu så sik­re, at om­gang­sti­der­ne igen kan bli­ve for­bed­ret,” si­ger Magnus­sen.

Men FIA og de lo­ka­le grand­prix-ar­ran­gø­rer har al­li­ge­vel iværk­sat om­byg­ning af man­ge ba­ner, for de nye bi­ler vil væ­re mar­kant hur­ti­ge­re i svin­ge­ne end 2016-mo­del­ler­ne. Er­far­ne F1-in­ge­ni­ø­rer reg­ner med, at sving, der sid­ste år blev ta­get med 200 km/t, i år vil kun­ne run­des med 230 km/t.

De mar­kant hur­ti­ge­re sving-ha­stig­he­der til­ve­je­brin­ges først og frem­mest af bre­de­re dæk. For- og bag­dæk bli­ver hen­holds­vis 60 og 80 mm bre­de­re, og den for­ø­ge­de træ­de­fla­de vil gi­ve langt bed­re grip. Bre­de­re vin­ger for og bag vil sam­ti­dig gi­ve me­re down­for­ce og der­med hø­je­re fart i svin­ge­ne.

Til gen­gæld vil de bre­de­re og stør­re vin­ger øge vind­mod­stan­den, og der­for ven­ter man stag­na­tion el­ler må­ske end­da et fald i top­far­ten på langsi­der­ne.

Mens bi­ler og dæk æn­dres vold­somt, bli­ver de 1,6-li­ters V6-tur­bo­mo­to­rer bi­be­holdt. Den mak­si­ma­le ben­zin­mæng­de til et løb øges dog fra 100 til 105 kg for op­ret­hol­de om­trent sam­me ef­fekt trods det øge­de ben­z­in­for­brug fra den stør­re vind­mod­stand.

”IND­TIL NU HAR JEG NOK KØRT ME­RE OVER END UN­DER GRÆNSEN FOR BI­LENS FORMÅEN – OG DET HAR TIT GI­VET PRO­BLE­MER"

Der bli­ver og­så stør­re mu­lig­hed for at ud­vik­le mo­to­rer­ne i lø­bet af sæ­so­nen. Af om­kost­nings­hen­syn har ud­vik­lings­mu­lig­he­der­ne ind­til nu væ­ret be­græn­set af et ind­vik­let ' to­ken'- sy­stem. Det er nu af­skaf­fet, men til gen­gæld er tur­bo­mo­to­rer­ne, der blev ind­ført i 2014, ef­ter­hån­den så fær­di­g­ud­vik­le­de, at det er be­græn­set, hvor me­get de kan for­bed­res.

Ke­vin Magnus­sen er over­be­vist om, at den nye ge­ne­ra­tion af Formel 1-bi­ler vil pas­se godt til hans ag­gres­si­ve kø­re­stil.

”Ind­til nu har jeg nok kørt me­re over end un­der grænsen for bi­lens formåen – og det har tit gi­vet pro­ble­mer. Med det nye reg­le­ment bli­ver græn­ser­ne flyt­tet, og det vil be­ty­de, at jeg ikke læn­ge­re over-kø­rer bi­len,” for­kla­rer han.

Sam­ti­dig vil de øge­de sving-ha­stig­he­der stil­le stør­re krav til kø­rer­nes fy­sik. Ke­vin Magnus­sen har da og­så brugt vin­te­r­en på at for­be­re­de sig til de stør­re g-på­virk­nin­ger i 2017.

”Kø­re­rens vægt vil sta­dig væ­re vig­tig, men jeg tror, de nye bi­ler vil kræ­ve rig­tig man­ge kræf­ter. Der­for har jeg æn­dret min træ­ning, så jeg nu fo­ku­se­rer li­ge så me­get på mu­skel­mas­se som vægt. Jeg har vir­ke­lig træ­net igen­nem i de sid­ste må­ne­der – uden at tæn­ke på hvad det ko­ster på væg­ten. Må­let har væ­ret at op­byg­ge me­re mu­skel­mas­se – og hvis det har gjort mig to-tre ki­lo tun­ge­re, tror jeg, de er gi­vet godt ud.”

Der skal kræf­ter til at kø­re de hur­tig­ste bi­ler i Formel 1-hi­sto­ri­en.

FRONTVINGE BLI­VER 150 MM BRE­DE­RE FOR- OG BAGDÆKKENE BLI­VER HEN­HOLDS­VIS 60 OG 80 MM BRE­DE­RE

DER ER NU 105 KG BENZIN TIL RÅ­DIG­HED PR LØB (TID­LI­GE­RE 100 KG) DIFFUSEREN PLA­CE­RES 50 MM HØ­JE­RE, BLI­VER 50 MM BRE­DE­RE OG 175 MM LÆN­GE­RE BI­LENS MAK­SI­MA­LE BREDDE ØGES MED 20 CM TIL 200 CM BAGVINGE BLI­VER 200 MM BRE­DE­RE OG PLA­CE­RES 150 MM LA­VE­RE. FOR­MEN...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.