MOD NYE TRIUMFER

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Mer­ce­des har væ­ret ene­her­sken­de i Formel 1-VM, si­den det nye mo­tor-reg­le­ment med V6 tur­bo-hy­brid­mo­to­rer blev ind­ført op til 2014-sæ­so­nen. Tea­mets in­ge­ni­ø­rer gik i gang med de nye mo­to­rer tid­li­ge­re end al­le an­dre, og det for­spring man op­byg­ge­de den­gang, hol­der sta­dig. Mer­ce­des vil igen i år ha­ve den bed­ste mo­tor, men nu rystes po­sen med F1-reg­ler end­nu en gang. Mo­to­rer­ne for­bli­ver næ­sten uæn­dre­de, men bi­ler­ne æn­dres mar­kant med ny ae­ro­dy­na­mik og bre­de­re dæk. Mens den bomstær­ke mo­tor vil sik­re Mer­ce­des et po­wer-over­skud, kan det nye reg­le­ment be­ty­de, at an­dre teams vil ha­ve en bed­re bil. Spe­ci­elt Red Bull, der an­ses for at ha­ve den stær­ke­ste de­sign-af­de­ling i Formel 1, kan bli­ve en trus­sel for Mer­ce­des.

En Adrian Newey-de­sig­net 2017-mo­del kan på man­ge ba­ner me­re end kom­pen­se­re for Mer­ce­des' man­ge he­ste­kræf­ter.

Sam­ti­dig er Mer­ce­des' chas­sis-af­de­ling ble­vet svæk­ket i lø­bet af vin­te­r­en. Pad­dy Lowe, der har le­det af­de­lin­gen si­den 2013, har for­ladt tea­met, og han ven­tes at duk­ke op hos Wil­li­ams. Lowe føl­ger i slip­strøm­men på Bob Bell, der for­lod Mer­ce­des i 2014, og nu ar­bej­der for Re­nault. Det er to er­far­ne folk, Mer­ce­des har mi­stet, og Lowe vil i før­ste om­gang ikke bli­ve er­stat­tet. Ja­mes Al­li­son, der stop­pe­de hos Fer­ra­ri i au­gust 2016, er kom­met til som tek­nisk chef et par må­ne­der in­de i 2017. En kom­pe­tent mand, der dog ikke nå­e­de at væ­re med til de vig­ti­ge, ind­le­den­de øvel­ser med de­sig­net af 2017-bi­len. Bort­set fra ud­skift-

nin­ger­ne i den tek­ni­ske af­de­ling er alt ved det gam­le i Mer­ce­des-le­del­sen. To­to Wol­ff er sta­dig team­chef, og med so­lid op­bak­ning fra er­far­ne Niki Lau­da gør han det glim­ren­de. Wol­ff kom­pen­se­rer for sin mang­len­de er­fa­ring med sund for­nuft, og det var im­po­ne­ren­de, hvor­dan han holdt Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg un­der no­gen­lun­de kon­trol, da VM-figh­ten 2016 ud­vik­le­de sig til et in­ter­nt Mer­ce­des-an­lig­gen­de. Nu er Ros­berg af­løst af Valt­te­ri Bot­tas, der igen­nem fle­re år har haft Wol­ff som en af si­ne per­son­li­ge ma­na­gers. For at und­gå in­ter­es­se­kon­flik­ter har Mer­ce­des-team­che­fen nu op­gi­vet si­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i fin­nen, men det bli­ver al­li­ge­vel in­ter­es­sant at se, hvor­dan det tæt­te for­hold mel­lem Wol­ff og Bot­tas vil på­vir­ke stem­nin­gen i tea­met. På den ene si­de kan det gi­ve den ro og har­moni, man mang­le­de med Ha­milt­on/Ros­berg-se­tup'et – på den an­den si­de kan det gi­ve ny bal­la­de, hvis Ha­milt­on fø­ler, der kom­mer for me­get fo­kus på Bot­tas.

Men uan­set hvor me­get Red Bull pres­ser på: Alt an­det end en ny VM-ti­tel til Mer­ce­des vil væ­re en over­ra­skel­se. Og med en Valt­te­ri Bot­tas, der end­nu har sin før­ste grand­prix-sejr til go­de og i al­le til­fæl­de skal bru­ge tid på at fin­de sig til ret­te i det nye om­gi­vel­ser, kø­rer Lewis Ha­milt­on ind i Formel 1 2017 som tårn­høj fa­vo­rit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.